Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Rodeo Strip 1 yaþýnda   
Rodeo Strip 1 yaþýnda

Rodeo Strip'in 10. sayýsý çýktý ve bu sayý ile birinci yaþýný kutluyor. Murat Mýhçýoðlu'nun striphaber.com sitesinde yayýnlanan derginin 10. sayýsý ve 1. yaþý için söyledikleri: Vahþi Batý’nýn aykýrý adamý Ken Parker, uzun bir molanýn ardýndan bu ay bayilere çýkýyor. Ersin Burak’ýn belgesel nitelikteki Çanakkale çizgi romaný ise, hak ettiði kaliteli edisyona Rodeo logosu altýnda kavuþmakta. Her iki yayýna dair bilgiye, striphaber.com adresindeki resmi sitemizden ulaþabileceksiniz…
.........................................................................................
..........................................................................................
[QUOTE]"Sizlerden gelen mektup, telefon ve e-postalardaki ortak taleplerden biri, Ken Parker ve Dylan Dog’un (mevcut kalitelerinden ödün verilmeksizin) düzgün periyotlarla yayýnlanmasý. Strip’in Mayýs ve Temmuz aylarýndaki molalarý da, benzer tepkilere yol açmýþtý.
Periyodu sabitlemek, hem yayýncý hem de okur açýsýndan çok sayýda avantaj taþýyor. Yegane amaç bu olsaydý, söz konusu yayýnlar elbette ki herhangi bir aksamaya uðramadan çýkabilecekti. Ne var ki, Rodeo’nun yayýncýlýk vizyonu, hazýr içeriklerin Türkçe basýmlarýyla sýnýrlý deðil; hiçbir zaman da öyle olmadý. Öncelikli hedefimiz, çizgi roman üretimini teþvik ve organize etmek… Ken Parker ve Dylan Dog gibi eserleri, onlarla rekabet edecek düzeydeki özgün ürünlerle yan yana sunmak çabasýndayýz; bunu baþardýðýmýz ölçüde tatmin buluyoruz...

Bahsettiðimiz türde bir anlayýþla yola çýkmak, nispeten güvenli patikalardan saparak, ormanýn balta girmemiþ bölgelerine dalmak gibi: Beklenmedik tabiat harikalarýyla karþýlaþýp heyecanlanýrken, iki adým ötenizi bile göremeden ilerlemek durumundasýnýz…

Rodeo’nun inisiyatifiyle geliþtirilen projelerin vitrini, þimdiye dek yalnýzca Strip olagelmiþti. Önümüzdeki dönemde ise, yeni açýlýmlarla karþýlaþacaksýnýz.

Hatýrlatalým ki Rodeo Strip, bu derginin ismi olmaktan öte, yansýmasýný dergide bulan özgün projenin ismi. Hiç yayýn yapmadýðýmýz dönemlerde bile, Rodeo ekibi bu projenin yeni ayaklarýný yoðun bir çalýþmayla inþa ediyor… Dolayýsýyla, gerek Strip’te gerek diðer serilerde yaþanmýþ ve yaþanabilecek aksamalarý panikle deðil, anlayýþla karþýlamanýzý bekliyoruz. Yaz aylarýnda verilen molalar, dinlenmekten ziyade, çalýþmalarý yeni bir enerjiyle organize etmek içindi. Ýhtiyaç halinde, bundan sonrakiler de ayný þekilde deðerlendirilecek…

Dile kolay, tam bir yýlý geride býrakmýþýz! Hem de ne kadroyla: Brendon, Vakur Barut, Tiki, Haskoç Adam, Dylan Dog, K.Y., Pýrýlkýz, Ýnek Adam, Napolyon, Ulçe, Teðmen Art, Fahrettin 911, Nick Raider, Tanay, Ken Parker ve Þehir Köpeði, aralarýna yeni dostlarýn katýlacaðý bir süreçte daha nice yýllarý devirmek arzusundalar… Týpký, Rodeo ekibi gibi…

Gözünüz bizde olsun,"[/QUOTE]
Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Cuma, 07 Ekim 2005 19:42, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it