Haberler

Haberler->Duyurular->Hollywood Stili Yeþilçam Öyküleri   
Hollywood Stili Yeþilçam Öyküleri

Sitemiz müdavinlerinden Oðuz Özteker'in kitabý Hollywood Stili Yeþilçam Öyküleri çýktý. Çizgi roman severlerinde hoþuna gideceðine inandýðýmýz kitap hakkýnda Yazar Oðuz Özteker;

Þu yaþýma kadar okuduðum yüzlerce kitabýn büyüsüne kapýlýp, ben de bir þeyler yazmaya karar verdim. (Meðer, karar vermek" ve "yazabilmek" çok farklý olaylarmýþ; bunu da sonradan öðrendim.)

Ve gördüm ki, gençlik günlerimde arkadaþlarla evimizin önündeki seksen santim yüksekliðindeki duvara tüneyip, gelip geçene göz ucumla baktýðým ve hoþ kýzlara laf attýðým esnada çitlediðim çekirdekler gibi "tadýmlýk" öyküler yazabilmiþim ancak...

Neyse ki, var olduðumuz sürece bitmek tükenmek bilmeyen yaþam mücadelemizde bazý güzel sürprizlerle de karþýlaþýyoruz! Yazdýðým 25 öyküyü, hayat yolculuðumun týkýrýnda ilerlediði þu günlerde, týpký benim gibi kat etmek istediði yolun henüz çok baþýnda olan bir yayýnevi - ANARRES - kolayca okunabilen bir kitaba dönüþtürmeyi baþardý.

Böylece, HOLLYWOOD STÝLÝ YEÞÝLÇAM ÖYKÜLERÝ isimli kitabým piyasaya çýktý. Fakat baþlýk sizi yanýltmasýn, benimki Hollywood'u veya Yeþilçam'ý anlatan bir sinema kitabý deðil; kendi tarzýnda bir hikaye kitabý sadece...

Benim yazarken yaþadýðým heyecaný ve mutluluðu, umarým sizler de öykülerimi okurken yaþarsýnýz. Yorumlarýnýzý, görüþlerinizi, eleþtirilerinizi aþaðýdaki elektronik posta adresime bekliyorum. Sevincimi sizlerle paylaþmak istedim... Herkese iyi okumalar!

Oðuz ÖZTEKER oguzozteker@yahoo.com


Gönderen Yunus, Pazar, 25 Eylül 2005 04:00, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it