Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->NN & MM: Geleceðin Tutsaðý   
NN & MM: Geleceðin Tutsaðý

Ýtalya da 1996 yýlýnda yayýnlanan ve Sergio Bonelli Editore'nin nadir olarak gerçekleþtirdiði iki kahramanýn bir arada olduðu (One-Shot) `Prigioniero del futuro (Geleceðin Tutsaðý)` adli Martin Mystère - Nathan Never ortak macerasýný Alfredo Castelli yazmýþ ve Antonio Serra resimlemiþ. Ne yazýk ki ülkemizde henüz yayýnlanmayan bu maceranýn hangi yayýnevinin yayýnlayacaðý merak konusu olmaya devam ediyor. Bu orada macerayý okuyan forum üyemiz Nemo sizler için kýsa özetini çýkardý, bu özeti okuduktan sonra bu kitabýn yayýnlanmasýný daha cok isteyeceðinize inanýyorum.

Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!
[QUOTE]NATHAN NEVER & MARTÝN MYSTERE 1
GELECEÐÝN TUTSAÐI

1996 yýlý. Baþka bir yer (Altrove)... Martin ve Chris Tower sohbet etmektedir. Martin, Chris'e Altrove'de saklanmasý için Joyeuse kýlýcýný verir. Yani, Carlo Magno'nun efsanevi kýlýcý. Daha sonra, Chris, martin'e Altrove'yi gezdirir. Silahlý kiþilerce korunan gizli depo gibi. Bu sýrada, yanlarýndan üzerinde Top Secret yazan sandýk taþýyan bir araç geçer. (Bunun ne olduðu ileriki sayfalarda açýklanacak).
Bundan sonra 2096 yýlýna gidiyoruz. Dört kaçak, peþlerinde Nathan Ve Legs oldugu halde, bir flyer'la kaçmaktadýrlar. Legs'in muhteþem atýþlarýyla, kaçaklarýn aracý bir gökdelenin damýna düþer. Kaçaklarýn yanlarýnda çaldýklarý bir kutu vardýr. Legs ve Nathan onlarý kýstýrýnca kutuyu açarlar. Kutunun içinden bir kýlýç çýkar. Kaçaklardan Tolemov, kýlýçtan çýkan enerjiyle Legs'i etkisiz hale getirir. Kaçaklar, kýlýcýn gücünden etkilenmemek için bir çeþit kulaklýk takmýþlardýr. Nathan, peþlerine düþer. Tolemov, kýlýcý Nathan'ýn üzerinde denesede, Nathan'ýn silahý Tolemov'un elindeki kýlýcý yere düþürür. Nathan'ýn kýlýcýn etkisinden kurtulmasýnýn
sebebi, kulaklýk takmasýdýr. O sýrada, 80'lerin tarzýnda döþenmiþ bir evde Martin, uykudan uyanýr. Java ve Diana 'ya seslense de cevap alamaz. Evin, kapýsýný bulmaya çalýþýr. Bulunduðu yerin kendi evi olmadýðý anlar.... -Kimsiniz, benden ne istiyorsunuz? Beni neden burada tutsak ettiniz?
O anda kapý açýlýr.
-Ýyi günler Profesör MYSTERE. Ben doktor Uma Thorn. Uma, Martin'e sakin olmasýný söyler.
Martin:
-Burada neler oldugunu bilmek istiyorum Uma...
Alfa binasý. Reiser, Sigmund ve Nathan hologram eþliginde Nathan'ýn kaçaklardan geri aldýðý Carlo Magno'nun kýlýcý hakkýnda konuþmaktadýr. Nathan, kýlýcýn Martin Mystere tarafýndan nasýl bulunduðunu anlatýr.
-DLÝN DLON...
-Kapýyý aç Java.
-MGHR!
-Ýyi günler...Ben Josephine Dargaud. Siz, Prof. Mystere'misiniz? Josephine, Martin'e Carlo Magno'nun kýlýcýndan bahseder. Martin, Diana, Java ve Josephine ile birlikte Fransa'nýn Tours þehrine gidip kýlýcý aramaya karar verir. Dörtlü grup, kýlýcýn bulunduðu yeraltý magarasýný bulurlar. Martin, kýlýcý eline alacaðý sýrada, Josephine silahýný Martin'e doðrultur. Birden, ''eski dost'' Sergei belirir. Reiser, Nathan'ýn sözünü keserek, Orloff'un kim oldugunu sorar. Nathan, Reiser'e Martin ile Sergei'in hikayesini, üçüncü göz'ü, Murchadnalarý, Sergei'in sonradan nasýl kötü birisi oldugunu, Martin ile Java'nýn ilk karþýlaþmasýný, Orloff'un mekanik kola nasýl sahip oldugunu anlatýr.
