Haberler

Haberler->Duyurular->Þenol Kirpikçioðlu vefat etti.   
Þenol Kirpikçioðlu vefat etti.

Yetmiþli yýllarda bir çok yerli çizgi romancýnýn yurt dýþýna çýkmasýný saðlayan, pek çok çizerin özellikle Almanya'da çalýþmalarýnýn yayýnlanmasýna aracýlýk eden çizer Þenol Kirpikçioðlu vefat etti. Kirpikçioðlu'nun cenaze namazý yarýn öðlen namazýný takiben Üsküdar-Çiçekçi Camiinde kýlýnacaktýr.
..................................
.......................................................................
[QUOTE]Kimdir?

29 Eylül 1937 yýlýnda Adana'da dünyaya geldi. 1958'de Dünya ve Son Posta gazetelerinde yayýnlanan günlük hikayelerle basýn hayatýna giren Þenol Kirpikçioðlu, 1967'de Alman basýnýnda 'Kölnische Rundschau' gazetesinde çizimleriyle yer aldý. 1969'da Ýstanbul'da kurduðu A.P.S. (Avrupa Produksiyon Servisi) çizgi ajansýndaki geniþ genç kadrosuyla evrensel çizgi anlayýþýyla hazýrladýðý 'Kity Kids' adlý Almanca çocuk dergisi 250 bin baskýyla yayýna girdi. Dergi, 1971-1975 yýllarý arasýnda yayýn dünyasýnda yer aldý.

1973-1974 yýllarýnda 'Günaydýn' gazetesinin Almanca çocuk yayýnlarýný, 1977'de Tercüman gazetesinde Tercüman Çocuk dergisini hazýrlayan Kirpikçioðlu, 1979-1981 seneleri arasýnda Almanya'da 'Erich Pabel Verlag' yayýnevinde çocuk yayýnlarý danýþmanlýðý yaptý.1983'de Almanya'da Türk yazar ve iþadamlarýyla kurduðu, 2 yýl da baþkanlýðýný yaptýðý 'Deutsch-Turkische Gesellschaft Derneði', Alman ve Türk toplumlarýnýn kaynaþmasýna da katkýda bulundu.

1989 yýlýnda 'Ornament' sanatçýsý olan eþi H. Gülser Kirpikçioðlu ve 8 Türk çizeriyle Baden-Baden'de sergi açtý.En yüksek erdemin 'Uyum' (Harmonie) olduðuna inanan Kirpikçioðlu, 1998-2000 yýllarý arasýnda Prof. Dr. Acar Baltaþ, Prof. Zühal Baltaþ ve danýþman Psikolog Þebnem Öðüt'le 'Baltaþ Bilgievi'nin seminer kitaplarýnýn çizimlerini hazýrladý.Çocuklar için hazýrlanan kitaplara desenler çizen Þenol Kirpikçioðlu, son olarak 'Nutuk' ve 'Kurtuluþ Savaþý' adlý kitaplarý resimledi.

Birçok genç yeteneðe verdiði destekle, onlarýn evrensel çizgi hayatýna girmesinde katkýsý olan Kirpikçioðlu Haydarpaþa Lisesi mezunu. Þenol Kirpikçioðlu evli ve iki çocuk babasýydý.

Kaynak: Koloni E grup ve emizah.net

[/QUOTE]


Gönderen Yunus, Perşembe, 15 Haziran 2006 20:50, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it