Haberler

Haberler->Duyurular->Yeni Serüven 2'nin içeriði   
Yeni Serüven 2'nin içeriði

;3 aylýk periodlarla yayýnlanan Yeni Serüven dergisinin ( 8 ) 2. sayý içeriði hakkýnda bilgiler Serüven Resmi Sitesi'nde açýklandý;

"Dergimizin yeni sayýsýnýn basým hazýrlýklarýna baþladýk. Dergi daðýtýmýnýn Mayýs ayýnýn üçüncü haftasýný bulacaðýný düþünüyoruz. Geçen yýllarda olduðu gibi Mayýs sayýmýzý yine erken çýkartmayý düþünüyoruz. Bu sayýda çizgi romana yine geniþ bir yelpaze içinde bakmaya çalýþacaðýz. Osmanlýca yayýnlanmýþ çizgi romanlardan V for Vendetta filmine, Sezgin Burak’ýn Çoban Çantasý çalýþmasýndan Eddie Campbell’in Grafik Roman Manifestosuna, Suat Yalaz’ýn 1958 tarihli Yandým Ali polisiyesinden Giardino’nun Max Friedman’ýna, Frank Miller’in Ronin’inden Mnaga klasiði Kamui’ye, fumettilerdeki Fantastik eðilimlerden Türk Solunun Teksas-Tommiks yorumlarýna, Hoþ Memo’dan Jack Davis’e, Murad Gümen’den Ersin Karabulut röportajlarýna varýncaya kadar çizgi romaný farklý açýlardan incelemeyi sürdürüyoruz. Bu sayýda “çizgi roman hakkýnda çizgi roman” bölümümüzde Çatý adlý Serdar Kökçeoðlu’nun yazýp Murat Gürdal Akkoç’un çizdiði bir öykü var. Kýlavuz ilavemiz ise Martin Mystere Sözlüðünün ilk bölümü olacak. "
Gönderen Yunus, Pazar, 30 Nisan 2006 16:21, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it