Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Serüven 7 çýktý.   
Serüven 7 çýktý.

Serüven’in son sayýsý Haziran 2005’te çýkmýþtý. Maceraperest Çizgilerden ayrýlmasýndan sonra çýkacak, çýkmayacak söylentileri yapýlmýþtý. Fakat Serüven ekibi bu kez kendi baþlarýna dergiyi çýkarmaya karar vermiþlerdi. Bu kararlýlýðýn sonucu 7. sayý matbaa dan çýktý.

Bu sayýda polisiyeden bilim kurguya, Manga’dan Rus çizgi romanýna, Lovecraft’dan Arabistanlý Lawrence’a, Milton Caniff’ten Tardi’ye, Osmanlýca çýkan çizgi romanlardan yerli çizgicilere geniþ bir yelpaze oluþturulmaya çalýþýlmýþ. Her zaman olduðu gibi Kýlavuz ve Kartpostal ilavelerimizi derginin eki olarak verilmiþ. Teknik zorunluluklar dýþýnda dergide biçimsel olarak büyük bir deðiþiklik yapýlmamýþ. 2004 yýlýnda çýkan ilk sayý öncesinde içerik ve tasarým olarak ne düþünüldüyse o uygulanmaya devam etmiþ. Derginin bu sayýsýnýn kapaðýný Ozan Küçükusta çizdi. Serüven'in yeni sayýsý bugünden itibaren daðýtmaya baþlanacak.

Ýçerik:
+ Gölgelere ve Tuhaf, Uzak Zamanlara Dair, Can Yalçýnkaya
+ Kronik Depresif, Ýronik Bir Anti Kahraman, Batuhan Cantürk
+ Yan Kahramanlar, Orhan Berent
+ 5 Kusursuz Bir Sayýdýr , Aykut & Erkut Erdem
+ Mon Ami Megre, Oðuz Eren
+ Ýstasyon Caddesi 120 Numara , Tanyel Ali Mutlu
+ Kuzey Iþýklarý, Firuz Kutal
+ Seni Bir Yerlerden Gözümüz Isýrýyor Bican Efendi, Esin Bayraktar
+ Resimli Tefrika, Hülya Eraslan
+ Arabistanlý Lawrence, Gökhan Demirkol
+ Ayþegül Savaþta , Bülent Tellan
+ Gürcan Gürsel Röportajý
+ Milton Caniff, Ezber Bozan Çini Mürekkebi, Richard Marschall
+ Bilim Kurgu Dosyasýna Katký II, Aykut & Erkut Erdem
+ Avcý ve Avcý, Yazan: Kökçeoðlu, Çizen: Çýnar-Tacal
+ Batman Begins Vesilesiyle Türkçede Yarasa Adam, Ali Servet Ege
+ Çaðdaþ Rus Çizgi Romaný IJOCA’da, Der. Þenol Bezci
+ Dünyayý Deðiþtir, Eylem Altýntaþ
+ Conan Türkiye’de Yayýmlanan Maceralar Listesi 2, Cengiz Ertem, 32 sayfalýk Kýlavuz
+ Kapak resminin kartpostal basýmý ilavesi.

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Pazartesi, 13 Mart 2006 14:58, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it