Haberler

Haberler->Duyurular->NothingFace Devam edecek   
NothingFace Devam edecek

Hoz Comics'in sahibi Haþim Öz'den NothingFace ile ilgili sevindirici açýklama; ..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
[QUOTE]NothingFace - Hiç Yüz kýsa sürede sizden hak ettiði ilgiyi gördü. Ancak ne var ki "süreli yayýn" yazan Hiç Yüz'ün devamýnýn gelmemesi okurlarýmýz üzmüþ. Kel Nuttall'ýn senaryosunu yazdýðý çalýþma Amerika ile birlikte Türkiye'de de süreli olarak devam edecek...Baþlangýçta tek sayýlýk, grafik novel olarak planlanan Hiç Yüz, Amerika'da beðenilmesinin ardýndan dizi haline getirilmeye karar verildi. Vatan Gazetesi'nin Kel Nuttall ile yaptýðý röportajdan da anlaþýldýðý gibi serinin yeni sayýlarý halen Amerika'da çizim aþamasýnda.

Karakteri çizimleriyle yaratan Yýldýray Çýnar yeni sayýlara arada özel çizimler gerçekleþtirecek ancak HiçYüz'ü bundan sonra Amerikalý çizerler devam ettirecek.

24 sayfa, aylýk olarak Amerika'da çýkacak olan HiçYüz'ü Hozcomics üç aylýk periyotta cilt olarak yayýmlayacak.

Amerika'da çizimlerin tamamlanmasýnýn hemen ardýndan Hiç Yüz Türkiye'de piyasaya çýkacak. Yeni bir yayýn olmasý ve senaristinin Kuzey Kutbu'nda yaþamasý sanýrým böyle bir baþlangýç probleminin doðmasýna neden oldu. Hiç Yüz'ün Amerika'da düzene girmesinin ardýndan Türkiye'de hiç bir sorun yaþanmayacaktýr.

Haþim Öz [/QUOTE]

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Pazartesi, 26 Eylül 2005 04:00, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it