Haberler

Haberler->Basında ÇR-> ALLAH'ýn 99 ÝSMÝ çizgi roman oldu   
ALLAH'ýn 99 ÝSMÝ çizgi roman oldu

Ýlk Ýslami çizgi roman The 99, Allah'ýn 99 sýfatýnýn her birini temsil eden kahramanlarýn maceralarýný anlatýyor. Marvel'in yayýnladýðý 'Maþallah Man'lerin fikir babasý ise Arap medyasýnýn ünlü CEO'su Naif Al-Mutawa.

1 Mayýs 2006 yani yarýndan itibaren; 'Gölgelerin gücü adýna'nýn yerini 'Bismillahirrahmanirrahim,' kýrmýzý pelerinin yerini siyah 'tesettür,' X-Men, He-man, Spiderman veya Superman'in yeriniyse 'Maþallah Man'ler alacak. Çünkü Marvel firmasýyla anlaþarak Arap ülkelerine dünyaca ünlü çizgi kahramanlarý getiren Teshkeel Medya Grup, dünyada bir ilki gerçekleþtirerek ilk Ýslami çizgi roman 'The 99'u piyasaya sürüyor. 'The 99'

99 taþ ve bu taþlara sahip 99 kahramanýn hikayesi. Her taþýn ve dolayýsýyla da her kahramanýn baþka bir gücü var. Bu güçlerin her biriyse Allah'ýn 99 sýfatýndan biri. Anlayacaðýnýz, 50'si kadýn 49'u erkek olan bu kahramanlar adlarýný ve güçlerini Esma-ül Hüsna'dan alýyor. Kadýn kahramanlardan beþ tanesi tesettürlü. Bir tanesiyse her tarafý tamamen kapalý olan bir siyah zar giyiyor. Her ne kadar bu kýyafet Batina adlý kahramana ninja görünümü veriyor olsa da böyle giyinmesinin nedeni Allah'ýn Al-Batýn, yani gizli olan sýfatýyla donatýlmýþ olmasý.

Çizgi romanýn hikayesi bir tür tarihi kurguyla baþlýyor ve Hülagü Kaan'ýn 1258'de Baðdat'ý istila ediþ hikayesinden yola çýkýyor. Günümüz tarih kitaplarýnda bile yer alan Kaan'ýn, Dar Al-Hikma'yý yani Baðdat'ýn o dönem var olan en büyük kütüphanesini yakarak yüzlerce kitapla el yazmasýný Dicle Nehri'ne attýðý, bu yüzden de nehrin günlerce mürekkep renginde aktýðý söylenir ya, iþte 'The 99' ile bu tarih biraz deðiþiyor. Çünkü çizgi romanda Moðollar Baðdat'ýn kütüphanelerini yok etmek istiyor ama Baðdat'ýn kütüphanecileri bu durumu önceden öðrenerek hemen harekete geçiyor. Bilginler derhal Kral'ýn Suyu olarak bilinen Baðdat'ýn tüm kütüphanelerindeki bilgileri emecek güçte efsanevi bir iksir hazýrlýyor. Ama kütüphanecilerin hazýrladýklarý iksir Baðdat'ýn tüm bilgilerini emmeden Moðollar saldýrýyor. Bizimkiler de ellerindekini kaptýklarý gibi kaçýþýyorlar. Ýlk molalarýndaysa bilgilerin tamamýnýn yanlýþ ellere geçmemesi için iksiri bölüþtürmeye karar vererek onu Nur taþlarý adý verilen 99 parça taþa bölüþtürüyorlar. Üç kütüphaneci 33'er parça alarak dünyanýn çeþitli noktalarýna doðru yola çýkýyor. Belirledikleri süre sonundaysa Hac'da buluþuyorlar. Kabe'yi tavaf ettikten sonraysa Ýslam dünyasýnýn önde gelen bilim ve din adamlarýný biraraya getirerek onlara olanlarý anlatýyorlar. Bu özel toplantýnýn sonunda, bu sýrrý taþýmasý için Ýslam dünyasýnda Huras Al-Hikma, yani Bilginin Koruyucularý adýnda gizli bir örgüt oluþturuluyor. Ýþte bu örgütün üyeleri Nur taþlarýndaki bilginin dýþýnda olaðanüstü gücü keþfediyor ve o taþlarýn kuvvetine þahit oluyorlar. Ama tam da bu arada, yani 1492'de Granada'nýn Katolikler tarafýndan iþgal edilmesiyle taþlar birbirinden ayrýlýyor. 33'ü bir þekilde Kolumbus'un; The Nina, The Pinta ve The Santa Marina adlý üç gemisiyle Yeni Dünya'ya, 33'ü Ýpek Yolu'ndan geçerek Asya'ya ve kalan 33'ü de Avrupa ile Afrika arasýnda daðýlýyor. Bu hikaye hiçbir tarih kitabýnda yer almýyor ama dilden dile nesilleri aþarak günümüze geliyor. Tam da tüm Ýslam dünyasý bunlarýn sadece bir efsaneden ibaret olduðuna kanaat getirmiþken bir adam çýkýyor ve hikayeyi kanýtlayabileceðini iddia ediyor. Ýþte bu adam, Dr. Remzi Razem tüm taþlarý biraraya getirerek dünyayý kötülüklerden kurtarmak için azmediyor.

