Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Kaldýrým Destaný   
Kaldýrým Destaný

Yeþilçam'ýn emektar figüranlarýndan Masist Gül 2003 yýlýnda unutulmuþluðunun içinde yalnýzlýktan öldüðünde çok az hatýrlayaný oldu. 300 ü aþkýn filimde rol alan sanatçý kendini "amatör kahýrkeþ sanat uzmaný" olarak tanýmlarmýþ. Bir iki televizyon kanalý "Yeþilçam'ýn kötü adamý öldü" diye haber yaparken duvarlarýný ve defterlerini gösterdiler iþte o defterlerdeki çizimler Masist Gül'ün "Kaldýrým Destaný" adlý çizgi romanýydý. 80'li yýllarýn baþýnda "aylýk mecmua" biçiminde hazýrlanan bu 6 kitaplýk dizi þimdiye kadar hiç basýlmamýþ. 1905-1978 yýllarý arasýnda yaþayan "Kaldýrým Fahri" adlý kabadayýnýn hayali býçkýn hikayesinin çizgi romaný Kaldýrým Destaný. Biz bu çizgi romaný ortaya çýkartýp dergi olarak basýlmasýný saðlayan ve bu resimlerle sergi açan fotoðraf sanatçýsý Banu Cennetoðlu'na "Kaldýrým Destaný-Kaldýrým Kurdunun Hayatý" kitabýnýn nasýl ortaya çýktýðýný sorduk...

"Masist Gül'un el yapýmý çizgi romanlarýnýn týpký basýmýný yapýyoruz. BAS benim baþlattýðým bir oluþum. www.b-a-s.info ya bakabilirsiniz. Gül'ün kitaplarý çizgi roman formatýnda olmakla beraber sanatçý kitabý kategorisinde de yer aldýðý için bu týpký basýmý gerçekleþtirdik. Bent adýný verdiðimiz bir dizinin ilk sanatçýsý Masist Gül. Gerçekten çok etkileyiciler. Sergi resmi olarak bitmiþ olsa da hafta sonuna kadar halen görülebilir. BAS Meþrutiyet caddesi 166 numarada, Tünel'de ki Beyoðlu Belediyesinin tam karsýnda.Telefon 0212 245 90 24. Þu anda daðýtýmý sadece Bas'dan yapýlýyor, hem buraya gelebilirseniz orijinallerini de görebilirsiniz. Bu arada bu ay sonu "Kaldýrýmlar Kurdunun Hayatý 2" çýkýyor!! Haberiniz olsun..."

ÖN ÝZLEME

Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!
Gönderen Yunus, Cuma, 23 Haziran 2006 01:52, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it