Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Serüven Ekim ayýnda sona erecek   
Serüven Ekim ayýnda sona erecek

Levent Cantek yönetimindeki Çizgi Roman Araþtýrma Dergisi Serüven dergisinin Ekim ayýnda son sayýsý yayýnlanacak. Serüven'in yayýnýnýn sona ermesi Türk çizgi romaný için büyük bir kayýp olacak. Derginin çok sattýðý halde yayýnýna son verilmesi konusunda çeþitli dedikodular yapýlsa da, resmi web sayfasýndan yapýlan açýklamada, derginin yayýnýna son vermesi için þöyle bir açýklama yapýlmýþ: " .........................................................................................
..........................................................................................
[QUOTE]Serüven dergisi önümüzdeki Ekim ayýnda son sayýsýný çýkararak yayýn hayatýna veda ediyor. Güz ve kýþ sayýlarýnýn bir arada olacaðý, koleksiyoncularýn deyiþiyle "dobiþko" bir sayý olacak bu. “hayda nerden çýktý þimdi diyenler” olabilir... Serüven iyi satýyor, yayýnevinin bizden de yayýndan da bir þikâyeti yok, oturmuþ-okuyucusunu bulmuþ bir dergi ayrýca... Neden bu veda, neden bitiyor derseniz çok fazla söylenecek bir þey yok... Yorulduk, dinlenmek, uyumak, çimlere yatýp öylece gökyüzüne bakmak, demlenmek istiyoruz diyebiliriz ama... Ýnsanlarýn aklýnda "güzel bir dergi", hatýrlayacaklarý bir tat olarak kalmak istedik de diyebiliriz... Hayat çok bastýrdý, bize kaçacak yer býrakmadý da denebilir... Kimseyle kavga etmedik... Býrakýyoruz iþte! “veda sayýsý” yazacak kapakta, içeride baþka bir yerde belki arka kapakta ise “bu serüvenin sonu”...Hâlâ "yahu neden býrakýyorsunuz, nedir asýl neden" diyenler olabilir… Vallahi yazdýklarýmýzdan fazlasý yok diyebileceðimiz... Yazar arkadaþlardan son sayýmýzda desteklerini sürdürmelerini dileriz... Ekim ayýnda veda sayýmýzda buluþmak üzere... Sevgi ve saygýlarýmýzla..." [/QUOTE]


Gönderen Yunus, Cumartesi, 09 Temmuz 2005 16:28, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it