Daha sonra, hikayesine kaldýðý yerden devam eder. Orloff, Josephine sayesinde kýlýca ulaþýr. Fakat kýlýcý eline alacagý sýrada, kýlýçtan çýkan enerjiyle hepsi etkisiz hale gelir. Martin, bir eliyle kulaklarýný kapayarak kýlýcý eline alýr ve onu etkisiz hale getirir. O sýrada, magara çöker. Martin, Java ve Diana kaçarak kurtulur ama Josephine ve Orloff, maðaranýn çökmesine neden olan sularda sürüklenerek gözden kaybolurlar.
O sýrada, Uma, Martin'e gelecekte oldugunu söyler. Zaman makinesinden bahseder. Martin, olanlara inanamaz. Uma, Martin'i doktor Terrel ile tanýþtýrýr. Terrel, Martin'e Orloff'un mekanik kolunu gösterir. Martin çok þaþýrýr. Terrel, Martin'den Murchadna'nýn nasýl çalýþtýgýný anlatmasýný ister. Martin, Murchadna'nýn ölümcül oldugunu ve Terrel'e yardým etmeyecegini söyler. Tartýþýrlar. Martin kaçar. Ýki görevli tarafýndan etkisiz hale getirilecegi anda Nathan yardýma
gelir. Flyer'a binerek kaçarlar. Nathan, martin'i alarak kendi evine getirir. Nathan kendi hikayesini Martin'e anlatýr. O anda siyahlar giymiþ adamlar, Nathan'ýn evini basar. Dostlarýmýzý
esir alýrlar. Klonz ve Twink sayesinde kurtulan dostlarýmýz, kaçmayý baþarýrlar. Sigmundla buluþurlar. Sigmund yanýna kýlýcý da almýþtýr. Üçü birden Altrove'ye giderler. Burada Terrel ve adamlarýyla karþýlaþýrlar. Terrel, Uma'yý rehin almýþtýr. Terrel'in amacý Murchadna'yý kullanarak yeni bir düzen kurmaktýr. Sigmund elindeki kýlýcýn gücünden faydalanarak Terrel ve adamlarýný etkisiz hale getirir. Kýlýcýn etkisinden kurtulmak için kulaklýk takan dostlarýmýz
kaçarlar. O sýrada siyahlar giyen adamlar, Terrel ve adamlarýný öldürür. Ayný kiþiler, dostlarýmýza ulaþarak Martin'i kolundan yaralarlar. Sigmund, Martin sayesinde gizli bir kapýyý açar ve içeri girerler. Burasý, Chris'in Martin'i gezdirdiði ve gizli þeylerin saklandýðý Altrove'nin deposudur.
-Neredeyiz? diye sorar NATHAN.
-Sanýrým ilgilenmemiz gereken daha öenmli þeyler var'' der Sigmund. ve Martin'n kanlar akan kolunu gösterir. Uma, Martin' e sakin olmasýný söyler.
-Neler oluyor söyleyin.
-Martin, sen bir robotsun, der Nathan.
-Ne? Hayýr... Ýmkansýz. Ben...Ben acýyý hissedebiliyorum. Ben yaþýyorum. Uma bana gerçegi söyle.
Böylece Uma, Martin'e gerçegi anlatýr. Bir grup terörist Altrove'yi bulmuþ ve ordan kýlýcý ve Murchadna'yý almýþtýr. baþlarýndaki kiþi ise Terrel'dir. Burada ayný zamanda Jinx'in icadý olan makine de vardýr (bakýnýz Dorian Gray Operasyonu). Kitabýn baþýnda Chris, Martin'e Altrove'yi gezdiriken gördügümüz, üzerinde top secret yazan makine budur. Jinx'in makinesini kullanarak, Martin'in bellegini bir robot'a yüklemiþlerdir.
Martin'in kolu çok kötü bir þekilde yaralanmýþtýr. Sigmund, bilgisayar sayesinde, Terrel'in Murchadna'yý sakladýgý yeri bulur ve onu martin'in koluna monte der!! Bu sýrada, kara adamlar dostlarýmýza ulaþýrlar. Fakat, Martin'in koluna monte edilen Murchadna sayesinde hepsi ölür.
Martin, bomba kullanarak Altrove'yi patlatýr.
-Ýþte oldu. Artýk hiç kimse Altrove'nin sýrlarýný kötü amaçlar için kullanamayacak. Kimse benim bir daha kopyamý yapamayacak...
-Sen TEK'sin Martin. Týpký gerçek bir insan gibi...der Nathan. Burada 'hepsi bitti' sözü eþliginde Martin ve Uma'nýn öpüþmesine tanýk oluruz...ki eðer Diana görseydi bunu pek onaylamazdý sanýrým. [/QUOTE]
Özeti Yazan: Hüseyin Gazi Ateþ (Nemo)


Gönderen Yunus, Salı, 07 Haziran 2005 19:53, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it