Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Yuma Kid   
Yuma Kid

Hoz Comics, bu yýl baþýndan beri yayýnlanacaðýný duyurduðu ama telif konusundaki problemlerden dolayý yayýnýný sürekli ertelediði Yuma Kid çýktý. Yuma Kid 1950'li yýllarada Zagor, Mister No, Martin Mystere, Tex gibi Ýtalyan çizgi romanlarýný yayýnlayan Sergio Bonelli Editore'nin kurucusu Teks'in kreatörü Giovanni Luigi Bonelli'nin senaryosunu yazdýðý Molterni'nin çizdiði bir çizgi roman.


Bu, omuzlarýnda gizemli bir geçmiþi taþýyan, ele avuca sýðmaz, kendine özgü adaleti olan, kötülere karþý acýmasýz bir adamýn, Yuma Kid'in Hikayesi...
Silahý çektiðinde þakasý olmayan Yuma Kid'in heyecanlý ve kanlý hikayesi, kervanlardan geriye sadece sararmýþ iskeletlerin kaldýðý Gila Çölü ve Mohawk Sýradaðlarý arasýnda geçer...
Yuma Kid... Bu isim en azýlý kanun kaçaklarýný bile dehþete düþürür.
Çevrede tek yaþam belirtisi yanlýz bir kurtun ulumasý iken, kovboylar kamp ateþi etrafýnda sabahlara dek bu isimden bahseder." (Kitabýn içinden)
"Giovanni Luigi Bonelli: Dünya çarpýnda Tex Willer'in yaratýcýsý olarak tanýnan Giovanni Luigi Bonelli, edebiyat alanýna çizgi romanlardan önce þiirle adým attý. Ýlk þiirleri, yýllar önce Corriere dei Piccoli'de yayýmlandý. Birkaç ay sonra ise "Atlantik Kaplanlarý" ve "Sessizliðin Kardeþleri" adlý romaný yayýmladý.
Giovanni Luigi Bonelli, daha sonra Rintintin, Jumbo, Primarosa ve L'Audace'nin müdürü ve senaristi oldu. Savaþ olduðundan sonra, 1947'ye kadar çok sayýda yayýncýyla çalýþtý. Ayný yýl, Giovanni Di Leo ile birlikte, haftalýk "Cow Boy" dergisini ve Pierre Mouchot'un "Robin Hood" ve Fantax" adlý çizgi romanlarýný yayýmladý.
1948 yýlýnda, bir dizi kýsa hikayeler döneminden sonra, onu diðerlerinden daha ünlü yapacak, Tex Willer karakterinin maceralarýný yazmaya baþladý.
Tex ile birlikte, en iyi Ýtalyan ve yabancý tasarýmcýlarla beraber muhteþem bir kahraman yarattý.Bu kitapta sunduðumuz Yuma Kid, Batý Amerika'da geçen uzun bir hikaye. Yuma Kid'in grafik çalýþmasý ise Bonelli - J. Molterni ortak çalýþmasý." (Arka kapak yazýsý)

ÖN ÝZLEME

Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!




Gönderen Yunus, Cuma, 23 Haziran 2006 21:48, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it