Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->BLOODLINES - DC   
BLOODLINES - DC

DC Comics'in 1990'lý yýllarda yayýnlamýþ olduðu Bloodlines adlý hikayeyi RR Forumda Ümit Kireççi yorumlamýþ. Bizde resimli roman'ý takip eden çizgi roman sevlerle paylaþmak istedik. Þimdi sizleri Ümit Kireççi'nin yazýsý ile baþ baþa býrakýyoruz;

BLOODLINES

DC'den 23 sayýlýk bir ANNUAL serisi (1993). Her yýl olduðu gibi bir çok derginin yýllýklarýnda süren tam takým bir öykü BLOODLINES. 23 sayýlýk yýllýk hikayesine ek olarak 2 sayýlýk BLOODBATH bitiþ öyküsüyle toplam 25 sayý… Vampir ve Kurtadam ýsýrýrsa dönüþürsün uyarlamasý.

BULUÞ

Uzaydan gelen bir grup Ejderha tipli yaratýk insanlarý öldürmeye baþlar. Ancak aðýzlarýný deðdirdikleri fakat öldüremedikleri insanlar “süper güçlerle” dirilirler.
Yýllýklarda (annual) 23 sayýda 23 yeni kahraman yaratýr bu yolla DC. Daha sonra genel istek üzerine 5 kahramanýn 4'er sayýlýk serileri basýlýr. Hitman en uzun soluklu kahraman olur bu grupta. Bazýlarý 4 sayýyý aþsalar da fazla uzun ömürlü olamazlar.

ÖYKÜ

Lobo ve L.E.G.I.O.N. grubu uzay korsanlarýný takip ederken yumurta þekilli bir uzay gemisinin içine girerler. Mücadele sýrasýnda yumurtanýn kontrolleri bozulur ve yumurta dünyaya düþer.

Bundan sonrasýnda Ejderha benzeri uzaylýlar ortalýða yayýlýrlar. Dýþ görünüþlerini deðiþtirerek insansal da görünebilen yaratýklar yüzlerce insan öldürürler. Ýnsanlarý dillerinin ucundaki diþlerle enselerinden ýsýrarak öldüren yaratýklar bir tür özü çeker, bir yerlerde biriktirirler.

Kahramanlar önce dünyada, sonra uzayda, en son yine dünyada mücadele eder, savaþý kazanýrlar.

Öyküler birbirlerinden çoðunlukla kopuk geliþiyor. Her sayý kendi içinde döneniyor.

SAYILAR, KAHRAMANLAR, ÖZETLER

LOBO ANNUAL 1

Uzay korsanlarýný kovalayan LEGION ve Lobo yumurta þeklindeki uzay gemisine girerler. Çarpýþma sýrasýnda Ejderler uyanýr ve her iki tarafýn mürettebatýný parçalara ayýrýrlar. LAYLA, ölümden döner ve yaralanmaz derili bir insana dönüþür.

THE MAN of STEEL 2

Uzayda öldürdükleri insanlarýn kýlýklarýna bürünen Ejderler Metropolis yakýnlarýna düþerler. Süperman'in ölümünden sonra boþluðu doldurmak üzere ortaya çýkan herolardan biri olan STEEL onlarla ilk þok savaþý yapar.
Bu öyküde EDGE adlý genç her yanýndan cam, dikenli tel çýkan birine dönüþür. Týpký hýrsýz girmesin diye duvarlarýn üzerine alýnan önlem gibi.

BATMAN SHADOW of THE BAT 1

Jan Pol'lü Batman ciddi bir sýnav verir. Kurbanlarýný adaya kaçýrarak öldüren Ejderler Joe Public adlý maceraperest'i birilerinin enerjisini emebilen ve kullanabilen birine dönüþtürürler.

FLASH (elimde yok)

ARGUS. Karanlýkta görebilen kahraman.

NEW TITANS 9

Titans serisinin en tuhaf grup elemanlý serisi New Orleans bataklýklarýnda Ejderlerle ve onlarý tanrý sanan Voodocularla dövüþürler. Ejderlerin gözleri kapalý yok edebileceði grubun poposunu ANÝMA adýný alacak olan kýz kurtarýr (Ejderler aslýnda bu serideki herkesi öldürebilecek kadar güçlüler). Anima, adýndan da anlaþýlacaðý üzere üstün bir ruhla iletiþim kurmuþtur, onu çaðýrmaktadýr.

SUPERMAN 5

Cyborg SUPERMAN'in Lex'den þüphelenerek yaptýðý araþtýrma sýrasýnda Lex dövüþ antrenmaný yaptýðý bir hanýmý öldürür. Hatun çöplüðe atýlýr ve Ejderlerden en midesizi cesedinden lokmalar alýr. Ortaya MYRIAD çýkar. Dokunduðu kiþilerin hafýzasýný ve kiþiliðini kopyalayan ve kendisine ait bir kiþiliði olmayan bir insana dönüþür ceset.

GREEN LANTERN 2

Ejderler, genç bir çocuðu emerler. Kopan uzuvlarýný tekrar uzatabilen birine dönüþür arkadaþ. Ýþin tuhafý adam hemen kostüm falan yapar uçuk bir þekilde. Adý NÝGHTBLADE.

