Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Scott Pilgrim   
Scott Pilgrim

Scott Pilgrim liseli bir kýzla çýkýyor!"

Scott'ýn kýz kardeþinin ve arkadaþlarýnýn aðzýna sakýz olmasýnýn nedenlerinden biri de otobüste tanýþtýðý asya melezi Knives Chau. Lise aþklarýnýn karmaþýk dünyasýnda takýlý olan Knives, Scott'ýn rock grubunda bassçý olduðunu duyar duymaz gözlerindeki ýþýk deðiþir. Scott, kýz bulma konusundaki yeteneksizliðini gitarýyla telafi etmiþtir.

23 yaþýnda koca bir kazýk olmasýna raðmen Scott iliþkilerini ilerletmekten pek hoþlanmamaktadýr. Knives'ýn ona olan hayranlýðý bu yönden hoþuna gitse de kendisinden büyük bir erkeðin ilgisi hormon dolu Knives için bir süre sonra yetersiz kalmaya baþlar. Hele ki o kiþi bir rock yýldýzý olacaksa...

"Küçük, Deðerli Hayat"

Wallace, Scott'ýn eþcinsel oda arkadaþý. Kahramanýmýzýn hayatýna en yakýndan bakan, o hayatýn önemli parçalarýndan biri. Etkisi olaylarýn geliþiminden çok kitabýn havasý üzerinde. Kitaný bu dünyaya yaklaþýran ve insani nitelikleri yansýtan en önemli karakter. Mizah açýsýndan kattýklarýný söylemeye ise gerek bile yok.

Scott'ýn pestenkerani epik postmodern romantik komedisi amazon.ca'da teslimatçý olarak çalýþan Ramona Victoria Flowers'ýn muhteþem güzelliði, sýradýþý havasý ve patenleriyle hayatýna girdiði anda baþlýyor. Knives'ýn aksine Ramona Scott'ýn "sevgisini" paylaþmak isteyeceði biridir. Halihazýrda aklý bir karýþ havada olan Scott Ramona'yý gördüðü andan itibaren hayal dünyasýna yerleþir. Bir kýzý elde etmek için onun þeytani eski erkek arkadaþlarýný alt etmek herkesin hergün yapmak zorunda olduðu birþey deðildir ne de olsa. Bryan Lee O'Malley'ni çizgileri eðlenceyi, rock ruhunu ve Scott'ý tam anlamýyla yansýtýyor. Kareleri dondurmasý, kurgusu, üslubu Scott Pilgrim'i diðer çizgi romanlar arasýnda bambaþka bir yere koyuyor. Hayatýn saçmalýklarýyla yüzleþip eðlenmek isteyenlerin kaçýrmamasý gereken bir çizgi roman. 2006 Eisner Awards'a ise En Ýyi Yazar/Çizer - Mizah dalýnda Scott Pilgrim Vs. The World adlý 2. cildiyle aday.

Oni Press'ten ceb kitabý þeklinde ve siyah beyaz çýkan Scott Pilgrim'in macerasý 6. kitap sonunda bitecek. Ýlk üç kitap þu an piyasada.Volume 1: Scott Pilgrim's Precious Little Life (Scott Pilgrim'in Küçük, Deðerli Hayatý)
Volume 2: Scott Pilgrim Vs. The World (Scott Pilgrim ve Dünya Karþý Karþýya)
Volume 3: Scott Pilgrim & The Infinite Sadness (Scott Pilgrim ve Sonsuz Üzüntü)

Brian O'Malley
Serinin yaratýcýsý, yazarý, çizeri herþeyi Bryan Lee O'Malley 1979 Kanada doðumlu bir karikatürist ve müzisyen. Oni Press için Hopeless Savages: Ground Zero isimli dergiyi resimlemiþ. Ayrýca yine kendisinin yazýp çizdiði 18 yaþýnda ruhu olmadýðýný düþünen bir kýzýn geliþim hikayesini anlattýðý Lost At Sea adýnda 2003 tarihli baþarýlý bir çizgi romaný bulunuyor. Kýsa kariyerinde birçok ödüle aday olmuþ durumda.
Yazan: Mrex (Emre Taþkýran)
Yorum yazmak için Týklayýn!


Gönderen Yunus, Cuma, 23 Haziran 2006 12:50, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it