Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Yeni Spider-man Cep dizisi ve X-men cildi   
Yeni Spider-man Cep dizisi ve X-men cildi

Spider-Man Cep Dizisi - AÇLIK
Soru: Uzaydan gelmiþ bir ortakyaþarla, yazdýðý yalan haber yüzünden kariyeri ve hayatý altüst olan bir gazetecinin ortak yaný nedir?
Yanýt: Örümcek Adam’a karþý besledikleri sonsuz nefret.
Örümcek Adam’ýn uzaydan getirdiði, binbir özelliðe sahip yeni kostümünün uzaylý bir yaratýk olduðu ortaya çýktýðýnda, Sevimli Duvar Sürüngeni bu beladan yakasýný kurtarmak için epey çaba harcamýþtý. Ancak giysiden kurtulmak bir son deðil, baþlangýçtý. Yazdýðý yalan haberi ortaya çýkardýðý gazeteci Eddie Brock, giysiyle birleþti ve ikisi, Örümcek Adam’ýn en korkunç düþmanlarýndan birini, Venom’u oluþturdular. Örümcek Adam’ýn ve Peter Parker’ýn hayatýný ve sevdiklerini sayýsýz kere tehdit eden Venom geri döndü. Bu kez kendine rastgele gibi görünen kurbanlar seçiyor. Örümcek Adam, olayý araþtýran dedektifle iþbirliði yapýyor. Ancak Venom’un eskisi gibi olduðunu sanma hatasýna düþüyor. Ortakyaþarýn neden Eddie Brock’u seçtiðini öðrendiðinizde ve Örümcek Adam’ýn yaptýðý seçimi gördüðünüzde, bildiðinizi sandýðýnýz her þey altüst olacak.


X-MEN - TÜKENÝÞÝN T'SÝ
Mutantlarýn sonu mu geldi? Tarih öncesinden günümüze uzanan ölümcül bir deney... Patlamaya hazýr bomba niteliðinde bir beyin... Zaman X-Adamlarýn aleyhine iþlerken korkunç bir planýn yapýtaþlarý da kahramanlarýmýzýn ta kendisi...
104 sayfalýk bu muhteþem hikaye raflarda...


Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Çarşamba, 15 Haziran 2005 18:50, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it