Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->X-Men: Phoenix Endsong   
X-Men: Phoenix Endsong

Marvel'i takip edenler son dönem hikayelerden hiç de memnun görünmüyorlar.  Ýngilizce çizgi romanlarý anlayabilecek düzeye ulaþtýktan beri eski dergiler dýþýnda yeni hiçbir Marvel yayýnýný tutkuyla takip edip,onun için eriyip bitmedim.Ta ki Phoenix Endsong'a kadar…
Derginin uzun özetinden önce þöyle bir yazar çizer kadrosundan bahsedeyim.Yazarýmýz Grek Pak. Bence bu dergi en baþarýlý iþi ama diðer öyküleri de gerçekten güzel. Çizerimiz ise Jim Lee'miþ Michael Turner'mýþ hepsine 10 katacak güzellikteki çizgileriyle (renklendirme sað olsun) Grek Land.Bu iki isim bile sizi heyecanlandýrmadýysa buyurun özeti okuyun.

1 Bölüm:
Grant Morrison'lu New X-men serisinde ölen Jean ile birlikte Phoenix Force'da kaybolmuþtur. En azýndan X-men öyle zannediyordur. Ama Phoenix Force uzayýn derinliklerinde dolaþmaktadýr. Ve tekrar Jean Grey için dünyaya döner ama amacý Jean'le birleþmek deðildir. O sýrada Emma Frostla birlikte uyuyan  Scott, Emma ile birlikte þiddetle uyanýr.A kýllarýnda Jean'e ait anýlarýn aðýrlýðýyla çýðlýk atarlar .Bu sýrada Phoenix Jean'in mezarýnýn baþýndadýr. Gücünü kullanarak Jean'i mezarýndan çýkarýr ve ona yeniden hayat verir. Jean istemeyerekte olsa Phoenixle tekrar birleþir. Wolverine O'nu görür .Aralarýnda geçen konuþmada Phoenix, Scott için geldiðini söyler. Bu sýrada da bir Shiar gemisi yaklaþmaktadýr.

2 Bölüm:
Scott'la Emma arasýnda geçen konuþmalar ile baþlar. Aniden Wolverine gelir ve Jean'in döndüðünü söyler. Jean'in mezarýna giden X-men mezarý açýk bulur. Daha sonra Hank’ýn hazýrladýðý Phoenix'in tutmak için yapýlmýþ Egg getirilir ve Phoenix Cyclops'un göz ýþýnýyla Egg'in içine düþer.O sýrada yine New X-men'den bir karakter olan çok güçlü bir mutant olan Quentin Quire uykusundan uyanýr ve Hank’ýn hazýrladýðý tank’ý parçalayarak kaçar.Aþýk olduðu mutant Sophie'nin öldüðünü hatýrlamayan Quentin Sophie'nin öldüðünü öðrenince çýlgýna döner. Hemen Sophie'nin mezarýna gider. Onu hayata döndürmeye çalýþsada baþarýlý olamaz. Phoenix'in Jean'i hayata döndürdüðünü öðrenen Quentin, Phoenix'in Sophieyi hayata döndürebileceði umar.

3. Bölüm:
Emma'nýn Egg içinde ki Jean'le telepati yoluyla konuþmasýyla baþlar ama Jean orda deðildir. O sýrada Storm ve Nighcrawler Shiar gemisine yaklaþýr ama gemi son anda hýzlanarak uzaklaþýr.Angel birden ortaya çýkar ve Scott'a Dark Phoenix'in yerini bulduðunu söyler.X-men hemen Jean'in peþinden gider. Jean ise Wolverine ile birliktedir. Aralarýnda geçen konuþmalardan sonra Wolverine Jean'e saldýrýr fakat -doðal olarak- baþarýsýz olur. Tam o sýrada yaklaþmakta olan Shiar gemisinin içine teleportlanan Nightcrawler ve Storm'a Telepati yoluyla Scott ve Emmada katýlýr. Shiar gemisinin amacý Jean gibi Omega Level bir mutant olan Quentin'i öldürerek 2.bir Phoenix olayýný engel olmaktýr. X-Men buna karþý çýkar. Storm'un önerisi onun esir alýnmasýdýr. Phoenix Wolverine'ide yanýna alarak Kuzey kutbuna gider. Birkaç konuþmadan sonra Wolverine Phoenix'in karnýna pençelerini sokar. Fakat bu Phoenix'e hiçbir zarar vermez. Wolverine saldýrmaya devam eder. Her tarafý kan olsa da bu Phoenix'e hiçbir zarar vermez. Daha sonra Phoenix suya girerek kaybolur. O sýrada X-Men de olay yerine gelir. Gökyüzünden X-Jet dýþýnda bir þey daha gelmektedir. Jean'i hayata döndüren Dark Phoenix Force. Fakat dünyaya geliþ sebebi ne Jean'dir ne de Scott.Gelmesinin sebebi Cyclops'un optik ýþýnlarýdýr. Scott'un yanýna gelen Phoenix'in söylediði tek kelime þudur:-Just open your eyes.(sadece gözlerini aç)

