Haberler

Haberler->Duyurular->Sith'in Ýntikamý Tanýtým Özel Günü   
Sith'in Ýntikamý Tanýtým Özel Günü

Yazan: Matthew Stover
Çeviri: Onur Kaya
Kapak Tasarýmý: Kaðan Atsüren
Dizi Editörü: Gamze Sarý
Sayfa sayýsý: 352 - Fiyatý: 16 YTL

Arka Bahçe Yayýncýlýk'ýn yayýn programýndaki 3. Star Wars romaný olan, vizyonlarda büyük bir giþe baþarýsýný yakalamýþ Revenge of the Sith - Sith'in Ýntikamý adlý filmin roman adaptasyonunun, Star Wars Türk'ün de katýlýmýna ev sahipliði yapacaðý 4 Haziran Cumartesi günü gerçekleþecek özel tanýtým günü Gerekli Þeyler'de yapýlacak.

[QUOTE] Kitap arka kapak yazýsý:
Yýllar süren iç savaþýn ardýndan, Ayrýlýkçýlar Cumhuriyet’i çözülmenin eþiðine getirmiþtir. Cumhuriyet’i korumak bahanesiyle iktidarý kendi elinde toplamak için sözde güvenlik önlemlerini günbegün artýran Yüce Þansölye Palpatine Jedi Konseyi’nin denetimini de ele geçirmek için harekete geçer. Þansölye ile Jedi Konseyi arasýnda kalan Seçilmiþ Kiþi Anakin Skywalker büyük aþký Padmé’nin öleceðine dair bir kehanet düþü gördüðünde çözülmez bir ikilemin içine düþer.
Öte yandan, savaþý bitirmek ve demokrasiyi tekrar tesis etmek için çabalayan Jedilar, Obi-Wan Kenobi’yi Ayrýlýkçýlar’ýn generali Grievous’u yakalamaya gönderir. En yakýn dostu ve akýl hocasýnýn yokluðunda karanlýk fýsýltýlarýn ve korkulu düþlerin pençesinde yalnýz kalan Anakin, tüm galaksinin kaderini etkileyecek, tehlikeli bir yolda adým adým ilerlemektedir. Sonunda içindeki büyük sevgi kaybetme korkusuyla zehirlenir ve hýrsa yenik düþer. Yýkýntýlardan yükselen Darth Vader Darth Sidious’la birlikte Cumhuriyet’e son darbeyi indirir.
Tatooine’den gelen çocuðun içindeki iyilik karanlýðýn içinde derin bir uykuya dalarken umut sevgiden doðan iki bebeðin avuçlarýnda serpilmeyi bekleyecektir artýk.
Matthew Stover göz kamaþtýran savaþ ve düello sahneleri, derinlikli karakter çözümlemeleri, sahici diyaloglarla örülü usta anlatýmýyla efsaneyi yazýda tamamlýyor ve kuþaklardýr cevap bekleyen nice soru yanýtýna kavuþuyor.

Star Wars: Bölüm III, Sith'in Ýntikamý (önokuma)

Bu hikaye çok uzun zaman önce uzak, çok uzak bir galakside geçti. Çoktan bitti. Onu deðiþtirecek hiçbir þey yapýlamaz.
Bu, aþka ve yitiriþe, kardeþlikle ihanete, cesaretle fedakarlýða ve rüyalarýn sona eriþine dair bir hikaye. En iyi halimizle en kötü halimizin arasýna çekilmiþ bulanýk çizginin öyküsü bu.
Bir çaðýn sonunun hikayesi.
Hikayelerin tuhaf bir yaný vardýr—
Bütün bunlar sözcüklerin zamaný ve uzamý ifade etmeye yetmeyeceði kadar uzun bir zaman önce ve uzakta geçmiþ olsa da, þu anda da gerçekleþmekte. Tam burada.
Siz tam bu kelimeleri okurken meydana geliyor.
Bu yirmi beþ binyýllýk bir dönemin nasýl kapandýðýnýn hikayesi. Yozlaþma ve ihanet, bin yýldan beri süregelen barýþý ezdi. Bu sadece Cumhuriyet’in sonu deðil; gece uygarlýðýn üzerine çöküyor ayný zamanda.
Bu Jedilar’ýn alacakaranlýðý.
Son þimdi baþlýyor.

