Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Gerekli Þeyler Dergisi   
Gerekli Þeyler Dergisi

1 Ekim'de çýkacak Gerekli Þeyler Dergisinin ilk etapta satýþa sunulacaðý þehirler Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Antalya, Adana ve Eskiþehir olacak. Dergi hakkýnda Gerekli Þeyler ekibinin yaptýðý açýklama;

.........................................................................................
..........................................................................................
[QUOTE]Sýr gibi sakladýðýmýz harikulade projemizi, köþe bucak sakýnmanýn bir yolu yok artýk. Son saniyeye kadar bekleyelim, söylemeyelim derken bir de baktýk ki dergi bitti bitiyor, çýktý çýkýyor. Þakasý yok! 1 Ekim’de bayilerde. Tam 96 sayfa. Çizgi romanlar, kitaplar, figürler, DVD’ler, CD’ler, vizyon filmleri, konserler, organizasyonlar, incelemeler, dosyalar, röportajlar, yarýþmalar, hediyeler, bilgisayar oyunlarý, magic, hobi... þaka gibi! 2000’li yýllarýn en yakýþýklý dergisi. Gönlü zengin, etine dolgun eðlence kumkumasý. Tam sayfa, renkli, sinemaskop, 5.1 Dolby Digital... Böyle dergi olmaz olsun!
Agah Özgüç, Çaðan Irmak, Ceylan Özçelik, Gamze Sarý, Müge Turan, Emre ‘Saku’ Gökdemir, Emre Yerlikhan, Filiz Örgen, Kayra Küpçü, Ýlknur Suçsoran, Kaan Baþaran, Serdar Aldanmazlar, Emre Yavuz, Ozan Tangör, Koray Özbudak, Ayþegül Özbek, Altuð Bulca, Pelin Ercun, Ece Esmer, Mine Akverdi, Burç Onok, Hakan Tamar, Yaprak Gökçöl, Barýþ Müstecaplýoðlu, Ece Aksakoðlu, Kadir Aydemir, Cavit Erginsoy, Ramazan Çakmakçý, Özlem Sakin, Aycan Çevik, Nuri Yavuz, Eda Çobanoðlu, Atilla Þenkon...
10 senelik Gerekli Þeyler ruhunun matbaaya verilmiþ kuþe kaðýt haliyle tanýþmanýza sayýlý gün kaldý. Sabahý sabah eden yorgun bünyelerin gururla canlanacaðý 1 Ekim için sabýrsýzlanýyoruz. Yolun baþýnda bizden desteðini ve ilgisini esirgemeyen tüm müzik ve film þirketleri, DVD firmalarý, yayýnevleri ve dostlarýmýza teþekkürü bir borç biliyor ve ayný uyumlu çalýþmayý her zaman devam ettirmeyi umuyoruz.

Sevgiler, saygýlar.[/QUOTE]

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Çarşamba, 28 Eylül 2005 18:52, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it