Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Güncel Frankafon Serileri   
Güncel Frankafon Serileri

Fransýz-Belçika ekolünün bugün yayýnlanmakta olan ve sevilen, önemli bazý serilerinin tanýtýmýný forum alanýmýzda üyemiz Kurtaran_Adam sizler için yazmaya baþladý. Aþaðýda örneklerini verdiðimiz tanýtým yazýlarýnýn devamýný okumak için foruma üye olmanýz yeterli...

Isaac Le Pirate; Korsan Isaac: 18. yüzyýl Fransasýnda, anlaþýlmamýþ genç bir ressam, Isaac, macera peþinde yurdunu terk eder. Akabinde korsanlara katýlýr. Jacques ile ayrýlmaz bir ikili olurlar. Christophe Blain'in Akýcý, heyacanlý ve sýký bir senaryo ile gelenekçi ekolü, çizimlerdeki modern ve yenilikçi, avangard yaklaþým ile "yeni dalga" ekolünü baþarý ile biraraya getirdiði önemli bir seri. Angoulême'de 2002 yýlýnda en iyi çizgiroman ödülü almýþ. Yayýncý Dargaud, senarist ve çizer Christophe Blain, ilk sayý 2001'de çýkmýþ, 2005'te 5. sayý yayýnlanmýþ.
Resmi sitesi için týklayýn


Çýkýþ fikri, Spirou tarzý çizimlerle, renkli, kara mizahlý bir detektif romaný yaratmak ile baþlayan, kendisini yaralayan, önemsiz bir suçlunun, kaza ile ölümüne sebep olan , istememesine raðmen, esrarengiz bir hükümet ajanlýðý tarafýndan suçlularý ortadan kaldýrmak üzere göreve alýnan Soda'nýn hikayeleri. Kalp hastasý annesi için inanmýþ bir rahip, gerçekte ise sol elinde üç parmaðý kalmýþ, Phyton koltu ile tek baþýna bir polis. New York'un cehenemmvari yer altý dünyasýnda kara ve sinikal maceralar. Çizimlerde Gazzotti'nin Warnant'ýn yerini almasýyla ayrý bir ruh kazanan, Tom'un her bir kitapta daha kara hikayeler kurgulamasý, karakterlerine derinlik kazandýrmasý, onlarý mizahý da koruyarak cynic,(olumsuzlayýcý) ve bazen de büyüsü bozulmuþ bir þekilde iþlemesi ile saðlamalaþan, komik, kýþkýrtýcý, cesur bir kahramanýn merak uyandýrýcý hikayeleri.
Çizenler: Gazzotti, Warnant. Senarist: Tome. Yayýnevi: Dupuis  Ýlk albüm 1987 yýlýnda 12. albüm ise Haziran 2005'te yayýnlanmýþ.
Resmi Sitesi için týklayýn16. yüzyýl baþýnda, geçmiþine aþk ile baðlý eski bir Töton þövalyesi, Ogier de Mercœur, Venedik Dükü'nün ricalarý ile bir güvensizlik ve tedirginlik ortamýnýn hakim olduðu Galata'ya muhtemel bir felaketi önlemek amacýyla sefir olarak gider. Hristiyanlarýn ikamet yeri olan Galata ayný zamanda büyük Avrupa Devletlerinin ticaret limanýdýr. Sefaret görevinde yardýmcýsý, týp öðrencisi ve Da Vinci hayraný olan, deneyler yapan, Antonio Garofalo'dur. Þövalye ile haþin karakter arasýnda ve her ikisinin de karþý çýktýklarý sekreter arasýnda arkadaþlýk denemeyecek bir suç oraklýðý meydana gelecektir. Þövalyenin Ýstanbul'a, ilk adým atýþýyla, yetkilerini daha devralmadan ilk soruþturma baþlar. Kendisine bir cinayet teþebbüsü gerçekleþmiþ, þans eseri kurtulmuþ ve genç bir þair Þövalye'nin yerine hata kurbaný olarak can vermiþtir.Bu baþarýsýz teþebbüsün aktörlerinden birinin Sultan'ýn korumasý altýnda olan Venedik Dükü'nün oðlu olmasý olayý daha da karmaþýk bir hale sokacaktýr. Þövalye, diplomatik ve siyasi yönleri olan bu vakayý açýklýða kavuþturmak için büyük bir risk alarak ve bir kumar oynayarak bütün Venedik sefaretini karþýsýna alarak sorgulayacaktýr.
ilk sayý bu yýl yayýnlandý.
Senarist: Alain Paris ve Fred Le Berre. Çizer: Stefano Palumbo. Yayýncý: Humanoïdes AssociésÝlk turlarda, etaplar 300 km üzerindedir ve bu mesafeler hýzla katedilir. Teknik yardým bu aþamada yasaklanmýþtýr. Bütün bunlar, birer anekdottan ibarettir. 6 etapta, Tour de France, kuvvet turu, sportif bir sýnav olmaktan çok insanlýðýn, dayanmanýn sýnýrlarýnýn zorlandýðý, herhangi bir ödül ya da derecelendirmeyle bedellendirmenin imkansýz olduðu çetin bir sýnav haline gelmektedir. Turun dýþ kulvarlarýndan atak yapan bir kitap Tour de France. Bu yaz çýkan en iyi kitaplardan. Baþarasýzlýklarla diriliþler arasýnda pedal çeviriþin hikayesi. Akademik ve tarihi bir çalýþma. (Rene Pellos'taki Tour de France dönüþlerinin en iyisi). Epik ve akýcý bir anlatým ile (pençesiz bir kartal), çizgi romanlar içinde ayrý bir güzellikte yere sahip bir eser. Küçük hikayeler, etaplardaki rekabetler, Tour de France'ýn bir spor müsabakasý olmadan önceki gösteri kabul edildiði zamanlara ait gayrý resmi tarihi ile zengin ve doyurucu içerik, okuyanda anlatýlan hikayelerin doðru olup olmadýðýný araþtýrma ihtiyacý uyandýracak kadar inandýrýcý ve güzel kurgulama, konforsuz bisikletleri üzerinde vazgeçmek nedir bilmeyen, yollarýn gerçek ve gýpta edilen kahramanlarý, bir yoldan çok savaþ alanýna dönen etaplar, insaný zayýflýðý ve güçsüzlüðü ile baþbaþa býrakan bir müsabaka ve ne olursa olsun pes etmeyen, yolundan dönmeyen azimli insanlar ve kýsacasý kendisi de amatör bir bisikletçi olan Frédérik Kinder'in ikinci yarýþýný, çizgi roman olarak heyecanla beklemek zorunda býrakan bir kitap bu. Söylecek çok fazla þeyi olan orijinal bir albüm.
Senaryo ve Çizimler: Frédéric Kinder. Yayýnevi: editionsmilan
Resmi Sitesi

Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!
Yazan: Kurtaran_Adam
Gönderen Yunus, Cumartesi, 16 Temmuz 2005 18:11, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it