Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Batman Begins - Film Özel Sayýsý   
Batman Begins - Film Özel Sayýsý

Batman'e tekrar kavuþmamýzýn mutluluðu bir yandan, özel film sayýsýný koleksiyonumuza ekleyebiliyor olmamýz bir yandan. Arka Bahçe Yayýncýlýk Scott Beatty yazmýþ, Kilian Plunkett çizmiþ, Jose Villarrubia renklendirmiþ... Ozan Tangör'ün çevirisi ile 'Batman Begins film özel sayýsý Perþembe veya Cuma günü raflardaki yerini alacak. .........................................................................................
..........................................................................................

[QUOTE]Arka kapaktan

KORKUYU YENMEK ÝÇÝN,
KORKU OLMALISIN...

Christopher Nolan’ýn Batman Baþlýyor’u, Batman efsanesinin kökenini ve Kara Þövalye’nin Gotham’ýn iyiliði için ortaya çýkýþýný ele alýyor. Ailesinin öldürülmesinin ardýndan, acý çeken endüstri varisi Bruce Wayne (Christian Bale) adaletsizlikle savaþmanýn anlamýný bulmak ve korkuyla avlananlara korku salmak üzere dünyayý gezer. Gotham’a döner ve ikinci kiþiliðinin sergiler: Batman; þehri tehdit eden kötü güçlere karþý gücünü, zekasýný ve bir dizi ileri teknoloji ürünü numarayý kullanan maskeli bir þövalye. [/QUOTE]


Gönderen Yunus, Çarşamba, 15 Haziran 2005 18:58, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it