Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Marvel ve Panini'den ortaklaþa uluslararasý projeler   
Marvel ve Panini'den ortaklaþa uluslararasý projeler

Panini ve Marvel Entertainment geçtiðimiz Çarþamba günü (29.03.2006) yaptýklarý bir açýklama ile varolan anlaþmalarýný yenileyip geniþlettiklerini duyurdular. Marvel Comics tarafýndan yayýnlanan çizgiromanlar, ciltler, grafik romanlar, ansiklopediler ve çizim kitaplarý Avrupa ve bazý Latin Amerika ülkelerinde bu coðrafya üzerinde etkin olan Panini aracýlýðý ile yayýnlanacak.

Yeni anlaþma Panini Grubu Yayým Yönetmeni Marco Lupoi ve Marvel Entertainment International Baþkaný Bruno Maglione tarafýndan açýklandý.

Yeni anlaþmadaki ilgi çeken unsurlardan biri Marvel’ýn yaratýcý vizyonu altýnda Panini tarafýndan yapýlacak yeni projeler olmasý.

Panini çok satanlar arasýnda yeralan Spectecular Spider-Man ve Marvel Rampage çocuk dergilerini geliþtirmeye devam edip diðer ülkelerde yayýnlanmalarý için hardcover ciltler gibi yeni formatlara dönüþtürecek.

Panini çocuklara yönelik üçüncü bir dergi daha çýkartacak ve Marvel karakterlerinin gazete stripleri olarak yayýnlanacak hikayelerini yaratacak.

Panini ayný zamanda uluslararasý markete hitap eden bazý seçkin Marvel projelerini de yayýnlayacak. Bunlar arasýnda aþaðýdakiler yeralýyor:

- Disney'in W.I.T.C.H. çizgiromanýnýn çizerleri ve Monster Allergy detgisinin yaratýcýsý Red Whale'in yapýmcýlýðýnda bir “X-Men” mini-serisi ve “Young Dr. Strange” mini-serisi.

- X-Men çizgiromanlarýnýn en ünlü yazarý Chris Claremont tarafýndan yazýlacak ve Avrupa'nýn en iyi çizerlerinden biri olarak kabul edilen Milo Manara tarafýndan çizilecek bir “Women of the X-Men” grafik romaný.

- Fransýz çizgiroman sektörünün iki yýldýzý ve Sillage serisinin yazarlarý Jean-David Morvan tarafýndan yazýlacak, Philippe Buchet tarafýndan çizilecek bir “Wolverine” grafik romaný.

- Ýtalya'daki Tex çizgiromanýnýn ekibinden Tito Faraci tarafýndan yazýlacak ve Claudio Villa tarafýndan çizilecek bir “Daredevil / Captain America” grafik romaný.

- Stan Lee ve John Romita'nýn 1977-1980 yýllarý arasýndan günlük gazete stripleri ve Pazar eklerinde yayýnlanan “Spider-Man” striplerinin tamamý ilk defa derlenerek kitap formatýnda yayýnlanacak.

Hakan BUHURCU
Kaynak: Comics Continuum
Gönderen Yunus, Cumartesi, 01 Nisan 2006 14:00, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it