Haberler

Haberler->Sinema da ÇR->Wactmen ve Iron Man Filmleri   
Wactmen ve Iron Man Filmleri

Þu aralar Frank Miller'ýn Termopilai Savaþý'ný konu alan 300 adlý grafik romanýnýn film uyarlamasýnýn senaryosunu hazýrlayýp yönetmekle meþgul olan Zack Snyder uzun süredir gündeme gelip tekrar tekrar rafa kalkan Watchmen'in film uyarlamasýný yapmasý için yönetmen koltuðuna getirildi.

Alan Moore'un 80'lerde yazmýþ olduðu ve kýsa sürede çizgiroman kültlerinden biri olan Watchmen süper-kahraman konseptine en gerçekçi bakýþ açýlarýndan biri ile yaklaþmakta.

Bu Moore'un sinemaya uyarlanan 4. eseri olacak. Daha önce Moore'un çizgiromanlarýndan From Hell, The League of Extraordinary Gentlemen ve V For Vendetta sinemaya uyarlanmýþtý. Herbiri kökeni aldýðý çizgi romanýn konseptinden epey koparak uzaklaþan bu uyarlamalarýn tamamý son derece baþarýsýz olmuþ, bu yüzden Alan Moore'un Hollywood'dan giderek soðumasýna ve çizgi romanlarýnýn filmlerinin çekilmesini istememesine, çekilirse de adýnýn kesinlikle geçmemesini istemesine neden olmuþtu. The League of Extraordinary Gentlemen'i çeken 20th Century Fox'a dava açan Moore kýsa süre önce gösterime giren V For Vendetta filminde de jeneriklerde hiçbir þekilde adýnýn yazýlmamasýný saðlamýþtý.

Hollywood'dan iyice nefret eder bir hale gelen Alan Moore'un Watchmen filmi karþýsýnda takýnacaðý tutum merak konusu.

Iron Man Filmi
Filmin yönetmeni Jon Favreau olacak (kendisi Daredevil filminde Matt Murdock'ýn ortaðý Foggy Nelson'ý canlandýrmýþtý). Favreau film boyunca ilk hantal Iron man zýrhýndan günümüzdeki zýrha kadar geliþen süreci ve zýrhýn güncellenmesini aktaracaklarýný belirtmiþ.

Filmin özelliði Marvel Entertainment tarafýndan çekilecek olmasý, bu da Iron Man'i bizzat Marvel'ýn hiçbir stüdyoya baðlý olmadan baðýmsýz olarak çekeceði ilk film yapýyor. 2000'den kýsa süre öncesine kadar tüm Marvel filmlerinden sorumlu olan Avi Arad'ýn ( Avi Arad Marvel Studios'tan ayrýldý ) kurduðu yapým þirketi Avi Arad Productions'dan çýkacak ilk film olacak. Film için gösterim tarihi belirlendi bile: 2 Mayýs 2008.

Filmde Tony Stark / Iron Man'i canlandýrmasý için uzun süre Tom Cruise'un adý geçmiþ ve Cruise da role niyetli olduðunu birkaç kere açýklamýþtý. Fakat Favreau baþrolde büyük ihtimalle bir baþkasýný göreceðimizi açýklamýþ durumda (muhtemelen Cruise'un film baþýna aldýðý abartýlý fiyat yapýmcýlarýn ondan uzak durmasýna neden olmakta).

Hakan Buhurcu
Gönderen Yunus, Cumartesi, 24 Haziran 2006 02:12, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it