Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->STRÝP'ten Kýsa Bir Mola, Dylan Dog #14 Yolda   
STRÝP'ten Kýsa Bir Mola, Dylan Dog #14 Yolda

Rodeo Strip sitesinde Rodeo Strip dergisi ve Dylan Dog hakkýnda önemli açýklamalar yayýnlandý;
Kâbuslar detektifi, Kasým ortasýnda sizlerle olacak.
Çok sayýda okurla sýcak temas kurma fýrsatý yakaladýðýmýz TÜYAP Ýstanbul Kitap Fuarý'nýn ardýndan, RODEO STRÝP'in tanýtým ve daðýtýmýna dair problemleri daha somut biçimde tespit edebildik.

Dergimizin bir tür yeni yayýn dönemine gireceði 11 numaralý sayýsý, bu problemlerin büyük ölçüde aþýlmýþ olacaðý 2006 baþlangýcýna ertelendi. 10. sayýda da deðindiðimiz üzere, bu tür molalar, gerek dergiyi gerekse filizlenmekte olan diðer projeleri geliþtirmek doðrultusunda deðerlendiriliyor. Dergide yazýp çizmek için baþvurmuþ olan 150 civarýnda arkadaþýn önemli bir bölümüyle görüþmek için de, yine bu süreçten yararlanacaðýz. Dolayýsýyla, baþvuru yaptýðýnýz halde þimdiye dek yanýt alamamýþsanýz ve iletiþim bilgilerinizde herhangi bir deðiþiklik olmuþsa, bizimle yeniden temas kurmanýzda fayda var.

Öte yandan belirtelim ki, Dylan Dog'un 14. kitabý, bu ayýn ortasýnda bayilerdeki yerini alacak. Ersin Burak'ýn Çanakkale Geçilmez'i ise fuarýn hemen ardýndan daðýtýma girmiþ durumda. Ancak bu yayýn, bayiler kanalýyla daðýlmýyor: Halihazýrda tüm Remzi ve Dost kitabevlerinden temin edebileceðiniz Çanakkale Geçilmez, bayram tatilinin ardýndan çok sayýda kitapçýda bulunabilecek ve bu noktalarý önümüzdeki haftalarda detaylý biçimde listeleyeceðiz.

RODEO STRÝP'in 3 numaralý paketini ise, Aralýk ayýnda daðýtýma vermeyi planlýyoruz.

RODEO STRÝP #11 öncesinde tanýtým ve daðýtýma dair yapacaðýmýz kapsamlý çalýþmada kullanabileceðimiz her türlü fikir ve bilgiyi info@striphaber.com adresine göndermeniz, yeni yayýn döneminde derginize daha rahat ulaþmanýzý saðlayacaktýr.

RODEO STRÝP #10'daki Sinemaskop Çizgiler Bulmacasý'nýn talihlilerini ise Çarþamba akþamý açýklayacaðýz...

Kaynak: striphaber.com

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Çarşamba, 09 Kasım 2005 16:48, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it