Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Son Çýkan Yayýnlar   
Son Çýkan Yayýnlar

Sin City - Uðruna Öldürülecek Hatun
Günah Þehri'nde heyecan devam ediyor.  Orijinal adý "A Dame To Kill For" olan serinin bu ikinci kitabý da ilkinde olduðu gibi yetiþkin logosuyla raflarda. Aþk acýsýnýn, kan kokusuna karýþtýðý Frank Miller evreninde her þey yine son sürat. Þehrin en pis ve polisi müdahale edemediði yerlerinde biri olan Old Tawn'da çalýþan Dwight McCarthy'i bir zamanlar gönül iliþkisi olduðu Ava Lord arýarak, onunla tekrar beraber olmak istediðini kendisine yerdým etmesini ister. Dwight McCarthy ilk baþta Ava'yý reddetmiþtir fakat daha sonra  onu arayýp bulmaya karar verir, bunu tek baþýna yapamayacaðýndan Marv'dan yardým ister.
Ayrýca Sandman 5. kitap bu ay içinde raflardaki yerini alacak.

 

Dylan Dog Klasik Seri 12   
Gâipten Gelen Ses / Yarýný Yaþadým!

Yazan / Çizen: Frank Miller
Çeviri: Emre Yerlikhan
Editör: Koray Özbudak
Görsel yönetmen: Emre Gökdemir
206 sayfa, 2.Hamur, 14 x 20 cm, Siyah / Beyaz

Yazar: Luigi Mignaccio, Tiziano Sclavi
Çizer: Montanari & Grassini, Giovanni Freghieri
Orjinal Sayý: 38- 40
Orjinal Adý: Una Voce dal Nulla, Accadde Domani
208 Sayfa, 2.Hamur, 14 x 20 cm

[QUOTE]Bella & Bronco Cilt: 5 :  Sayý 9-10, Aðustos 2005
Macera Ýsimleri: Panama, Sarý Tehlike
Yazan ve Çizen: Gino D'Antonio
Orjinal Adý: Bella&Bronco
Çeviri:Zeynep Akkuþ
Fiyatý: 5 Ytl  Sayfa:134
Panama:
Sahte Yüzler macerasýnda elinde Rosenbaum ve kilisenin altýnlarýyla kaçan "devrimci" zenci Pisagor, o macerada Bronco'nun ayarladýðý Passiflora isimli gemiyle kayýplara karýþmýþtý. Bella ve Bronco Peder'e kilisenin altýnlarýný bulacaðýna söz vermiþtir. Yeni macerada ikili bir gemide yolculuk ederken uzakta bir kazazede görürler ve bu kazazedenin Passiflora gemisini kaptaný olduðunu anlarlar. Pisagor bütün tayfayý ayartmýþ ve kaptaný gemiden atmýþtýr. Bunun üzerine kýzgýn gemi kaptaný ve bizim ikili Pisagor'un peþine düþerler. Hep birlikte Panama'ya gelen ekip, burada geminin parçalandýðýný ama içindekilerin kaçtýðýný öðrenirler. Geminin enkazýna gidince, gemideki kaçak silahlarýn da yok olduðunu anlamýþlardýr. Pisagor ve ordusunu bulmak için ormana dalan ekip Bella'nýn huysuzluklarýna, çeþitli hayvanlara raðmen yollarýna devam ederler, bir yerli grubu onlarý Pisagor'un ordusuna götürecektir.Deniz yoluyla gidecekken, þelalede Bella ve Bronco düþerler ve Pisagor'un adamlarýndan biri tarafýndan bulunurlar. Adam onlarý kampa götürür. Burada Pisagor'un adýnýn artýk "El Supremo" olduðunu öðrenen ikili, kendini general sanan Pisagor ve çetesiyle savaþýr ancak ötekiler daha kalabalýktýr. Pisagor ikiliyi tam timsahlara yem edecekken kaptan gelir , eski tayfasýný ikna eder ve bizimkileri kurtarýr. Bu arada Pisagor'a ne mi olmuþtur? Kendi kazdýðý kuyuya düþmüþtür. Böylece kilisenin altýnlarý da kurtulmuþtur.

Sarý Tehlike: San Fransisco'da dolaþan ikili, bir gün bir Çinli'nin geçiþ yolunun üzerinde dururlar ve Çinli kadýnýn emrindeki adamla kavga ederler. Adamý fena benzeten ikili, ertesi gün normal hayatlarýna dönmüþtür Bella oteldeki odadan kahvaltý için çýkýnca Çinli bir grup Bronco'yu kaçýrýr. Ama kavga sýrasýnda odada bir ipucu býrakýrlar. Bronco, bir gün önce karþýlaþtýðý Çinli kadýnýn evine getirilmiþtir. Amerikalý adam (Tango) ona bu kadýnýn ve babasýnýn (Ming) kim olduklarýný anlatýr, bu aile çamaþýr yýkama iþinin baþýný çeken bir gruptur, Bronco'nun çok iyi dövüþtüðünü görmüþ ve onu ekibe almak istemiþlerdir. Ancak kýzýn gözü Bronco'dadýr ama Bronco onu tersleyince çok kýzar. Þehirde bu aileye rakip bir çamaþýr firmasý daha kurulmuþtur ve aralarýnda savaþ çýkmak üzeredir. Bu sýrada otel odasýnda bir madalyon bulan Bella bunu rakip firmaya sorar ve onlar da Bella'yý öldürmek isterler ama Bella onlarýn hakkýndan gelir. Bu sýrada oradan kaçamayacaðýný anlayan Bronco adamýn teklifine çok yüksek bir ücretle evet der ve Ming'in adamlarýný savaþ için eðitmeye baþlar. Eðitimler sürerken Bella çok sýký korunan eve girmeyi baþarýr ve Bronco'ya ulaþýr. Ýkisini gören Çinli kýz ortalýðý karýþtýracakken Bella'dan sýký bir tokat yer. Olaylarý öðrenen Bella kendisi için de para ister ve bu savaþtan nasýl galip çýkacaklarýnýn planýný hazýrlar.Bir kaç gün sonra yapýlacak Çin bayramýnda saldýrý yapýlacaktýr, ve sladýrý için de kumaþ ejderha kullanýlacaktýr. Savaþý bizimkilerin ekibi kazanýr, ama Ming'in onlara bir sürprizi vardýr, paralarýný vermeye hiç niyeti yoktur, aksine Bella'ya önceden verdiði parayý da istemektedir. Bu arada Tango ile çok iyi anlaþan ikili, onun da Ming'in tarafýnda olduðunu öðrenince çok þaþýrýr, ama aslýnda Tango bizimkilerin yanýndadýr. Ming kazandýðýný düþünürken Bella diðer çamaþýr dükkanýndan getirdiði bombayý yakar ve her yeri patlatýr. Bizimkiler ve Tango kaçmayý baþarýr, bu iþten para kazanabilen tek Bella olmuþtur.
(Bella & Branco macera özetlerini yazan: Simge Kýrcan)[/QUOTE]
Gönderen Yunus, Salı, 23 Ağustos 2005 02:46, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it