Haberler

Haberler->Resimli Roman'dan->Yeni Forum Alanýmýz Cuma Günü Açýlacak.   
Yeni Forum Alanýmýz Cuma Günü Açýlacak.

5 gündür süren aksilikler sonunda giderildi. Eski hosting þirketinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle ilk önce sitemizin veritabaný silindi. Daha sonra sitemiz yayýndan kalktý. Ama artýk içimiz rahat daha güvenli ve yeni bir alana geçtik.

11 Nisan 2006 tarihinden sonra ne yazýk ki yedek alamamýþtýk. Eski hosting firmamýza durumu ilettiðimizde ise doðru dürüst cevap alamadýk ve 19 mayýs günü olanlar oldu ve tüm veritabanýmýz silindi. Elimizdeki en son yedeði yüklediðimiz halde forum alanýnda hala sorunlar yaþandýðýný gördüðümüz için bir kaç gün içinde yeni forum alanýmýzý açacaðýmýz ve bu forum alanýmýzý Arþiv olarak kullanabileceðinizi belirtmek isteriz..

Veritabanýndaki sorunlar nedeni ile üyeleri taþýyamýyoruz. Bu nedenle açacaðýmýz yeni forum alanýna tekrar üye olmanýz gerekecek. 5 adet þýkký doldurduðunuzun üyeliðiniz baþlayacak bununla ilgili çalýþmalarýmýz devam etmekte....

Bir aksilik olmaz ise Cuma Günü yeni forum alanýmýz faaliyete geçecektir. Forum alaný ile istek ve önerilerinizi yunus@resimliroman.net adresine ve Arþiv Forumda Duyurular baþlýðýna yazabilirsiniz.

Eski Forum alanýmýzda geçici olarak Özel Mesajlaþma açýk býrakýlmýþtýr.

Tüm yaþananlardan dolayý özür dileriz... Ýnþallah bir daha bunlar baþýmýza gelmez...


Gönderen Yunus, Çarşamba, 24 May 2006 15:57, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it