Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Demirbaþ Yayýncýlýk'tan Yaz Süprizi   
Demirbaþ Yayýncýlýk'tan Yaz Süprizi

Demirbaþ Yayýncýlýk yaza iki yeni yayýn ile veda ediyor. Akim (Bizde yýllarca Tarzan adýyla yayýnlamýþtý) ve Saloon adlý ihtiyar kovboy'un hikayelerini renkli olarak okuyabileceksiniz. Ayrýca Demirbaþ Yayýncýlýk sahibi Cem Demirbaþ okuyucularýna sürprizlerinin bitmediðini, çok yakýnda baþka yayýnlarlarla da okuyucusunu sevindireceðini müjdeledi. Þu anda bayiiler de olan Akim ve Saloon hakkýndaki bilgiler;

 
SALOON
Yaþlý Saloon maceralarýný anlatýyor...
Büyük boy ve renkli 63 sayfalýk bu dergide "Saloon" adýndaki ihtiyar bir kovboyun anýlarýný okuyacaðýz. Gençliðinde denizcilikten, bizon avcýlýðýna, kürk ticaretinden altýn arayýcýlýðýna kadar bir çok þey yapan Saloon'un öyküleri vahþi batý'ýn adeta bir özeti gibi. Dergi'de 8 tam macera yer alýyor.
 
Saloon Önizleme:
 

AKÝM 1
Akim'in fantastik dünyasýna hoþ geldiniz.
Akim 1. sayý iki tam maceradan oluþuyor. Özenli bir çeviri ve temiz bir baskýya sahip.
Daha önce ülkemizde "Tarzan" adýyla yayýnlanan ormanýn oðlu Akim, þimdi orijinal adýyla bizlerle. Akim'de en dikkat çekici husus Akim'in hayvanlarýn dilini bilmesi ve onlarla konuþabilmesi. Üstelik Hayvanlarýn dilini bilmek Akim'e özgü bir þey de deðil. Bir süre hayvanlarla yaþayan herkes onlarý anlayýp konuþabiliyor. Belki de Akim'i çocukken kurtarýp yetiþtiren Kar'ýn üzgün olduðu bir anda Rita'nýn þu düþünceleri Akim'in dünyasýný özetliyor..
-Ýlk baþta anlamamýþtým ama hayvanlarýn dillerini öðrenince, onlarýn insanlardan farklý olmadýklarýný anladým...

 
Akim Önizleme:

[QUOTE]Kýsaca Akim hakkýnda bilgiler; 1950 yýlýnda senarist Roberto Renzi ve çizer Augusto Pedrazza tarafýndan yaratýlan Akim Tomasin yayýnevinin uzun yýllar ana yayýný durumunda olan Tarzan benzeri bir karakterdir. Ýngiltere'nin Kalküta valisi olan babasýný kaybettiði bir gemi kazasý sonrasý küçük Jim annesi ile birlikte kendini bilinmeyen bir ülkede bulur. Annesi bir kara panter tarafýndan öldürülürken küçük çocuk onu kendi yavrusu gibi yetiþtirecek olan bir goril tarafýndan kurtarýlýr. Tarzan (Burrough) vari bu ilk maceradan sonra Akim büyür fakat hala sadýk dostlarý goril Kar ve küçük maymun Zig tarafýndan eþlik edilmektedir. Bundan sonra çýlgýn bilim adamlarý, acýmasýz avcýlar, canavarlar ve korkunç casuslarla mücadele edeceði her çeþit macerayý yaþar. Bu çizgi romanýn karakteristik özelliði tüm hayvanlarýn týpký insanlar gibi kendi aralarýnda konuþabilmeleridir( Fakat sadece Akim onlarýn ne dediðini anlayabilir). Bu dizi özellikle Fransa'da oldukça baþarýlý bir seri olup daha sonra SB Editore ile birleþecek olan Altamira Yayýncýlýk tarafýndan 1976'dan itibaren Ýtalya'da sürdürülür. Seri grafik tasarýma dirilk katan Pini Segna'nýn orjinal yaratýcýlara katýlmasý ile devam eder. Yenilenmiþ bu seride Akim'in menþei modifiye edilir ve bir uçak kazasýnýn tek kurtulaný olarak tanýtýlýr. (DY'nin ilk sayýsý ve Ýf edizione de bu sayýdan baþlamýþtýr) Bu yeni seri 48 sayý sonra, 1980 yýlýnda, yayýný 84. sayýya kadar sürdüren Quadrifoglio Yayýncýlýða devredilir.

Sergio Bonelli sitesinden çeviren: Can Amca
[/QUOTE]
Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!
Gönderen Yunus, Pazartesi, 22 Ağustos 2005 02:01, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it