Haberler

Haberler->Basında ÇR->Hiç Yüz’ün bir yüzü de Türk çizer Yýldýray   
Hiç Yüz’ün bir yüzü de Türk çizer Yýldýray

Ýnsanlarýn kanýna dokunarak onlarýn vücuduna giren ve bu yolla cinayetleri çözen iyi kalpli bir dedektif Hiç Yüz (Nothing Face). Amerika’da yayýnlanan çizgi romanýn yazarý ABD’li Kel Nuttall, çizeri ise 28 yaþýndaki Yýldýray Çýnar. ABD’li yazar Kel Nuttall’ýn yarattýðý Nothing Face’e (Hiç Yüz) bu ismin verilmesinin nedeni hikayeye göre gerçek bir yüzü olmamasý. Onu çizgiler arasýnda olsa da ete kemiðe büründüren ise 28 yaþýndaki çizer Yýldýray Çýnar.

Yýldýray Çýnar, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Animasyon Bölümü mezunu. Aslýnda çizgi roman denemelerine daha ortaokulda baþlamýþ ama altý senedir profesyonel olarak çeþitli animasyon ve reklam filmlerinde animatör olarak çizim yapýyor. 1997’den beri de arkadaþlarýyla kurduðu Çapa Çizgi Roman Grubu’nda ve çizgi roman yayýný yapýyorlar.

AMERÝKAN TARZI ÇÝZÝYOR

Çýnar, çizgisinde benimsediði tarzýn çocukken etkilendiði romanlardan geldiðini söylüyor: ‘Küçüklüðümden beri bana hitabeden çizim tarzý, Amerikan tarzý oldu. Belki de Conan ve Örümcek Adam’la çizgi romana baþladýðým için. Ýtalyan çizgi romanlarýný da her zaman okudum ama çizgi olarak kendimi Amerikan ekolüne yakýn gördüm.’

Çýnar’ýn çizimleri 2002’den beri, yazar ve çizerleri buluþturan ABD merkezli Digital Webbing internet sitesi sayesinden daha çok tanýndý. Çýnar, site sayesinde Nothing Face’in yaratýcýsý ABD’li Kel Nuttall ile tanýþtý. Nuttall, öyküsünü yazdýðý Nothing Face için yaptýrdýðý deneme çizimlerini beðenmemiþti. Böylece karakterin çizgi halinin yaratýcýsý da Çýnar oldu.

Önce Digital Webbing Presents’in karma dergisinde altý sayfalýk bir Nothing Face öyküsü çýktý, sonra Nothing Face’in grafik romanýný da beraber çýkardýlar. Çýnar ve Kel Nuttall, yeni bir Nohting Face öyküsü daha yapmayý planlýyor.

Kitap 2004’te ABD’de yayýnlanmýþtý. Türkiye’de çizgi roman yayýncýlýðý iþi yapan Hozcomicks’in sahibi Haþim Öz de, Nothing Face’in çizerinin bir Türk olduðunu görünce Nuttall ile baðlantýya geçti ve kitabýn Türkiye’de yayýn haklarýný satýn aldý.

HÝÇ YÜZ ARTIK TÜRKÝYE’DE

Çýnar daha Amerika baskýsýnda kitaba Türkiye’den bir þeyler eklemiþ bile. Dedektifin bürosunda bir panoya küçük bir ‘Ýstanbul’ yazýsý eklemiþ. Türkçe basýmda da önemli bir sahnede yer alan gazetede haberler Türkçe...

1 Temmuz’dan itibaren gazete bayilerinde bulunabilecek olan Hiç Yüz, ABD’deki orijinal kapaðýyla basýldý. Koleksiyonerler için de Çýnar’ýn çizdiði ayrý bir kapak sýnýrlý sayýda basýldý ve özel çizgi roman bayilerine daðýtýldý. (Her ikisinin de fiyatý 10 YTL)

HÝÇ YÜZ KÝMDÝR

Nothing Face’in kahramaný John Novak adlý bir dedektif. Ona ‘Hiç Yüz’ deniyor çünkü gerçek bir yüzü yok. Günlük hayatta görülen yüzü babasýnýn yüzü. Ýnsanlarýn kanýyla temasa geçtiði anda onlarýn formuna giriyor, ruh halini ve tüm anýlarýný da yaþayabiliyor. Bu onun için çok acý veren bir süreç ama zorunlu kaldýðýnda yapýyor. Hiç Yüz’ün sýrrýný sadece sekreteri en yakýn arkadaþý olan Heather biliyor.

Ayten SERÝN- Hürriyet Gazetesi - Kelebek Eki


Gönderen Yunus, Cuma, 08 Temmuz 2005 13:39, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it