Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Lâl'de Conan fýrtýnasý   
Lâl'de Conan fýrtýnasý

Bu ay Lal Kitap'tan Conan þenliði var. Conan severler bu ay 3 deðiþik Conan dergisi alabilecekler. Ýlki daha önce Marvel Comics'in yayýnladýðý Conan The Barbarian serisinin Dark Horse Comics tarafýndan yeniden renklendirilip cilt olarak yayýnladýðý ve bizde Conan Klasik Maceralar adý ile yayýnlanan cildin 7. sayýsý, ikincisi ise Dark Horse Comics tarafýndan Robert E. Howard'ýn hikayelerine ve Conan karakterine sadýk kalýnarak hazýrlanan ve Aylýk yayýnlanan Conan serisi, üçüncüsü ise Marvel Comics tarafýndan Conan serileri durdurulduktan sonra yayýnladýðý ve Türkiye'de hiç yayýnlanmamýþ olan 3 er sayýlýk mini serilerin Conan The Barbarian adý altýnda birleþtirilerek 3 sayýnýn bir arada olduðu Conan The Barbarian serisinin 3. sayýsý.

Conan severleri en fazla mutlu edecek sayý ise; Türkiye'de defalarca siyah beyaz olarak yayýnlanan Conan ve Red Sonya'nýn ortak öykülerinin geçtiði Roy Thomas'ýn yazýp John Buscema'nýn çizdiði Kan Kulesi ile Ateþ ve Ýblis maceralarýnýn içinde olduðu ve Conan Klasik Maceralar 7. sayý.
Conan Klasik Maceralar 7. sayý Arka kapak yazýsý;
[QUOTE]"Efsanelerle yüklü Hiborya dünyasýnda maceradan maceraya koþan Conan adlý barbar, pek çok tehlikeli savaþçýyla kýlýç çarpýþtýrýyordu ve ne dost, ne düþman karþýlaþtýklarýnýn hiçbiri güneyden gelen diþi þeytan Kýzýl Sonya kadar çekici ya da öldürücü deðildi! Robert E. Howard'ýn yarattýðý bir karakter olmamasna karþýn, Kýzýl Sonya afsanesi 1970'lerde büyük bir ilgiyle karþýlandý ve baþarýsý her geçen gün artarak tutkulu bir hayran kitlesi oluþtu. Bu ciltte, Conan ile Kýzýl Sonya'nýn birlikte olduðu maceralara ve ancak Roy Thomas ile çizer John Bucema'nýn yaratabileceði bir ihanetöyküsüne yer verildi.
Conan Klasik Maceralar sersinin 7. cildi, tamamý yeniden renklendirilen Roy Thomas / John Buscema birlikteliðinin eseri dokuz Barbar Conan macerasýný daha okurlarla buluþturuyor ve Conan'ýn "tüm zamanlarýn en önemli ve en vahþi fantezi karakteri" unvanýný çelik bileðinin hakkýyla kazandýðýný bir kez daha kanýtlýyor."[/QUOTE]

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Perşembe, 18 May 2006 12:52, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it