Çizgi romanýn her sayýsýnda üç karakterin hikayesi olacak. Örneðin borsayla ilgili bir sorun olduðunda olay mahalline paradan anlayan Gani, akýllý olan ve bu sayede piyasayý açýklayabilecek Hakim ve geleceði öngörebilen Basir gidiyor. 99'un 160 bin tane üçlü kombinasyonu olduðu için, talep geldiði sürece The 99'un hikayeleri devam edecek. Peki The 99'da baþka kimler var; her þeyi duyan Sami, tüm gerçekleri bilen Nur, þifacý Bari, inanýlmaz güçlü Cabbar ve daha henüz hikayesi yazýlmamýþ diðerleri. The 99 eðer beklenen popülariteyi yakalarsa kim bilir belki de Marvel'ýn süper kahramanlarýný tarihe gömer.

THE 99'IN YARATICISI

Tashkeel Medya Grubu'nun CEO'su ve The 99'un yaratýcýsý Naif Al - Mutawa, Long Island Üniversitesi'nde aldýðý psikoloji eðitiminin üstüne Columbia Üniversitesi'nde iþletme mastýrý yapmýþ. Tashkeel Medya Grubu'yla çalýþmadan önceki hayatýysa bir hayli ilginç. Kuveyt'te psikolog olarak savaþ mahkumlarýyla, ardýndan New York'ta politik iþkence gören hastalarla ilgilenmiþ. Bu dönemde tedavi ettiði hastalarýn çoðu Arap ve Afrikalý'ymýþ. Ýþte tam da hayatýnýn bu kýsmýnda çizgi dünyasýný deðiþtirecek bir þeyi fark etmiþ; Ýslam dünyasýnýn günümüzde var olan bir kahramanýnýn olmadýðýný.

Elektronik posta vasýtasýyla görüþtüðümüz Mutawa 'Çizgi roman denince akla ya Pokemonlar ve benzerleri ya da evrim geçirmiþ Fantastik Dörtlü gibi þeyler geliyor, halbuki Ýslam dünyasýnda daha önemli güçler var' diyor. Bu ona kendi insanlarý için kendi kültürüyle yoðrulmuþ kahramanlar yaratma fikrini vermiþ. Projesine 8 ülkeden 54 yatýrýmcýnýn desteðiyle baþlamýþ. Marvel Þirketi de projeye illüstratörleriyle katýlmýþ.

EN GÜÇLÜ CABBAR

Gerçek adý: Nawaf Al Bilali
Boyu: Güçlendiðinde 224, normalde 193 cm
Kilosu: Güçlendiðinde 193, normalde 95 kg
Memleketi: Suudi Arabistan
Mesleði: Maceracý

Normal bir ailesi ve normal bir hayatý olan Nawaf'ýn kaderi bir mayýn tarlasýnda deðiþti. Üzerine bastýðý için patlayan mayýn onu öldürmedi ama topraðýn altýnda bulunan deðerli bir taþýn Nawaf'ýn derisine saplanmasýna neden oldu. Ne olduðunu anlayamadan Nawaf bir anda devasa bir insana dönüþtü. Ne Suudi ordusu ne de baþka bir güç onu durdurabiliyordu. Hapþýrsa evler yýkýlýyor, adým atsa deprem oluyordu.

