Haberler

Haberler->Yorumlar->17 Haziran 2006, Ýzmir ÇR Toplantýsý   
17 Haziran 2006, Ýzmir ÇR Toplantýsý

Mersan0'ýn Ýzmir’e geleceðini bildirmesi ve hemen arkasýndan Sevgili Yýldýray’ýn da Ýzmir’ de olacaðýný forumda yazmasý üzerine toplanma zamanýnýn geldiðine karar verdik.


Geçen toplantýlarýmýza göre katýlým biraz daha az oldu. Sevgili dostlarýmýzýn eksiklikleri her dakika hissedildi ama bir kiþi vardý ki bizi alçak demir atlara tercih etti.....He he he Ah Orhan abi ah..... Orhan abi (Orhan BERENT) lokomotiflerin vesikalýklarýný çekmesi gerektiðinden bizleri yalnýz býraktý ve fumetti severler Erdem’ e karþý maalesef çok korumasýz kaldý.

Fakat ilerleyen dakikalarda Erdemin içindeki Ferri sevgisini üstünde taþýdýðýna þahit olduk (Bakýnýz resim aþaðýda) Punisher sadece maskeymiþ içindeki zagor sevgisini hep saklamýþ. Bunun haricinde NECA Erdem ile yapmýþ olduðu görüþmeler sonucunda Hidayet TÜRKOÐLU yerine Head Knocker serisine ERDEM’ i de eklediðini açýklamýþ. resimde görülüyor.


Önceki toplantýmýzý tatlý bir þekilde sabote etmeye çalýþan sevgili Mersano, Baykuþ’ un yerini telefonla sorunca biz de tabii ki Nikah Dairesinin yaný dedik hatýrlayan hatýrlar...


Sevgili Yýldýray’ý yakýndan tanýmak ve onunla sohbet etmek gerçekten keyif vericiydi. Onun mütevazý tavrý ve sýcakkanlý yapýsý ortamda bulunan tüm arkadaþlarý mutlu etti. Her þey gönlünce olsun Yýldýray demekten baþka hiçbir þey gelmiyor þu anda aklýma. Ýmzalý Karabasan serimi özenle saklama kabýma koydum bile.
Sohbetlerimizde yeni projelerin bomba gibi geldiðini öðrendik... Mersano sanýrým gelecek 10 yýlýn en zengin ilk 10 Türk listesine girecek herkes korksun. Zaten resimde de görülüyor Marvel yetkilileri ile sürekli telefon ile irtibat halindeydi(Bkz Resim). Anlattýðýna göre Marvel bundan sonra Ultimate Zagor serisine baþlayacakmýþ.


Mazlum AKIN’ ýn toplamýþ olduðu çizgi romanlar ile rahat 10 gecekondu inþa edilebileceðini biliyor muydunuz? Gerçekten çizgi roman hakkýnda kayda deðer yaklaþýmlarý olan bir dostumuz.


Mahalleden arkadaþým Spider’ýn da bize katýlmasý büyük sürpriz oldu meðerse Vasfi’ nin de askerlik arkadaþý imiþ eee bu kadar seneden sonra birer fotoðraf çekilmek hakkýmýz adam paranýn tavanýný buldu. Bizi unutacak deðil herhalde.(Bkz. Resim)

5 saat boyunca gerçekten çok ciddi çizgi roman tartýþmalarýmýz oldu. Forumlarda tartýþtýðýmýz her þey gündeme geldi. Sanýrým ciddi bir televizyon kanalýnda --bu bir ulusal kanal olmasý kanýsýndayým—yayýn evleri, çizerler, daðýtýcýlar, okuyucular ve edebiyatçýlar bu konuyu ciddi bir þekilde tartýþmalý bir þekilde bunun bir yolu açýlmalý diye düþünüyorum. Resimliroman.net e üye olan üyelerimiz arasýnda bu baðlantýyý yapabilecek mutlaka birileri vardýr.


Gelelim bize ev sahipliði yapan arkadaþým Levent ÝÞLEK’ e bizi gerçekten çok iyi aðýrladý. Ýzmir’ in tek çizgi roman dükkaný olan BAYKUÞ misyonunu gerçekleþtiriyor. Yaklaþýmý, dürüst ve içten tavrý için tüm çizgi roman severler adýna ona çok çok teþekkür ediyorum.

Diðer resimler: (Resimlerin büyük halini görmek üzerlerine týklayýn!)


Karþýyaka- ÝZMÝR’ den tüm çizgi roman severlere sevgiler..

Tolga GÖNENÇ
Gönderen Yunus, Pazar, 18 Haziran 2006 12:06, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it