Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Rodeo Strip 6. sayýda neler var?   
Rodeo Strip 6. sayýda neler var?

Rodeo Strip bu ay 6. sayýsýna geldi. Ýçerik yine dopdolu: Karanlýðýn Gözyaþý adlý Brendon macerasý, hafýzalarda yer edecek muhteþem bir finalle kapanýyor. Finallerin en görkemlisi ise, Pýrýlkýz ve Ýman Limited'den: K.Y.'nin ismi neden K.Y., öðreneceðiz!

Ýntikam kokan çarpýcý bir kýsa macerasýný bu sayýmýzda okuyacaðýnýz Þehir Köpeði ise, kapaðýmýza barut kokusu yaymakta. RODEO STRÝP #6'da baþka türden bir intikama da tanýk olacaksýnýz: Mizah dergisi OMLET 'in kreatif ekibi, Kill Bill'in görsel tadýný bir parodiye taþýdý: Geh Billy Billy!

Çizgi romanlarýn sinema uyarlamalarýna ve çizgi filmlere adanmýþ yeni bir bölüm de bu sayýda sayfalarýmýza ekleniyor: DVD Dünyasý! Açýlýþý, ülkemizde de bulunan Cowboy Bebop, Tokyo Godfathers ve Memories adlý anime klasiklerine deðinerek yapýyoruz. Dahasý, Cowboy Bebop, posteriyle de RODEO STRÝP okurlarýný selamlýyor.

Ken Parker ve Tiki ile tanýnan Berardi-Milazzo ikilisi, bu kez kýsa bir flört öyküsü ile karþýnýzda: Driiin! Haberler, Ödüllü Yarýþma, In-Out ve Çizgiden Perdeye gibi bölümlerle renklenen STRÝP'i bayilerde ve özel satýþ noktalarýnda bulabilirsiniz.

Kötü haber: Pýrýlkýz, Ýman Limited ve Irak Yolcularý bu sayýda sona eriyor. Ýyi haber: Gelecek sayýda dergimiz ciddi anlamda tazelenecek! Çalýþmalarýný kýsa bir süre sayfalarýmýzda bulamayacaðýnýz yazar ve çizer arkadaþlarýmýz ise fazla uzaða gitmiyor...

Konuyu haberlerden açtýk madem, tam gaz devam edelim: 6. sayfamýzdaki haber metinlerinin tümü “dahilî” nitelikte. Yani, Rodeo’nun yayýnlarýyla ve giriþimleriyle ilgili... Ýþte bu haberlerden biri, metropollerde yok satan dergimiz Strip’in bir baþka metropol fenomeni olan yemeksepeti.com kullanýcýlarýna özel sürprizini duyuruyor. Bir diðeri ise, üç ay kadar önce start verdiðimiz uygulamaya dair: “Anadolu’ya çizgi roman” kampanyasýný þimdiye kadar sadece internet üzerinden duyurmuþtuk. Dergide de yer vererek, internete fazla takýlmayanlarýn da dikkatini çekmek istedik: Uzak taþradaki okurlarýmýz, sadece kargo bedelini ödeyerek üçer adet Ken Parker ve Dylan Dog kitabýna sahip olabilecek!

Geçen sayýmýzla birlikte, Thorgal, Valerian ve Jim Cutlass’ýn ilk albümlerini Ýzmir’den Çorum’a, Edirne’den Van’a kadar çok sayýda yerleþim noktasýndaki gazete bayilerine taþýmýþtýk. Remzi Kitabevi’nin kaliteli edisyonlarýyla ilk kez bu þekilde tanýþan okurlardan beklentimiz, serilerin devamýný da bir biçimde edinmeleri. Özellikle Thorgal’ýn halihazýrda Türkçe olarak çýkmýþ diðer albümleri, bu efsanevî çizgi romaný yeni keþfedenler için “cennet gibi” olacaktýr...

Ýlk sayýda, “hayallere ve maceraya açýlan kapý” diye tanýmlamýþtýk Strip’i. Ýþte o kapýyý, köy - kent ayrýmý yapmaksýzýn her noktaya taþýmak niyetindeyiz.

Metropollerdeki ve taþradaki okurlarý “keyif almak” noktasýnda buluþturan Rodeo, internette de aktif: Sizleri, bu satýrlarý okumakta olduðunuz resmi sitemize her fýrsatta bekliyoruz...

Umut dolu bir atasözüne göre, hayattaki herþey “daha iyiye doðru” hareket halindeymiþ... Göreceðiz...

Murat MýhçýoðluGönderen Yunus, Cumartesi, 09 Nisan 2005 00:49, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it