Güçleri ve yetenekleri: Ýnsanüstü kuvvetli ve çok zor fiziksel zarar görecek kadar dirençli olan Nawaf kazadan beri artýk ayný zamanda Cabbar yani Güçlü.

GERÇEÐÝN IÞIÐINI GÖREN NUR

Gerçek adý: Dana Ýbrahim
Boyu: 168 cm
Kilosu: 48 kg
Memleketi: B. Arap Emirlikleri
Mesleði: Avukat, maceracý

Dana zengin bir kýz. Çocuk yaþýndan beri baba sevgisi hariç her þeye sahip. Babasý bu açýðý onu hediyelerle þýmartarak kapamaya çalýþtý. Dana arkadaþlarýna aldýðý pahalý hediyeler yüzünden hep çok popülerdi. Ama popülerliðinin sadece menfaate dayandýðýný fidye için kaçýrýlana kadar anlamadý. Haftalarca rehin kaldýktan sonra kimsenin onu kurtarmaya gelmeyeceðini anladý ve kurtulmanýn yollarýný aramaya baþladý. Kaçmak için tünel kazarken içinde tüm geleceðini deðiþtirecek parlak bir taþ olan bir kutu buldu.

Güçleri ve yetenekleri: Dana çizgi romanda karþýmýza Nur - Gerçeði Gören olarak çýkacak. Deðerli taþý 'Gerçeðin ýþýðýný' görmesini saðlýyor ve sahip olduðu ýþýkla insanlarýn kalplerindeki iyiyi ve kötüyü görebiliyor.

HER ÞEYÝ DUYAN SAMÝ

Gerçek adý: Nizar Babikr
Boyu: 165 cm
Kilosu: 70 kg
Memleketi: Fransa
Mesleði: Maceracý

Bir okul gezisinde Nizar'ýn da içinde bulunduðu bir grup ormanda dolaþýrken, bir diðeri nehirde boðulma tehlikesi atlatýyordu. Birbirlerinden yüzlerce metre uzakta olmalarýna raðmen Nizar, arkadaþlarýnýn çýðlýklarýný duydu. Sesleri takip edip arkadaþlarýný bulmasýna raðmen dilsiz olduðundan yardým çaðýramýyordu. O anda bir mucize oldu ve Nizar arkadaþlarýnýn çýðlýklarýndaki ses dalgalarýný yönlendirerek yardým bulmayý baþardý.

Güçleri ve yetenekleri: Ýnsanüstü bir þekilde sesleri duyabilme yeteneðine sahip olan Nizar ilerleyen bölümlerde karþýmýza Sami-Duyan olarak çýkacak. Ayrýca sesi yönlendirme kabiliyetini de zamanla geliþtirecek.

ÞÝFA DAÐITAN BARÝ

Gerçek adý: Harun Ahrens
Boyu: 183 cm
Kilosu: 72.5 kg
Memleketi: Güney Afrika
Mesleði: Maceracý

Afrika'da annesi ve kardeþleriyle yaþayan Harun'un bir gün küçük kýz kardeþi hastalandý. Harun doktor bulmak için kasabaya koþtu ama döndüðünde kýz kardeþi ölmüþtü. Onun mezarýný kazarken Harun parlak bir taþ buldu. Bu taþa dokunmak ona kendini daha iyi ve güçlü hissettirdi. Harun taþý kardeþinin mezarýnýn yanýna gömdü. Birkaç yýl sonra da annesi hastalandý. Onu iyileþtirmek için her yolu denedikten sonra aklýna o taþ geldi. Taþ annesini mucizevi bir þekilde iyileþtirince insanlar deva bulmak için Harun'a gelmeye baþladý. Ama bir süre sonra Harun inzivaya çekildi. Ta ki bir gün bir doktor onu bulup dünyayý etkileyen bir salgýn için yardýmýný isteyene kadar.

Güçleri ve yetenekleri: Harun karþýmýza Bari-Þifacý olarak çýkýyor. Bari'nin dokunuþu insanlarýn içlerindeki enerjiyi bulmasýný saðlýyor.

Sabanur Kýraç 30.04.2006
Akþam GazetesiGönderen Yunus, Pazar, 30 Nisan 2006 11:00, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it