Haberler

Haberler->Duyurular->III.Çizgili Günler Þenliði 6-7 Mayýs 2006'da   
III.Çizgili Günler Þenliði 6-7 Mayýs 2006'da

Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi bölümü öðrencilerinin hazýrladýðý III.Çizgili Günler Þenliði'nin bu yýlký konusu, "Manga ve Anime" olacak.
Her yýl farklý teknik ve yorumlara aðýrlýk veren þenlik ekibi; bu yýl, bu konuyu seçmelerinin nedeninin, manga ve animenin, geleneksel çizim tekniðini gelecekle buluþturabilen dinamik yapýsý olduðunu söylüyorlar. Günseli Kato, Cem Mumcu, Esra Gökçe Þahin, H. Can Erkin. Yaprak Morali, Burak Aydýn gibi isimlerin katýlacaðý ve dünya çizgi Jiteratüründe ayrý bir yere sahip, kocaman gözleriyle akýllarda kalan karakterlerin mitolojik kökenlerinden, bu karakterlerle tanýþan çocuklarýn psikolojisine; Japonya'da toplumsal bir histeriye dönüþmesinden, karakterlerin oluþturulmasýna kadar bir çok konunun tartýþýlacaðý organizasyon 6-7 Mayýs günlerinde Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde gerçekleþtirilecek. Ýçerik ve anlatým açýsýndan farklý birçok kaynaktan beslenen seçkin ammelerden gösterimlerin olacaðý þenlikte atölye çalýþmalarý da olacak.
Çizgili Günler organizasyonu çerçevesinde bir de ödüllü manga yarýþmasý düzenlenecek. Çizgi hikaye ve karakter illüstrasyonu olarak iki ana kategoride gerçekleþecek olan yarýþma için koþullar ise þöyle:

.:. Yarýþmaya katýlacak eserler .:.

 • Hikayelerde ve karakterlerde konu ve teknik serbesttir
 • Hikayelerde ve karakterlerde kullanacaðýnýz konu ve karakterler tamamen özgün olmalý
 • Eserler daha önce hiçbir yarýþmada ödül almamýþ olmamalý

.:. Katýlýmcýlardan istenenler .:.

 • Eserin Adý
 • Katýlýmcýnýn Adý Soyadý,
 • Varsa Katýlýmcýnýn Yarýþma Adý
 • Katýlýmcýnýn Doðum Tarihi
 • Katýlýmcýnýn Adresi,
 • Telefon Numarasý,
 • Email Adresi, varsa Web Adresi
 • Tercihen, çalýþmanýz hakkýnda kýsa bilgi.

  Ýlgilenenler ilkayb@bilgi.edu.tr 'ye mail atabilirler.Gönderen Yunus, Cumartesi, 11 Mart 2006 13:18, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it