Haberler

Haberler->Duyurular->Serüven, Maceraperest'ten ayrýldý.   
Serüven, Maceraperest'ten ayrýldý.

Serüven dergisi Oðlak-maceraperest yayýnlarýndan ayrýldýðýný duyurdu. Dergi editörü Levent Cantek'in bu konu ile ilgili koloni e-grup a yaptýðý açýklamayý aþaðýda yayýnlýyoruz. Umarýz Serüven dergisi yayýnýna devem eder. Türk çizgi romaný, çizgi roman dergileri içinde farklý bir yere sahip böyle bir dergiyi kaybetmemiþ olur. .........................................................................................
..........................................................................................

[QUOTE]

Serüven dergisini hazýrlayan ekip olarak oðlak-maceraperest yayýnlarýndan ayrýldýðýmýzý duyuralým...
Neden diye sorulabilir?
Satan, tutan, kendi söylediklerine göre kimi sayýlarýnýn baskýsý tükenen bir derginin üreticileri durduk yere, hem de son sayýyý çýkartýp bu sayfayý kapatacakken o dergiyi yayýnlayan yayýnevinden niye ayrýlýr?
Bunun cevabýný biz vermeyeceðiz.
Akla gelebilir, hemen söyleyelim: baþka bir yayýneviyle filan anlaþmýþ deðiliz...iþin doðrusu son sayýmýzý çýkartacaðýmýzý duyurduðumuzda devam etmemiz için teklifler aldýk ve bir yayýneviyle de adam akýllý konuþtuk.. ancak bu sayfayý kapatmaya karar vermiþtik, ilk kararýmýzda sebat ettik...
Merak edenler olabilir: tüm bu görüþmeleri maceraperest yetkililerine de aktardýk, etik olarak bunu söyleme gereði duyduk..ayrýlýk kararýmýzda bu konuþmalarýn hiç bir etkisi yoktur.
Yayýneviyle aramýzda herhangi bir sözleþme olmadýðý için ayrýlmamýz bir sorun teþkil etmiyordu ama biz yine de epey düþündük, epey bekledik..Haziran ayýndan bu yana aþama aþama bu noktaya geldik..
Macerapereste bundan sonraki yayýn hayatýnda hayýrlý kazançlar, kurumsal baþarýlar dileriz.

Okuyucularýmýza ise þunu söyleyebiliriz: Serüven'i nasýl çýkartacaðýmýza henüz bir karar veremedik.. düþünüyoruz, belki bir baþka yayýneviyle anlaþabilir, dergiyi çýkartmaya devam edebiliriz veya çizgi roman ile ilgili bir kitap dizisine baþlayabiliriz... Ya da kendi yaðýmýzla kavrulur, en azýndan son sayýyý çýkartýrýz... ya da bütünüyle çekiliriz.. En geç 15 Aralýk'ta konuyla ilgili kesin bir karar vereceðiz... Yorgunuz, ama dergi yaptýðýmýz için yorulmadýk.
Selamlar, kolaylýklar.
Levent Cantek [/QUOTE]


Gönderen Yunus, Çarşamba, 23 Kasım 2005 17:31, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it