4. Bölüm
Cyclops'un ýþýnlarý Phoenix'in gücünü arttýrmaktadýr. Gözlerindeki bu enerji Phoenix'in açlýðýný durdurmakla beraber O'nu güçlendirmektedir.Emma Cyclops'u korumaya çalýþýr ama o sýrada Quentin, Emma'yý durdurur ve Cyclops'a gözlerini açmasýný emreder.Göz ýþýnýný vücuduna deymesiyle birlikte güçlenen Phoenix çýlgýna döner ve daha fazlasýný ister. Bu sýrada Nightclawler, Quentin'i sarsmayý baþarýr. Quentin'in psiþik saldýrýlarýndan kurtulan Emma Cyclops'a yardým etmeye çalýþýr ama Phoenix çýlgýna dönmüþtür. Cyclops Phoenix'i eðer bir adým daha atarsa Shodowcat'in kalbini sökeceðini söyler. Quentin ise phoenix'e hýzla yaklaþmaktadýr. Cyclops'la Phoenix arasýnda geçen konuþmayý bölen Emma, Phoenix’e gücünü kendine geçirmesini teflif eder. Bu teklifi kabul eden Phoenix gücünü Emma'ya aktarýr. Güçe dayanamayan Emma'yý Beast ve Cyclops Egg'e hapseder. Cyclops Emma-ya da Phoenix'le-ile Egg'in içindedir. Phoenix'e karþý gelebileceðini düþünen Emma ise benliðini kaybeder. Bu Phoenix'in iþini kolaylaþtýrýr ve Cyclops'un ýþýnlarýyla beslenir.Wolverine Egg'e ulaþmaya çalýþsa da oraya gelen Quentin buna engel olur.
 

5. Bölüm
X-Men Quentin'i durdurmaya çalýþsa da O'nu durduramaz Quentin Egg'i parçalayarak Phoenix'in dýþarý çýkmasýný saðlar. Phoenix'le birlikte kendini bir güç alanýný içene hapseder.Phoenix'e Sophie'nin cesetini gösterir. (Quentin hikaye boyunca O'nun ölü vücudunu taþýyordu) Phoenix Sophie'yi geri döndürmeyi baþaramaz. Büyük bir hata yaptýðýný anlayan Quentin X-men'e teslim olur. Phoenix ise saldýrmaya devam etmektedir. Tam o sýrada Jean suyun içenden çýkar ve Emma'yý Phoenix'den kurtarýr. Phoenix ise Jean'e ikisinin aslýnda bir olduðunu söyler. Jean kendini Phoenix'e inandýrýr ve O'nunla birleþir. Fakat Scott O'na saldýrmak yerine duygularý tamamen karýþmýþ aðlamakta olan Jean'e neden geri döndüðünü bildiðini söyler. Emma ise Celebro ile olayý izleyen Cuckoos'lara (çok severim bu üçlüyü)tüm X-men üyelerini bulmalarýný söyler. Tüm X-menler Telepati yoluyla Jean'e seslenir. Burada aðlýyordum az kalsýn. Emma,Jean'e biraz kýskanarak bu kadar çok sevilmek nasýl bir duygu diye sorar. Jean'in kýrmýzý kostümü deðiþmiþ yerine beyaz bir kostüm gelmiþtir. Arkadaþlarým diye Jean aðlarken Shiar gemisi saldýrýr. Jean X-Men'i saldýrýdan kurtarýr. Daha sonra Jean'in aklýnda Scott'la konuþur. Scott ne olursa olsun kendini bul der Jean'e. Jean'in son isteði Scott'un yüzünü görmektir. Scott gözlüklerini çýkarýr.Jean'in son sözü ise Goodbye'dýr. Son sayfa ise tek kelimeye mükemmel.Later (daha sonra,bir süre sonra) yazýsýyla baþlayan sayfa beklide en etkileyici sonlardan biri.Scott'la Emma uyumaktadýr. Aniden dýþarýdaki ýþýðý gören Emma uyanýr ve Of Course der. Son panelde Emma gözlerini ýþýða diker Emma'nýn gözlerinden yansýyan görüntüye göre bu Phoenix yani Jean'dir.Ve Emma þöyle der:
-What took you so long?

Bu kelimeleri çevirmeyeyim heyecaný kalsýn.Bence Marvel’ýn son 5 yýldýr yapýlan en iyi serisi.Özellikle Grek Pak’ýn anlatýmý kusursuz.Kýsaca ‘don't tell,show’. Öyküde bir tane bile kutucuk yok ama anlatým, konuþmalar süper.Ben özeti yaptým ama derginin içinde daha fazlasý var.Ne yapýp edin okuyun. Son sözüm þu okuyun,okuyun,okuyun…

Yazan: Fýrat Demir (Cajun) 
Gönderen Yunus, Pazar, 26 Mart 2006 15:27, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it