Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->XIII analizleri: XIII ve Largo Winch Benzerlikleri   
XIII analizleri: XIII ve Largo Winch Benzerlikleri

XIII gayrý resmi sitesinde, Sylvain Cujean'ýn XIII analizlerinden bir diðeri de Van Hamme'ýn yazdýðý Largo Winch ile XIII arasýndaki bazý ilginç ortak noktalarý ortaya koyan yazýsý. Bunu da elimden geldiðince çevirip yazmaya çalýþtým. Analizin orijinal metni baðlantýda yer almakta.
Largo Winch, maceraperest bir milyonerin serüvenlerinin anlatýldýðý Van Hamme'ýn yarattýðý ve Franc'in çizdiði baþarýlý bir çizgi roman serisi. Bu sayfada, Van Hamme'ýn yazdýðý XIII serisi ile Largo Winch arasýnda bir dizi benzerlik ve ortak noktadan söz edeceðiz.
Kahramanlar Arasýndaki Benzerlikler;

Her iki kahraman da aslýnda birbirlerinden çok farklý sayýlmazlar. Okuyucunun kanýný kaynatacak, onlara canayakýn gelecek vasýflarý taþýyorlar. Yakýþýklý, yetenekli ve güçlü olmalarý, kývrak zekalarý, keskin mizah anlayýþlarý ki bu özellikle Largo Winch için bariz olarak öne çýkmakta, XIII ve LArgo Winch'in ortak üstünlükleri.

Bunlar istisnai þeyler deðil. Kahramanlarý çekici olmak zorundalar. Biri de gidip Van Hamme'a sormalý aslýnda neden çirkin, felçli ve aptal bir kahraman yaratamaz mý diye. Oldukça ilgi çekici bir nokta daha var. Her ikisinin de babalarý kayýp ve amcalarý tarafýndan yetiþtirilmiþler. XIII, Carla'nýn ölümü ve Sean'ýn kaçýþýndan sonra Jonathan tarafýndan evlat edinilir. Nerio Largo'yu evlat edindikten sonra onu Liechtenchtein'da yaþayan amcasý Ernst'e býrakýr.

Her ikisi de hareketten ve heyecandan ayrý bir haz almaktadýr. Fiziki yetenekleri ile en zorlu olaylarýn dahi üstesinden gelebilirler. Her ikisinin de düþmanlarýnýn onlara kurduðu tuzaklara düþmeðe yatkýnlýklarý olduðu söylenebilir. Ancak XIII, þartlarýn mecbur býrakmasý nedeniyle, gönülsüz olarak kendini aksiyonun içinde bulurken Largo aksiyonu kendisi istemekte bunun için kýþkýrtýcý dahi olabilmektedir.
Son bir ortak nokta da her ikisinin de bir arayýþ içinde olmalarýdýr. XIII, kim olduðunu araþtýrmakta ve kendi geçmiþinin izlerini sürmektedir. Largo ise kendi sýnýrlarýný ne olduðunu nereye kadar uzandýðýný öðrenmek istemektedir. Bedeli çok yüksek olsa da her türlü meydan okumaya karþýlýk vermektedir.
Ýki karakter arasýndaki esas farklýlýk insanlarla olan iliþkilerine dair olan farlýlýk ve sosyal yönleridir.XIII, yalnýz biridir. Vakur, aðýrbaþlý ve aðzý sýký bir kiþilik olarak pek az arkadaþý vardýr. Ýnsanlara karþý güvensizdir. Largo Winch ise arkadaþ canlýsýdýr ve onlara, özellikle de Simon'a ve Sullivan'a ihtiyaç duyar. Güzel kýzlar devamlý etrafýnda olsun ister. Açýk yürekli, samimi, cana yakýndýr. Ýnsanlarla iliþki kurmaktan ve onlarla sohbet edip tartýþmaktan keyif alýr. Cazip bir erkektir ama iliþkileri çoðunlukla gelip geçicidir.

Kayak sahneleri ve karakterler;
Ýlginç bir ayrýntý da her iki karakterin de mükemmel bir buz kayakçýsý olmalarýdýr. En zorlý yamaçlardan dahi maharetle kayabilmektedirler. (Aþaðýdaki resimlere bakýnýz)

   

Her ikisi de güzel bir bayanla yanan þömine ateþinin karþýsýnda, tatlý ve romantik bir gece fýrsatýný tepmeyecek kadar zevk sahibidirler.

Van Hamme'ýn yaptýðý ve hoþlandýðý tek sporun kayak olduðunu bilince karakterlerin bu spordaki yeteneklerini görmek hoþ oluyor. Salt bir kurgu mu yoksa gerçek tecrübelere bir gönderme mi?
 
Kahramanlarýn "üvey-babalarý";
XIII için gerçekte hiç sahip olmadýðý babasý yerine General Carrington vardýr. Onunla aralarýnda sýký bir arkadaþlýk geliþtiði gibi Carrington, XIII'e bir baba otoritesi ve adaleti ile yaklaþmaktadýr.

Öte yanda Largo, John Sullivan'ýn kiþiliðinde hiç sahip olmadýðý babasýný bulmaktadýr. Sullivan, Largo'yu yetiþtirip, Grup W'ye hazýr hale getirmiþtir. Onun haklarýný savunan ve grup yetkililerinin güvenini kazanmasý için çabalayan da Sullivan'dýr. Largo'nun baþý ne zaman derde girse bir baba gibi üzülüp, kaygýlanan ve onun herþeyiyle mücadele eden yine Sullivan'dýr.

Devrimci kardeþler;

XIII'te Maria ve Angel, Largo Winch'te ise Malunai ve Kadjang, diktatörlük rejimine karþý silaha sarýlmýþ devrimci kardeþlerdir. Her iki seride de, kadýnlar, karamanlarýmýza aþýk olurlar. Her iki kadýn da oldukça güzel ve zekidir. Erkek kardeþlerinden daha insani yanlar taþýmakta olup davalarýna sadakatle baðlýdýrlar

Los Santos ve Kadjang kýz kardeþleri ile karþýlaþtýrýldýklarýnda oldukça vahþi ve þiddetten yanadýrlar. Acýmazsýzca güç kullanýrlar. Her ikisi de serilerin kahramanlarý ile bir þekilde rekabet içindedirler. Angel El Cascador'un ( kahramanýmýz XIII'ün) adamlarý üzerindeki etkisinden hoþnut deðildir. Largo ise Kadjang'ýn güvenini ancak onlar için riskli bir operasyonu baþarý ile tamamladýktan sonra kazanabilmiþtir

Þaþýrtýcý bir ayrýntý daha; devrimci liderlerin her ikisi de birer gözlerini çatýþma sýrasýnda kaybetmiþlerdir.

Jean Van Hamme'ýn serilerde görünmesi;

Her iki seride de Van Hamme küçük, gerekli de sayýlmayacak ancak gururunu okþayan roller alarak görünmektedir. XIII'te bir madencilik þirketinin baþkaný Adrian Van Horn olarak Largo Winch'te ise þirketler grubun


Gönderen Yunus, Pazar, 21 Ağustos 2005 17:03, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it