Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Yýlmaz Yayýncýlýk'tan Yüzbaþý Volkan ve Hýzýr Bey   
Yýlmaz Yayýncýlýk'tan Yüzbaþý Volkan ve Hýzýr Bey

Yýlmaz Yayýncýlýk sahibi Ýlhan Yýlmaz, yerli çizgi roman severleri çok mutlu edecek haberler verdi; .........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
[QUOTE]Piyasanýn yabancý çizgiromanlara doyduðu þu son zamanlarda iki yerli çigiromana baþlamanýn zamanýnýn geldiðine karar verdik. Talat Güreli, Hýzýr Bey ile tarihi çizgiromana farklý bir boyut kazandýrdý...Yüzbaþý Volkan ise bir döneme damgasýný vurdu. Planýmýzda bir aksama olmazsa her ikisi de Ekim'in ilk haftasýnda raflarda yerini alacak. Her ikisinin de yayýnlanmamýþ macerasý kalmayacak. Tüm maceralarý tek bir dizi bünyesinde toplamayý hedefliyoruz. Özellikle Hýzýr Bey'in albüm haline gelmemiþ bir çok macerasý var. Volkan'ýn ise tüm maceralarýný bir tek dizide bulmaya imkan yok. Hatta Kafkas Daðlarýnda Ölüm defalarca basýldýðý halde bir çok kitapçýda tükenmiþ durumda. Þu an piyasada hiç bulunamayan maceralar var. Bunlarý yeniden okuyucularla buluþturacaðýz.
Dahasý var...Belki de hiç umut etmediðiniz yabancý bir dost Ekim ayýnda yeni maceralarý ile sizlerle buluþacak. (Henüz anlaþma aþamasýnda olduðumuz için isim veremiyorum) Þu kadarýný söyleyebilirim; western deðil.
Karma yabancý çizgiromanlardan oluþan bir dizimizin ilk sayýsýnýn hazýrlýðý bitmek üzere...
Larry Yuma ve Pistolero ise yayýna devam edecek. Çok yakýnda yeni yayýn planýmýzý açýklayacaðýz.
Bizi izlemeye devam edin.[/QUOTE]
Ýlhan Yýlmaz'ýn ayný zamanda iflah olaz bir Tarkan okuru olduðunu biliyoruz. Resimli roman ailesi olarak 1970'li yýllarda renkli yayýnlanan Sezgin Burak'ýn unutulmaz eseri Tarkan'ý albüm formatýnda yayýnlamasý içinde ilerki günlerde çaba göstereceðine inanýyoruz.

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Pazar, 11 Eylül 2005 23:26, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it