Haberler

Haberler->Sinema da ÇR->Superman Film yorumlarý   
Superman Film yorumlarý

Superman Returns'ü erkenden izleme þansýna sahip olan iki kiþi tarafýndan yazýlan yorumlar:
Newsarama.com - Filmforce.ign.com
Yorumlardaki farklýlýklarý çýkartýp ortak noktalarý göz önüne alýrsak þu ortaya çýkýyor:

- Superman Returns atmosfer olarak Superman ve Superman II'nin havasýnda çekilmiþ bir film, geliþmiþ özel efektler dýþýnda farklý bir þeyler katmýyor.
- Hikaye zayýf ve senaryoda ciddi boþluklar var. Superman yeterince iyi iþlenememiþ ve neden 5 yýl boyunca ortadan kaybolduðunu anlatrmak zahmetine girilmemiþ.
- Brandon Routh kesinlikle Clark Kent/Superman rolünde Christopher Reeve'in imajýnýn gerisinde kalmýþ. Kostüm tuhaf gözüküyor.
- Kevin Spacey'nin Lex Luthor portresi Gene Hackman'ýn versiyonuna göre biraz daha karanlýk olsa da gene de Hackman'ýn mizahi atmosferi kullanýlmýþ. Lex gene ilk filmdeki "sahil þeridi oluþturma planý" gibi inandýrýcýlýktan uzak uçuk bir planýn peþinde.
- Lois Lane rolü için Kate Bosworth kötü bir seçim, çizgi romandaki Lois'in amansýz muhabir imajýný kesinlikle yansýtamamýþ.
- Brandon Routh ve Kate Bosworth arasýnda hiçbir çekicilik ekrana yansýmýyor.
- Lois Lane'in çocuðu yapýlarak filme çocuk gözünden bakýþ katmak iþe yaramamýþ.
- Parker Posey'in canlandýrdýðý Kitty Koslowski karakteri ilk filmdeki mizah unsuru kötü kadýn karakterin yansýmasý olmaktan öteye gitmemiþ.

Tüm yorumlarda özel efektlerin çok baþarýlý olduðu ama filmin hikayesinin zayýf olduðu ve eski ilk iki Superman filminin baþarýsýnýn gerisinde ortalama bir uyarlama olduðu belirtiliyor.

Hakan Buhurcu
Gönderen Yunus, Perşembe, 22 Haziran 2006 21:42, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it