Giriþ - Kahramanlarýn Çaðý
Coruscant semalarý savaþ ile alev almýþ durumda.
Baþ gezegenin yörüngesindeki aynalarla saðlanan suni gün ýþýðýnýn üzerinde iyon motorlarýnýn parlamalarý ve patlamalarýnýn yol açtýðý benekler var; molozlarýn atmosfere girdiði zaman arkalarýnda býraktýklarý izler kördüðüm olmuþ kurdelalara benziyor. Gece tarafýnýn gökyüzü, uydularýn ve parlak sivrisineklerin düzensiz spiraller þeklinde býraktýklarý izlerle bir araya geçen sicimleri sayesinde sonsuz bir kafesle örtülmüþ gibi duruyor. Coruscant’ýn göz alabildiðine uzanan þehrinde, tüm olan biteni çatý katlarýndan seyreden varlýklar manzarayý büyüleyici bulabilir.
Ama içeriden bakýldýðýnda, durum çok farklý.
Sivrisinekler aslýnda yýldýz savaþçýlarýnýn motorlarýnýn parlamalarý. Parlamakta olan bu sicimler, küçük bir kasabayý bile buharlaþtýrmaya yetecek kadar güçlü turbolazer mermilerine ait. Uydu gibi gözükenler ise dev savaþ gemileri.
Ýçeriden bakýldýðýnda savaþ, kokpitinin yanýndan geçerken bozuk bir iþaret cihazý gibi çýnlayan lazer ýþýnlarýndan, kruvazörünün içine giren darbe etkili misillerin yarattýðý þoktan ve birlikte eðitildiðin, yemek yediðin, oynadýðýn, güldüðün ve tartýþtýðýn, öldüren varlýklardan oluþan tam bir düzensizlik ve panik fýrtýnasý. Bu savaþ, umutsuzluk, dehþet ve tüm galaksinin seni öldürmeye çalýþtýðýna dair, içini bulandýran bir kesinlik hissi.
Cumhuriyet’in kalýntýlarý arasýnda, þaþkýna dönmüþ varlýklar korku içinde HoloNet’te canlý olarak yayýnlanan savaþý izliyor. Herkes savaþýn kötüye gitmekte olduðunu biliyor. Herkes her gün daha çok Jedi’ýn öldürüldüðünü ya da tutsak edildiðini ve Cumhuriyet’in Büyük Ordusu’nun sistemlerden teker teker sürüldüðünü biliyor, ama bu—
Cumhuriyet’in tam kalbine yapýlan bir saldýrý mý?
Coruscant’ýn istilasý mý?
Bu nasýl olabilir?
Bu bir kabus ve kimse uyanamýyor.
Varlýklar Ayrýlýkçý droid ordusunun hükümet bölgesine akýþýný herkes HoloNet’ten canlý yayýnda izliyor. Haberler, Galaktik Senato koridorlarýnda yok edici droidler tarafýndan vicdansýzca katledilen klon askerlerinin görüntüleriyle dolu.
Rahatlayarak alýnan bir soluk: Klonlar saldýrýyý geri püskürtmüþe benziyor. Tüm galaksideki oturma odalarýnda kucaklaþmalar, hatta küçük sevinç tezahüratlarý var. Ayrýlýkçý kuvvetler kendilerini indiren gemilere geri çekilip yörüngeye doðru yükseliyorlar—
Kazandýk! diyorlar birbirlerine. Onlarý durdurduk!
Ama ardýndan yeni raporlar geliyor —ilk baþta sadece dedikodular— bu saldýrýnýn bir istila olmadýðýna dair. Ayrýlýkçýlarýn gezegeni iþgal etmeye çalýþmadýklarýna dair. Bunun Senato’nun kendisine yapýlmýþ bir yýldýrým taarruzu olduðuna dair.
Kabus daha da kötüleþiyor: Yüce Þansölye kayýp.
Naboolu Palpatine, galaksinin en çok takdir edilen adamý, eþi benzeri olmayan politik yetenekleri sayesinde galaksiyi bir arada tutan kiþi. Dürüstlüðü, doðruluðu ve cesaretiyle Ayrýlýkçýlar’ýn Senato’daki yozlaþmaya dair yürüttüðü propagandanýn yalandan ibaret olduðunu kanýtlayan kiþi. Karizmatik liderliði sayesinde Cumhuriyet’e savaþmak için cesaret veren kiþi.
Palpatine saygý görmekle kalmýyor. Seviliyor da.
