Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->V For Vendetta Önizleme   
V For Vendetta Önizleme

V for Vendetta matbaa'ya girdi ve önümüzdeki hafta çýkýyor. (Ayrýca Sandman 6 cilt nisan ayýnda çýkýyor. Watchmen ve Sandman 1. tekrar basýmý da nisan ve mayýs aylarýnda çýkacak.) Saðlam politik taþlamalar ve göndermelerin yapýldýðý V for Vendetta'da "baský düzenini bozmak için anarþiyi sonuna kadar V karakterine hayran kalacaksýnýz. V For Vendetta,31 Mart 2006 gösterime girecek  filmle ilk kez sinemaya uyarlanýyor. Deðiþik bir çizgi roman okumak istiyorsanýz V for Vendetta'yý kaçýrmayýn. Çizgi roman hakkýnda bilgi ve 6 sayfalýk ön izleme sizleri bekliyor.

Alan Moore'un yazdýðý ve çok büyük bir bölümünü David Llyoyd'un resimlediði "V For Vendetta"nýn orjinal versyonu, 1982 ile 1985 yýllarý arasýnda Ýngiliz çizgi roman dergisi Warrior'da siyah beyaz olarak yayýnlanmýþtý. Yayýnlandýðý 26 sayý boyunca Warrior'ýn en sevilen serilerinden birisiydi. 1985'de Warrior kapandýktan sonra çeþitli yayýnevleri "V For Vendetta"yý devam ettirmek ve hikayeyi tamamlamak istediler. Ne var ki bu ancak 1988'de DC Comics'in seriyi renkli olarak yeniden yayýnlamaya baþlamasýyla mümkün oldu. Daha önce Warrior'da yayýnlanan bölümler ilk 6 sayýda özetlenmiþ ve 7. sayýdan itibaren hikaye yeni bölümlerle devam etmiþti. Daha sonra 1989'da tüm hikaye, yine DC Comics'ten çýkan bir resimli romanda toplandý.

Hatýrla, hatýrla Beþ Kasým'ý
Barut ihanetini ve kumpasýný
Tek bir sebep bilmiyorum ki gerektirsin
Barut ihanetinin unutulmasýný


Nereden Baþlamalý?
Tamam... Yýl 1605, yer Ýngiltere. Guy Fawkes diye bir adam var. Bu adam, yandaþlarýyla birlikte bir komplo hazýrlýyor ve parlamento binasýný havaya uçurmak için yakýnlarda bir yere otuz sekiz fýçý barut saklýyor. Ancak komplo bir þekilde ortaya çýkýyor ve Guy Fawkes 5 Kasým 1605'te tutuklanýyor. Kral I. James, bu olayýn ibret teþkil etmesin istiyor ve böylece her yýl 5 Kasým, devasa þenlik ateþlerinin ve Guy Fawkes kuklalarýnýn yakýldýðý, havai fiþeklerin patlatýldýðý ve kimilerine göre krallýðýn, kimilerine göre de bir kahraman olan Guy Fawkes'ýn onurlandýrýldýðý bir festivale dönüþüyor.Yýl 1982. Alan Moore ve David Lloyd'un birlikte hazýrladýklarý V For Vendetta, Ýngiltere'de VVarrior dergisinde yayýmlanmaya baþlýyor. Öykünün geçtiði yer; Üçüncü Dünya Savaþý'nýn patlak vermesinden sonra içine kapanan, azýnlýk ve düþünce özgürlüðünü yok eden ve faþist bir rejimin boyunduruðu altýna piren Ýngiltere. Öykünün geçtiði zaman, 1997. Baþ karakter, -çizer David Lýoyd'un önerisi ile- Guy Fawkes gibi giyinen ve baskýcý rejime karþý koyan biri. Keskin politik anlatýmýyla beðeni toplayan V For Vendetta, Warior'ýn kapanmasý üzerine ancak 1988 yýlýnda DC Comics Bünyesinde tamamlanabiliyor.
Bu bir süper kahraman öyküsü deðil. Özelde Mufazakâr Parti yönetimindeki Ýngiltere'nin acýmasýz ve karamsar bir eleþtirisi; genelde fikir özgürlüðü, adalet ve idealizm hakkýnda bir destan. Bir takým hassas çevrelerin en ufak fikir ayrýlýðýný "anarþizm" diye nitelendirdiði; devlet baþkanlarýnýn, birilerinin dümen suyuna göre Hareket edip "ya bizlerdensin ya onlardan" gibi gibi basit söylemlerle Kitleleri susturduklarý; "vatan sevgisi" ve "ülke çýkarlarý" bahanesiyle fikirlerin yasaklandýðý; gereksiz olaylarýn haber, içi boþ kavramlarýn kültür, medyatik soytarýlýklarýn sanat diye yutturulduðu bir dünyayý anlatan bir öykü. Yayýmlandýðý yýlllarda okunduðunda karamsar, bugün okunduðundaysa isabet oraný yüksek bir gelecek tablosu.
Muhafazakâr Parti yönetimindeki Ýngiltere demiþken, Cehennem Yolcusu John Constantine'i anmadan geçmek olmaz. Ülkemizde de yayýnlanan ve Thatcher yönetimine verip veriþtiren Ýlk Günahlar cildi, eleþtirel açýdan V For Vendetta'yla birbirini tamamlýyor. Ancak -yine Alan Moore'un yarattýðý- Constantine'in aksine, V çok daha gerçekçi, idealist, karamsar ve bir o kadar umut dolu bir öykü anlatýyor.

Forum alanýmýzda  yer alan V for Vendetta hakkýndaki yazýþmalarý okumak için týklayýn!
 

ÖN ÝZLEME

... ... ...

Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!
Gönderen Yunus, Cuma, 24 Mart 2006 23:29, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it