Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..-> Crisis On Infinite Earths,Identity Crisis ve Infinite Crisis   
Crisis On Infinite Earths,Identity Crisis ve Infinite Crisis

DC everininde her þey yerinden oynuyor. Crisis On Infinite Earths,Identity Crisis ve Infinite Crisis hikayeleri ile bildiðimiz kahramanlarýn hikayelerini etkileyecek olaylar anlatýlýyor. Tabii bu olaylarýn öncesi var. 1. Crisis diyebileceðimiz ve 1986 yayýnlanan hikaye. eðer ilk hikayeyi okumadýysanýz yukarýda bahsi geçen serileri okurken eksiklik hissedebilirsiniz. Forum üyelerimizden Anýl Bilge ilk Crisis hikayesini anlatýyor;

Ýlk Crisis çok baþarýlý bir hikayedir. Hikayenin asýl amacý DC evreni içindeki multiverse (herhalde çoðul evren diye çevirebilirim) konseptini bitirip DC'nin bütün kahramanlarýný tek bir evren içine yerleþtirmekti. Multiverse ne yahu diyeceklere bir açýklama yapayým, hem þu anda baþlamýþ olan "Crisis of Infinite Earths" hikayesinin devamý olan "Infinite Crisis" okuyacaklara da yardýmcý olur.

DC evreni 1938'de Superman'in (ilk süper kahraman) Action Comics dergisinin 1. sayýsýnda ortaya çýkmasý ile baþladý, diðer süper kahramanlar da onu takip etti. Bu yeni evrenin ilk süper takýmý Justice Society of America idi ve üyeleri Superman, Batman, Wonder Woman, Black Canary, Flash (Jay Garrick), Dr. Fate, Wildcat, Green Lantern (Alan Scott), The Spectre, Hawkman (Carter Hall), The Atom, Dr. Midnite ve Sandman (DC'nin Vertigo alt markasýndan çýkan Sandman deðil) idi. Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda daha doðrusu 1940'larýn sonunda süper kahraman dergilerinin satýþý düþünce Superman, Batman ve Wonder Woman hariç hepsinin yayýný durdu.

1956'da DC ikinci bir deneme yaptý ve Flash tekrar yayýnlanmaya baþladý ve bu hikayede yeni bir Flash, Barry Allen derginin kahramanýydý. Hikayeye göre Barry Allen gençliðinde Flash (Jay Garrick) çizgi roman dergisini okuyordu ve karaktere hayrandý. Kendisi de bir kaza sonucu benzer güçler kazanýnca, hayran olduðu karakterin ismini aldý ve suça karþý savaþmaya baþladý. Tabii bu arada þirket Superman, Batman ve Wonder Woman karakterlerini de bu yeni Flash'ýn evrenine transfer etti ve bu üçünün 2. Dünya Savaþý maceralarý DC tarihinden silindi. Flash ve arkasýndan gelen yeni karakterler, yeni Green Lantern (Hal Jordan), yeni Atom (Ray Palmer), yeni Hawkman (Katar Hol), ve diðerleri çok tuttu.

Yeni Flash dergisinin 1961'de yayýnlanan 123. sayýsýnda "Flash of Two Worlds" diye bir hikaye yapýldý ve bu hikayede Barry Allen sadece çizgi roman kahramaný olduðunu zannettiði Jay Garrick ile tanýþtý. Jay Garrick gerçekti ama baþka bir evrende, süper kahramanlarýn (mesela Superman'in) 1930 sonlarýnda sahneye çýkmaya baþladýðý paralel bir evrende yaþýyordu. Justice Society bu evrende idi ama artýk yaþlanmýþlardý. Bu konsept çok beðenildi ve DC bu iki evrenin kahramanlarýnýn karþýlaþtýðý birçok hikaye yaptý. Her yýl özel bir sayý olarak çýkan ve yýllarca süren Justice league - Justice Society buluþma hikayeleri çok sevilir. DC yazarlarý Justice League evrenindeki dünya'ya "Dünya - 1", Justice Society evrenindekine ise "Dünya - 2" adýný verdi. Karakterler de böyle tanýmlandý, mesela o sýrada yayýnlanan Superman dergisinin kahramaný Dünya-1 Superman'i idi. Justice Society'deki Superman ise artýk yaþlanmýþ, dünya - 2 Superman'i. Ýki dünya arasýnda farklar vardý. Dünya - 2'de Batman ölmüþtü ama Catwoman'dan olan kýzý Huntress ve artýk yetiþkin olmuþ Robin onun savaþýný sürdürüyorlardý. Dünya - 2 Superman'in kuzenine Supergirl deðil Power Girl deniyordu. DC baþka bir hikayede yeni bir evren daha yarattý, bu evrende bütün bildiðimiz süper kahramanlar kötüydü, suç için yaþýyorlardý ve o dünyanýn tek kahramaný "Lex Luthor" onlara karþý savaþýyordu. Bu dünyaya da "Dünya - 3" dendi. Ayrýca sadece tek süper kahramanýn Superboy olduðu bir "Dünya -prime" vardý.

