Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Claw the Unconquered   
Claw the Unconquered

Mart ayýnda çýkan 4 sayýlýk Dynamite/DC crossoverý "Red Sonja & Claw" mini-serisi ile uzun yýllardan sonra tekrar gözüken Claw karakteri Haziran ayýnda DC'nin baþlatacaðý "Claw the Unconquered" adlý yeni serisi ile karþýmýzda olacak. Özellikle Conan tarzý epik-fantastik çizgi roman sevenlerin ilgi duyabileceði bir seri olabilir.

Claw hakkýnda bilgi:
Daha bir çocuk iken lanetlenerek kara büyü ile sað eli pençeye dönüþtürülen ve bu dönüþüm sonucu benliðine yerleþen þeytani taraf ile mücadele ederek kendi içinde bir nevi iç çatýþmaya sürüklenip yaþamaya mahkum kalmýþ bir savaþçýnýn maceralarýný anlatmakta.

Claw DC tarafýndan 70'li yýllarda mini-seri olarak yayýnlandýktan sonra (bilgim doðru ise) hiç ortada gözükmedi. Dynamite Entertainment geçen yýl Red Sonja'nýn yayýnýna baþlayýp epey popüler olunca sanýrým DC de uzun süredir unutulmuþ bu fantastik kahramanýný yeniden öne sürerek hem farklý tarzda bir çizgiroman yayýnlamak hem de bir crossover aracýlýðýyla Red Sonja'nýn popülaritesini kullanarak reklamýný yapmak istedi.

Haziran ayýnda baþlayacak serinin çizerliðini Andy Smith üstleniyor. Aþaðýdaki preview sayfalarýnda göreceðiniz çizimler bana biraz fazla Conan havasýnda gözüktü. Belki de ayný okur kitlesinin ilgisini çekmek için kasýtlý yapýlmýþtýr.

Serinin yazarlýðýný ise Chuck Dixon üstleniyor. Sadece Chuck Dixon'ýn ismi bence seriye ilgi duyarak bir þans vermek için yeterli bir sebep, çünkü çok saðlam bir yazar olan Dixon epik ve tarihi hikayeler oluþturmak konusunda son derece baþarýlý. Dixon'ýn en son okuduðum çalýþmalarýndan biri olan -ve ne yazýk ki yayýmcýsý Crossgen'in kapanmasý ile yarýda kalan- Brath epey baþarýlý bir tarihi çizgi romandý  Dixon ayný baþarýyý yinelerse epey keyifle takip edilecek bir seri olacaktýr.
 

ÖN ÝZLEME

 
.. .. ..

Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!

Kaynak:
comicscontinuum.com


Gönderen Yunus, Cuma, 31 Mart 2006 21:16, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it