Haberler

Haberler->Duyurular->Alex TOTH vefat etti   
Alex TOTH vefat etti

Üstad Alex TOTH, dün sabah (27 Mayýs 2006) vefat etmiþ.

Çizgiroman ve canlandýrma alanlarýnda sayýsýz ve benzersiz eserler veren sanatçý 78 yaþýndaydý.

Türkiye'de yayýnlanmýþ (baskýsý çok kaliteli olmamakla beraber) bir Zorro cildi bulunan Toth ülkemizde layýk olduðu kadar tanýnmýyordu. (çr klasikleri arþiv dizisi:1, Zorro, Aksoy yayýnlarý, Ekim 200)

Sözkonusu cilde bir önyazý kaleme alan Howard Chaykin,Toth'a ve onun sanatýnýn etkisine dair kýsa ve kiþisel bir yazý yazmýþtý.

Bu vesile ile halen kitapçýlarda rastgelebildiðiniz, en azýndan özel çr satýcýlarý ve sahaflarda bulabileceðiniz tek Türkçe Toth cildini henüz almamýþsanýz, bulup almak ve dünyanýn öbür ucunda göçüp gitmiþ bir sanatçýya içinizden bir selam yollamak için sayfalarýna karýþtýrmaya davet ediyorum sizleri.

Huzur içinde yatsýn.

Yazan: Hakan Tacal

Çirkinlik, ahlaksýzlýk, aþaðýlýk, bayaðýlýk, burukluk, hastalýklýlýk, iþkenceyi kanla kutlamak, ýrz düþmanlýðý, zulüm, müstehcenlik, þeytanilik, sosyo-politik laf ebeliði ve ölüm, bütün bunlar benim için berbat þeyler. Genç yazarlarýmýz, çizgi romancýlarýmýz, editörlerimiz de insani olmayan, orijinal fikirlerden, ahlaki deðerlerden yoksun bütün bu saçmalýklarla uðraþýyorlar. Umutsuz kadercilik, nihilizm, anarþi, herþeyin karþýtý boþ entellektüellik ve bütün bunlara "yetiþkin"--"yetiþkin okurlar için" etiketini yakýþtýrmak; hepsi zýrvalýk.
1928 doðumlu ustanýn "adult" çizgi roman konseptine bakýþý böyleydi. Ebuli ile beraber baþladýklarý Torpedo serisini de fazla ahlaksýzlaþtýðý için býraktýðýný ifade etmiþti.
(Adult konulu düþüncesini çeviren
Kurtaran Adam)


Konu ile ilgili düþüncelerinizi Alex Toth forum baþlýðýna yazabilirsiniz.
Gönderen Yunus, Pazar, 28 May 2006 16:14, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it