Haberler

Haberler->Röportaj->Korku Arayan Bir Adam Deðilim   
Korku Arayan Bir Adam Deðilim

10.08.2005 tarihinde Vatan Gazetesi Kitap eki Vatan Kitap'ýn, Hoz Comics tarafýndan yayýmlanan "Nothingface / Hiçyüz"ün yazarý Kel Nuttall'la yaptýðý röportaj; .........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................[QUOTE]

Çizgi roman dünyasý, Alaskalý bir yazar sayesinde þaþýrtýcý bir kahraman kazandý: Jon Novak. Jon Novak ne bir örümcek tarafýndan ýsýrýlmanýn, ne de mutant olmanýn avantajlarýný taþýyan bir kahraman. Onun sýra dýþýlýðý taþýdýðý lanetten kaynaklanýyor. O, insanlara lanetiyle yardým eden ve yardým ettikçe o lanetin içine daha da fazla gömülen bir kahraman, doðal halinde bir ucube.
Jon Novak'ýn yüzünde hiçbir organ yok. Yüzsüz bir adam yani, ama sürekli girebildiði bir kalýp var. Ölmek üzere olan insanlarýn kalýbýna girerek, onlarýn dýþ görünüþlerini, duygu ve düþüncelerini, hatta anýlarýný bile bir süreliðine paylaþabiliyor. Bu deneyim onun için her anlamda zor ve can yakýcý olsa da, cinayetlerin faillerini bulmasýna yardým ediyor. Sadýk yardýmcýsý Heather'la arasýndaki iliþki de maceranýn romantik yaný. Novak'ýn ilgilendiði dava¬lar da kendisi kadar gizemli...

Hoz Comics tarafýndan ilk sayýsý yayýnlanan Hiçyüz'ün çizerlerinden biri de Türk; Yýldýray Çýnar. Hatta ilk sayý biri Yýldýray Çýnar'ýn, biri Ben Templesmith'in kaleminden çýkma iki kapakla çýktý. Gelelim yazarla söyleþimize...

Eskiden ateþli silahlar satýyormuþsunuz! Kulaða tehlikeli geliyor.
Hiç de tehlikeli bir iþ deðildi! Ýþ ortaðým ve ben sadece insanlara ateþli silah satýyorduk, yabancý hükümetler için silah satmak gibi heyecanlý bir iþ yapmýyorduk. Ýkimiz de ava ve atýcýlýða meraklýydýk, bu yüzden hobimizle ilgili bir alanda para kazanmayý denemeye karar verdik. Tehlike meselesine gelince, kesinlikle korku arayan bir adam deðilim! Bir iki kez zor durumda kaldým. Onlar baþka bir söyleþinin konusu olsun, ama o vakitler o olaylarýn hepsini eðlenceli bulmuþtum. Hep sakin bir hayatý tercih ama insanýn, kaderin yoluna çýkaracaðý her þeye -bu tehlike olsa bile- hazýrlýklý olmaya çalýþmasý gerektiðini hissetmiþimdir. Tehlikeli bir adam olduðumu sanmýyorum, belamý arayarak dolaþmýyorum zaten etrafta. Aslýnda, beni tanýyan insanlarýn tamamý tam tersi bir adam olduðumu söylerler. Ben etraftayken kendilerini daha güvende hissederler

Çizilen her kareye karýþýr mýsýnýz?

Bir çizerle dirsek dirseðe çalýþma þansým ne yazýk ki hiç olmadý. Ýþbirliði yaptýðým tüm insanlar Amerika'nýn ya da dünyanýn diðer ucundalar. Genelde, ben hikâyeyi yazýp çizere e-mail'le yolluyorum. Ne görmeyi umduðumu daha iyi anlamasý açýsýndan bazý sayfalarýn kabataslak resimlerini gönderdiðim de oluyor. Çizer hikâyeyi ve notlarýmý okuyup sayfalarýn eskizlerini bana yolluyor. Gerekli olduðunu düþündüðüm deðiþiklik ya da düzeltmeleri yapýyorum; sonra da çizer oturup çalýþmaya baþlýyor. Bitmiþ iþ bana geldiðinde bilgisayarda ko¬nuþma balonlarýný vs. dolduruyorum ve iþ baskýya hazýr hale geliyor.

Çizimlerin ne kadarý kafanýzdakiyle örtüþüyor?
Ýþ bittiðinde hep benim hayal ettiðimden daha iyi oluyor.

Ama Heather'ýn þimdiden iki farklý yüzü var. Yýldýray Çýnar ve Ryan Seott farklý yüzler çizmiþler...

Farklý çizerlerin farklý tarzlarý oluyor ve bence Ryan, Heather'ý kendi tarzýný koruyarak ama Yýldýray'ýn çizdiði gibi görünmesini de saðlayarak çok iyi iþ çýkardý, önceki sorunuzla baðlantýlý olarak, iþin görsel yönü, özellikle de ana karakterlerin nasýl göründüðü elbette umurumda, ama çizerleri elimden geldiðince özgür býrakmaya çalýþýyorum, çünkü bu þekilde çok daha iyi bir iþ çýkýyor.

