Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Rodeo Strip #13 çýktý   
Rodeo Strip #13 çýktý

Rodeo kitap'ýn web sayfasýndan yapýlan açýklamada Rodeo Strip 13. sayý Ýstanbul'da daðýtýma verildi. Yakýnda Ankara'da dost kitap evinde olacak. Türkiye daðýtýmý ise Nisan ayýnda yapýlacakmýþ ayrýca 14. sayý da nisan ayýnda çýkacakmýþ. Rodeo Strip ile ilgili yapýlan açýklama;
[QUOTE]Gecikmeli çýkacaðýný daha önce duyurduðumuz 13. sayý, halihazýrda Ýstanbul'daki çizgi roman dükkanlarýndan ve Beyoðlu Ýstiklal Caddesi'ndeki Mephisto kitabevinden temin edilebilir. Derginin Ankara Dost kitabevinde satýþa çýkacaðý tarihi önümüzdeki hafta duyuracaðýz.

Türkiye çapýndaki bayi daðýtýmýna gelince: RODEO STRÝP #13, Nisan baþýndan itibaren bayilerde bulunabilecek. 14. sayýyý da yine Nisan ayý içinde genel daðýtýma vermeyi planlýyoruz.
Kaçýranlar Ýçin RODEO STRÝP Paket no.4 ise, Mart ayý sonuna kadar tüm Türkiye'de bayilerde...

Ýçerik ile ilgili yapýlan açýklama da ise;
Bu sayýnýn in-out bölümünde de deðindiðimiz reklam kampanyalarý, ilginç toplumsal gerçeklere parmak basýyor. Türk, Amerikalý ve Japon’dan oluþan fýkra triosunun uyarlandýðý reklam, özellikle manidar:
Amerikalý, cep telefonunu bulmuþ olmakla övünür. Japon ise, yanýnda beliren sempatik, robotsu aygýta iþaret ederek, “Evet ama, onu biz geliþtirdik!” diye gururlanýr. Türk, diðerlerinden hiç de geri kalmadýðýný kendince ispatlar: Amerikalý’nýn icat edip Japon’un geliþtirdiði teknolojiyi, hýzla borç istemek için kullanabilmektedir!
“Milli baþarý” kavramýnýn hangi eksene yerleþtiði, yarým milyon dolarlýk öpücüklerden veya kimi þöhretler tahliye edilirken bayrak açýlmasýndan da anlaþýlabilir…
Pek ses getiren þu kuþ gribi salgýný henüz uzak bir hikayeyken, “yetkili” bir zat, haber muhabirinin sorularýna cevap veriyordu:
“Türkiye’ye sýçrayabileceði söylenen kuþ gribi konusunda nasýl bir önlem alýnýyor? Tehlike var mý?”
“Bize o konuda bir þey bildirilmedi. Tehlike hasýl olursa, aþýsýný üretecek, o konudaki teknolojisi geliþmiþ ülkeler haber verecektir. Þu an öyle bir þey yok. Olursa, ilgili uluslararasý kuruluþlardan yardým istenecektir…”
Çokça üniversitesi bulunan devasa ülkemiz, antiviral bir aþýyý geliþtirecek eleman ve imkanlardan büsbütün yoksun olabilir miydi? Olamazdý tabii ama, “yetkili” þahýs böyle bir þeye ihtimal vermiyor; aþý falan gibi komplike þeyleri, piþip aðza düþecek armutlar olarak algýlýyordu.
Teknoloji, sanat, bilim ve demokrasi gibi alanlarda sýçrama yapmak, potansiyele olduðu kadar, inanç ve arzuya da endeksli.
Reklam sektörü, toplumun acý gerçeklerine (kâh bilinçli, kâh rastlantýsal olarak) ayna tutmakla kalmýyor: Aralarýnda çizgi romancýlarýn da bulunduðu kimi sanatçýlar, geniþ kitlelere ancak reklamlar kanalýyla ulaþmakta.
Hazýra konmayýp, yaratýcýlýða prim tanýyan reklamcýlara buradan teþekkür ediyoruz. Bir ýspanak konservesinin reklam kampanyasýyla doðan Popeye (Temel Reis) ve arkadaþlarý, umarýz diðer gruptakilerin de yolunu aydýnlatýr…
Fýkra triosuna geri dönelim: Amerika, süper-kahramanlara beþiklik etti… Japonlar, anime-manga kültürünü geliþtirdi…
Gerisi bizlere kalmýþ…
Murat Mýhçýoðlu[/QUOTE]

Kaynak: Rodeo Sitesi
Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Pazar, 19 Mart 2006 12:59, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it