Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Giuseppe Bergman 5.kitap   
Giuseppe Bergman 5.kitap

Manara'nýn erotik çizimleri ve hikayelerinin yer aldýðý Guiseppe Bergman'ýn Maceralarý serisinin 5. kitabý Mahpus Bakire Parantez Yayýncýlýk tan çýktý. Parantez Resmi Sitesinde Mahpus Bakire'nin konusu þu þekilde yazýlmýþ;
.........................................................................................
..........................................................................................[QUOTE] "Dünyada büyülü yerler vardýr. Oralarda imkansýz olan imkanlý olur. Orada herþey mükemmel karþýtýný bulur. Metafizik yerler...
Simyacý yanýna varýlmasý güç kayayý görmekte gecikmedi. Anladý ki þatosunu ancak oraya dikebilirdi., baþka bir yere deðil...
Mimarlarý karþý çýktýlar... Kaya en küçük bir yapýyý bile taþýyamazdý. Yine de þatosunu dikeceði yer burasý oldu...
O zaman korkunç çözüm yolunu öðrenmek için yaþlý bir Laybon'un çýkýp gelmesi sahiden bir raslantý mýydý?
Eðer þatonun temellerine bir bakire hapsediirse kaya ayakta kalacak, yüzyýllara meydan okuyacaktý...Büyücü parmaðýyla kesin bir þekilde simyacýnýn kýzýný iþaret ettiðinde simyacýnýn kalbinden neler geçti. Genç kýzýn umutsuzca yakarýþlarýna aldýrmayan iki çýlgýn adam mý kýzý temellerin içine gömen köþe taþýný koymuþlardý?
Kesin olan þey yapýnýn hýzla yükselmesiydi., binanýn aðýrlýðýnýn gittikçe arttýðýydý.Dayanýksýz kayanýn saðlamlýk ve direnç kazanýyor gözükmesiydi.
Bu daðlarýn adýnýn kaynaklandýðý Ay'a mahpus bakireyi baðlayan görünmez ve güçlü bað neyin nesiydi?
Neden özellile mehtaplý gecelerde kurban mahpus kýz daha da sýkýntýlý oluyor, dayanýlmaz inlemelerini örtmek için herkesi hep bir aðýzdan haykýrmak zorunda býrakýyordu?
Bir Punk grubu genç bir Masai kýzýný kaçýrmýþtýr. Guiseppe Bergman Masailere kýzý bulup getireceðine söz verir…Kýzý bulmaya çalýþýrken yalçýn kayalarýn üzerine kurulmuþ bir otele yolu düþer."[/QUOTE]

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Pazartesi, 01 May 2006 12:50, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it