Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Huzurlarýnýzda Yetiþkin (16+) Serisi   
Huzurlarýnýzda Yetiþkin (16+) Serisi

...ve Çizgi romanlarýn ve romanlarýn sadece çocuklara seslenen, oyalayýcý kitaplar olduðunu sanýyorsanýz, çok þey kaçýrýyorsunuz demektir.
Arka Bahçe, bu önyargýyý yýkmak ve baþlýbaþýna birer edebiyat dalý olan fantastik kurgunun ve çizgi romanlarýn amaçladýðý hedef kitleye ulaþmasýný saðlamak amacýyla yeni bir seriye baþlýyor: Arka Bahçe Yetiþkin Serisi. Bu seride neler olacak derseniz: Her biri baþyapýt olarak kabul edilmiþ, ancak içerdiði þiddet, küfür –ve yer yer erotizm- nedeniyle belli bir yaþýn altýndakilerin okumasýnýn sakýncalý olabileceði eserler olacak. Örneðin DC Vertigo’dan çýkan John Constantine: Hellblazer ve Sin City gibi çizgi romanlar ve George R.R. Martin’in yazdýðý fantastik roman serisi “Buz ve Ateþin Þarkýsý” gibi yayýnlar, içerikleri nedeniyle bir uyarý ibaresi eþliðinde çýkacak. Bu, yayýnevinin tercih ettiði bir otokontrol mekanizmasý. Bu sayede Arka Bahçe yayýnlarýnýn, içeriklerinden haberdar olarak alacaksýnýz ve rahatsýz olabileceðiniz unsurlar içeren eserleri seçmeme hakkýnýz olacak.

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Pazar, 24 Nisan 2005 18:15, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it