Heather demiþken... Kýrýk bir kalple mi yaþayýp gidecek?
Heather, hayatýmdaki çoðu kadýn gibi, zayýf olmaktan oldukça uzak. Bir süre daha kýrýk bir kalple yaþamak zorun¬da kalabilir, ancak o bir þey yapmadan oturup aðlayacak türden bir kadýn deðil. Heather ve Jon'un iliþkileri hakkýnda Hiçyüz'ün ilerleyen sayýlan için birtakým planlarým var. Mutlu son sözü veremem, hem bu sürprizleri mahveder, ama iliþkilerini dizinin ana konularýndan biri olarak kullanacaðým kesin. Üstelik Heather'ýn geçmiþinde önemli rolü olan bir adam ortaya çýkacak ve geleceðinde Jon Novak dýþýnda bir erkek de olacak. Bir macera dizisine fazla romantizm kattýðýmý düþünenler çýkacaktýr, ama bence daha geniþ bir kesime hitap etmenin bir yolu da buradan geçiyor.

Hiçyüz olmak nasýl bir armaðan! Siz de Novak gibi yardýmsever bir adam mýsýnýz? Tanýmadýðýnýz insanlar için yapacaðýnýz en büyük fedakârlýk ne olurdu?
Onun yeteneklerine sahip olmak kesinlikle kolay bir iþ deðil. Hem fiziksel hem de duygusal olarak zor bir durum-Ancak sonuçta onun baþkalarýna yardým etmesine yardýmcý olan yetenekler bunlar. Yani bence çektiði sýkýntýya deðiyor. Ýnsanlara yardým etmeyi seviyorum. Bir yabancý için ne kadar ileri giderdim? Sanýrým bu, durumun ne kadar kötü olduðuna baðlý. Bir þeyin içine girene kadar, o durumda neler yapabileceðinizi bilemezsiniz. Bence kahramanlýk öyküleri yazýp kahramanlýðý hiç denememde biraz ikiyüzlüce olur, yine de Novak kadar ileri gidebileceðimi sanmýyorum.

Okuyucu Kýzsa da Okur

Novak babasýnýn kalýbýna girebiliyor. Bu çatýþmayý yaratýrken kendinizi hiç mi zalim hissetmediniz? Bir de, Novak oðul mu baba mý?
Bu sorularýn bir kýsmýný yanýtlayamam, çünkü gelecek bölümlerin konularýný çýtlatmýþ olurum. Novak'm oðul olduðunu ve þekline büründüðü ilk kiþinin babasý olduðunu söyleyebilirim ama. Diðer görünümleri geçiciyken, babasýnýn fiziksel görünümünü süresiz olarak koruyabilmesinin nedeni de sanýrým bu. Umursadýðým "insanlar"a kötülük yaptýðýmda kendimi zalim hissederim ama bence iyi bir yazar olmanýn yolu bundan geçiyor: Ýnsanlarýn seveceði ka¬rakterler yaratmak ve sonra onlarý heyecanlý hikâyelerde yaþamýn sýnavlarýndan geçirerek okuyucuyu peþlerinden sürüklemek. Okuyucu bana kahramanlara ettiklerim yüzünden kýzsa bile, sorunun nasýl çözüldüðünü görmek için okumaya devam ettiði sürece mutlu olurum.

Novak'ýn babasýyla derdi nedir? Kötü bir çocukluk mu?

Bu da cevabýný þu an veremeyeceðim bir soru. Novak' yüzsüz" doðdu ve ilk deðiþimine kadar da öyle kaldý. Bu da hayatý ailesi için zor kýldý tabii.

Yýldýray Çýnar, Hiçyüz dizisinin ana çizeri olacak mý?
Hiçyüz dizisi þu ana dek birçok farklý çizerin yeteneklerinden faydalandýðý için, her bölümde hikâye üzerinde çalýþan farklý bir çizer var. Þu an Yýldýray bir baþka kýsa hikâyeyi daha resimlemeyi kabul etti ve dizinin daha uzun bir hikâyesini de resimlemesini gerçekten istiyorum. Ama bu iþ, programlarýmýz da dahil, birçok þeye baðlý.

Teþekkür ederim. Bu sorularla Alaska'ya bedava bir uçak bileti kazanma þansým ne kadar?
Hiçyüz dünyanýn dört bir yanýnda yüz binlerce kopya satmaya baþlarsa, uçak biletinizi karþýlayabilirim!
[/QUOTE]
Aslý Tohumcu, Vatan Kitap, 10-8-2005
Gönderen Yunus, Salı, 16 Ağustos 2005 15:12, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it