BATMAN 17

BALLISTIC'in ilk çýkýþý. Daha sonra “Deprem” öyküsünde tekrar görünüyor. Vurucu timde görevli olan polis memuru tüm ekip öldürülünce morgda dirilir. Dinozor derili birine dönüþmüþtür. Jan Pol gene sahnede.

JLA INTERNATIONAL 4

Klasik, “kýlýcý çýkart kahraman ol” kliþesinin kullanýldýðý bir Ýngiltere öyküsü. JLEUROPA grubunun baþýndan geçiyor ve ortaya LIONHEART çýkýyor.

ROBIN (elimde yok)

RAZORSHARP. Bir tür metale dönüþebilen bir kýzýn öyküsü.

SUPERMAN in ACTION COMICS 5

Kripton kökenli Superman'in öyküsü. Adam saf enerji. Bu sayýda ortaya LOOSE CANNON çýkýyor. Gerçek hayatta topal olana kadar polislik yapmýþ olan adam ýsýrýlýr. Geceleri Hulkvari bir yaratýða dönüþür. Duygu durumuna göre renk deðiþtirir.

LEGION of SUPER HEROES (elimde yok)

JAMM

GREEN ARROW 6

Feci bir sayý. Vietnam gazisi biri sokakta yaþayan kör ve tek kollu biridir. Ejder ýsýrýr, herif gençleþir ve tek kolu da enerji kancasýna dönüþür. Isýlarý görmeye baþlar. HOOK.

DETECTIVE COMICS

Sýradan bir firma çalýþaný ýstýrýlýr. Görünmez adama dönüþür GEIST. Jan Pol'un kendine mekanik eldiven yaptýðý sayýya denk geliyor.

JLA 7

Sokakta gördüðü kadýna yardým eden adam, kýlýk deðiþtirmiþ Ejderi evine alýr ve tabii uf olur. TERROSMITH doðmuþ olur. Ýstediði kiþileri yaratýða dönüþtürme gücüne sahiptir. JLA feci dayak yer Ejderlerden bu sayýda.

ADVENTURES of SUPERMAN 5

Ailesinde herkes süper güçlü olan kýz çocuðu kendini “ýsýttýrmak” için Ejder arar amcasýyla. Bulur, ýsýrýlýr ve elektrikli kýz SPARX'a dönüþür. SUPERBOY, olayýn kahramaný. Bu sayýda yaratýcý Ejderler, hayýr kurumu kurar, evsizleri toplar, yerler.

HAWKMAN (elimde yok)

MONGREL, siyah bir ýþýn atabilen asabi genç.

DEATHSTROKE (elimde yok)

GUNFIRE. Neyi tutsa patlayýcýya çevirebilen karakter. Hýtman, kendi serisinde “1 milyon” annualinde geleceðe gidiyor, karþýlaþýyordu. Gunfýre vuruluyor, önce ecza paketini, sonra dizini, ardýndan poposunu el bombasýna dönüþtürerek patlýyor ölüyordu orda.

ECLÝPSO 1

Muhteþem bir baþka seriyle kesiþme noktasý. Eclipso'yu yok etmek isteyen bir grup güneþ ýþýðý yaratacak bir laboratuar kurarlar. Eclipso, Ejderlerden birini ele geçirerek laboratuarý yýkar. Bilim adamlarýndan biri kristal bedenli bir yaratýða dönüþür. PRISM adýný alan tip enerjileri dönüþtürme gücüne sahiptir.


DEMON (elimde yok)

Hýtman’ýn ortaya çýktýðý sayý. Süper güçlüleri öldüren kiralýk katil. Röntgen bakýþlarý vardýr.

LEGENDS of THE DARK KNIGHT (elimde yok)

CARDÝNAL SIN.

TEAM TITANS 1

Daha da feci bir Týtans oluþumu. Anadolu efsanelerinden adýný alan ve düþleri canlandýrabilen bir kýz CHIMERA.

L.E.G.I.O.N. ’93 4

Yedikleri haltý temizlemek zorunda kalan Lobo ve LEGION ekibi uzayda Ejderlerin daha önce yok ettikleri bir gezegene ulaþýrlar. Uzay þamaný PAX bu sayýda ortaya çýkar. Gezegeni ve anne Ejderi yok ederler. Dünyaya yönelirler.


BLOODBATH

BLOODBATH 1
Ejderler meðerse insanlardan emdiklerini uzay gemisinde deeeev anasý Ejderi diriltmek üzere biriktiriyorlarmýþ. Birikim tamamlanýnca Ejderler kendilerini feda eder, ölürler ve Devana Ejder gemiden çýkar. Kahramanlarýn süper olanlarý güçlerini kaybederken, süpersizler hemen yenilirler. SUPERMAN bu sayýlarda uzun saçlý olarak hayata dönmüþtür. Merhaba orijinal.

BLOODBATH 2
NEW BLOOD adýyla tanýnmýþ olan yeni herolar bir araya gelerek Devanasýný yavaþlatýr, kahramanlarý kurtarýrlar. Sonunda Devanasý güneþe atýlýr, dünya parazitten kurtarýlýr.

Çok keyifli ve heyecanlý bir seriye yakýþmayacak feci iki bölümlük final.

KENDÝ SERÝSÝNE KAVUÞANLAR:

1. LOOSE CANNON
2. ARGUS
3. GUNFIRE
4. RAZORSHARP
5. ANÝMA


 Ümit Kireççi
Gönderen Yunus, Perşembe, 01 Aralık 2005 03:48, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it