Kayboluþunun dedikodusu bile Cumhuriyet’e dost olan herkesin kalbine bir hançer gibi saplanýyor. Herkes bunu içinde, kalbinde ve kemiklerinde hissediyor—
Palpatine olmadan, Cumhuriyet çökecek.
Ve þimdi doðrulama geliyor ve haberler tahmin edilenden de kötü. Yüce Þansölye Palpatine Ayrýlýkçýlar tarafýndan yakalanmýþ— üstelik sadece Ayrýlýkçýlar da deðil.
Þu anda General Grievous’un elinde.
Grievous diðer Ayrýlýkçý liderlerine hiç benzemiyor. Nute Gunray güvenilmez ve rüþvet yiyen biri, ama o bir Neimoidialý: rüþvet yemesi ve güvenilmezliði olaðan ve hatta Ticaret Federasyonu yönetiminde bunlar birer erdem. Savaþýn baþladýðý Geonosis’teki silah ustalarýnýn Arþidükü olan Küçük Poggle, çözümleyici, acýmasýz ama bunlarýn yanýnda þartlara göre davranan biri. Mantýklý. Kont Dooku Senato’daki yozluk olarak gördüðü þeye karþý duruþu ve dürüstlüðü ile tanýnýyor. Yanýldýðýný düþünseler de, birçoklarý yanlýþ inançlarý konusunda gösterdiði cesaret için ona saygý duyuyor.
Bunlar zorlu kimseler. Tehlikeli kimseler. Acýmasýz ve saldýrgan.
Bunun yanýnda General Grievous—
Grievous bir canavar.
Ayrýlýkçý Kumandan bir hilkat garibesi, droid ve etin birleþimi —ve droid parçalarýnda geriye kalan yaratýk etinden çok daha fazla merhamet var. Bu yarý-canlý yaratýk milyarlarýn katili. Gezegenler onun emriyle yakýldý. Konfederasyon’un kötülük dahisi. Zaferlerinin mimarý.
Gaddarlýklarýnýn yazarý.
Ve duraçelik yumruðuyla Palpatine’ý sýkmakta. Yörüngedeki savaþýn ortasýnda yer alan kumanda kruvazöründen yaptýðý özel bir yayýnla bu haberi bizzat doðruluyor. Galaksinin dört bir yanýndakiler bunu izliyor, sarsýlýyor ve bu korkunç rüyadan uyanmak için dua ediyorlar.
Çünkü HoloNet’ten canlý yayýnla seyretmekte olduklarý bu þeyin Cumhuriyet’in sonu olduðunu biliyorlar.
Çoðu gözyaþlarýna hakim olamýyorlar; diðer birçoðu karýlarýný, kocalarýný, kreþ arkadaþlarýný, akrabalarýný ve çocuklardan eniklere ve yumurtalara kadar her cinsten yavrularýný avutmaya çalýþýyor.
Ama bir tuhaflýk var: küçüklerden çok azýnýn buna ihtiyacý var. Asýl onlar büyüklerini avutuyor. Cumhuriyet’in bir ucundan diðer ucuna —kelimeler veya feromonlarla, manyetik atýmlarla, dokunaç örgüleriyle ya da zihinsel telepati ile— küçüklerden yayýlan mesaj ayný: endiþelenmeyin, Her þey yoluna girecek.
Sanki birer mucize yaratacakmýþ gibi bu isimleri sayýyorlar.
Anakin ve Obi-Wan. Kenobi ve Skywalker. Klon Savaþlarý’nýn baþlangýcýndan beri Kenobi ve Skywalker ifadesi tek bir kelime olarak kullanýlýyor. Onlar her yerde. HoloNet’in de yayýnlamýþ olduðu, Ayrýlýkçý düþmanlara karþý yaptýklarý operasyonlar sayesinde galaksinin en ünlü Jedilar’ý haline geldiler.
Galaksinin dört bir yanýndaki küçükler onlarýn adýný, onlarla ilgili her þeyi biliyor, maceralarýný sanki onlar uygarlýðý korumak için giriþilmiþ savaþta birer savaþçý deðil de birer yýldýz sporcuymuþ gibi takip ediyorlar. Yetiþkinler bile bu duruma kayýtsýz deðiller; sürekli tehlikeli oyunlara kalkýþan yavrularýna þu soruyu sormayan çaresiz yetiþkinler neredeyse yok gibi: “Sen þimdi hangisi oluyorsun, Kenobi mi


Gönderen Yunus, Pazar, 05 Haziran 2005 20:32, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it