DC bu arada rakip çizgi roman firmalarýný da satýn alýp, karakterleri kendi bünyesine katýyordu. Fawcett Comics karakterleri (Captain Marvel, ya da belki Shazam diye bilirsiniz ve onun ailesi) Dünya - S'te yaþýyorlardý. Quality Comics þirketinin Freedom Fighters karakterleri (Uncle Sam, Phantom Lady, The Ray, Human Bomb, Black Condor ve diðerleri) ise Dünya - X'de. Charlton Comics þirketi de satýn alýnýnca, onun karakterleri de (en önemlileri Blue Beetle, Captain Atom ve The Question) baþka bir dünyaya yerleþtirildi. Çok karýþýk deðil mi?

DC de böyle hissetmiþ olacak ki, 1986'da bütün dergilerini durdurup (küçük not: 1986'da Action Comics'in son sayýsýndaki - #583 - hikaye Alan Moore'a aittir "Whatever Happened to The Man of Tomorrow?". Bir dönemin son Superman hikayesidir.) dev bir hikaye yayýnladý. "Crisis on Infinite Earths". 12 sayýlýk bir maxi-dizi. Bu hikayede negatif evrende varolan "Anti-Monitor" isimli bir karakter bütün evrenleri (bütün sonsuz sayýdaki DC evrenleri yani) yok etmeye baþlýyordu. Bizim pozitif evrenimizdeki bu karakterin karþýtý olan "Monitor" ise DC evrenlerindeki bütün kahramanlarý Anti-Monitor'a karþý biraraya getirerek evrenleri kurtarmaya çalýþacaktý. Bu hikayede birçok evren yokoldu, birçok karakter öldü. Ölenler içinde en önemlileri Supergirl, dünya -1 Flash ve dünya - 2'nin Wonder Woman'ý idi. Hikayenin sonunda kahramanlarýmýz kazandý ama birçok karakter tarihten silindi. Bu yokoluþtan sadece dünya - 2'nin Superman'i ve Lois Lane'i, dünya - 3'teki Lex Luthor'un oðlu Alexander Luthor ve dünya - prime'ýn Superboy'u, Alexander Luthor'un yarattýðý bir "cep evrenine" kaçarak kurtuldular. Bütün evrenler ise tek bir evrende, þu anki DC evreninde birleþti ve DC'nin bütün karakterleri geçmiþleri yeniden yazýlarak bu evrene yerleþtirildi. Aslýnda çoðumuzun tanýdýðý DC kahramanlarý bu yeni evrenin, yani tarihleri 1986'da yeniden yazýlmýþ karakterleri. Mesela 1986'dan önceki DC'de Superman ilk olarak Superboy olarak kariyerine baþlamýþtý, halbuki bu yeni evrende güçleri yetiþkinliðe geçiþ döneminde yavaþ yavaþ ortaya çýkmaya baþlamýþtý. Batman daha korkutucu bir karaktere büründürüldü. Justice society, Justice league ile ayný evrendeydi, 2. Dünya Savaþý sýrasýnda kurulmuþtu ve Justice League'e kuruluþ aþamasýnda örnek olmuþtu. Justice League'in kuruluþunda Superman, Batman ve Wonder Woman rol sahibi deðildi. Captain Marvel ve ailesi bu yeni dünyada Fawcett City þehrinde yaþýyordu. Superman Krypton'dan kurtulan canlýydý, ne kavanoz içindeki þehir Kandor vardý ne de Supergirl (bilmeyenler için, Krypton'lu Supergirl yani Superman'in gerçek kuzeni Superman-Batman dergisindeki bir hikaye ile geri döndürüldü ve þu anda kendi dergisi çýkýyor)... Lex Luthor ise çýlgýn bir bilim adamý deðil, Metropolis'in en zengini, dahi iþadamý Lex Luthor idi. Örnekler uzar gider ama burada kesiyorum.

Bu kadar þeyi yazmamýn sebebi, hem "Crisis on Infinite Earths" hikayesinin tarihteki yeri ve anlamýný anlatabilmek, hem de þu anda 2. sayýsý yayýnlanmýþ olan 7 sayýlýk "Infinite Crisis" hikayesini okuyacaklara yardýmcý olabilmek. Bu bilgileri (tabii aslýnda sadece çok kýsa bir özetti bu) bilmeden hikayeyi tam olarak anlayabilmek ve zevk alabilmek zor. çünkü "Infinite Crisis", ilk Crisis'in 20. yýldönümü dolayýsýyla yayýnlanan ve bu vesile ile DC evreninde tekrar ciddi bir deðiþiklik ve yapýlandýrma amacý güden, ilk Crisis'in konu olarak gerçek anlamda devamý. DC bu hikayenin geliþine 3 yýldýr hazýrlanýyor, 3 yýl boyunca DC evreninde yaþanan olaylar Inifinite Crisis'e sebep oldu.

Son olarak Infinite Crisis öncesinde okunmasý gereken ve son 2 sene içinde yayýnlanmýþ hikayeler:

- "Identity Crisis" (kahramanlarýmýzýn düþüþü burada baþladý)
- The Omac Project ( 6 sayý )
- Villains United ( 6 sayý )
- Rann-Thanagar War ( 6 sayý )
- Day of Vengeance ( 6 sayý )
- JLA #115 - #119 ( Identity Crisis'ýn devamý)
- JSA Classified #1 - #4 (Power Girl'ün origin hikayesi, ilk Crisis'ten sonra yeni, birleþmiþ DC evreninde yýllardýr ona yeni bir geçmiþ veremediler, bahsettiðim gibi aslýnda dünya - 2'nin Supergirl'ü idi o. Þimdi nihayet yazar Geoff Johns mükemmel bir þekilde bunu becerdi ve bu hikayenin devamý Infinite Crisis'te büyük rol oynuyor.)

Bu arada Omac Project'in 3. ve 4. sayýlarý arasýnda, 1 ay içinde Superman'in 3 dergisinde (Superman #219, Action Comics #829, Adventures of Superman #642) yayýnlanan ve Wonder Woman'ýn 219. sayýsýnda biten "Sacrifice" hikayesini de kesinlikle okumak gerekiyor. Yoksa Omac Project 4. sayýnýn ilk sayfasýnda "bu da nerden çýktý þimdi" diye kalýrsýnýz, ki yine Infinite Crisis'in çok önemli bir anýdýr.

Infinite Crisis baþladý ve en son 2. sayýsý çýktý ve söyleyebilirim ki, tek kelime ile muhteþem. Tabii bunu DC tarihini iyi bilen biri olarak söylüyorum, çünkü neredeyse her an, her kare okumuþ olduðum eski hikayeler ve anýlar ile dolu. Benim aldýðým keyfi alýr mýsýnýz bilmem ama DC evreninin bir sonraki 20 yýlýný belirleyecek bu seriyi okumak isteyenlere yukarda verdiðim bilgiler yardýmcý olacaktýr.

Not 1: Forumda Crisis ile ilgili baþlýðý takip etmek için http://www.resimliroman.net/kayit/viewtopic.php?t=4816 adresine týklayýn.
Not 2: Superman'de ilk Crisis sonrasýnda yaþadýðý deðiþimi okumak için http://www.geocities.com/yazicr/03/03.htm adresini týklayýn.
Gönderen Yunus, Perşembe, 24 Kasım 2005 21:47, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it