Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Þafak Günlükleri 4: Kuzgunun Gözünü Çelen   
Þafak Günlükleri 4: Kuzgunun Gözünü Çelen

Þafak Günleri 4. sayýsý geçikmeli olarak ta olsa daðýtýma verildi. Geçikmenin sebebi ve ve 5. sayý ile ilgili dergi Editörü Kutsi Akýllý'nýn açýklamalarý:

Þafak Günlükleri cumartesi 17:30 itibariyle Ýstanbul'daki belli baþlý çizgi roman satan yerlere daðýtýldý. Sizin aracýlýðýnýzla bir þeyler daha söylemek isterim. Dergi geç çýktý çünkü tam döviz patlamasýna rast geldi ve döviz belki iner diye bir hafta bekledik. Bu ani çýkýþ yaklaþýk %20'lik bir maliyet deðiþimine sebep olmuþtu. O inmedi, biz de fiyatýmýzý daha önceden okuru uyarmadýðýmýz için arttýrmadýk ama döviz fiyatý düþmezse, gelecek sayýdan itibaren dergi fiyatýný ve yeni aboneler için abonelik ücretini arttýrmak zorunda kalacaðýz. Bir de Temmuz'a gereðinden fazla yaklaþmýþ bir durumda çýkmýþ olduðumuzdan, 5. sayýmýzý Aðustos'ta çýkaracaðýz.

Bu sayýmýzdaki konumuz daha önce de belirttiðimiz gibi Medine Savunmasý. Kapaktaki resim Fahrettin Paþa'nýn verdiði Cuma Hutbesinin resmidir. Hutbeye askerlerine moral vermek için bayraða sarýnarak çýkmýþtýr. Çünkü gelinen nokta tam morallerin kýrýlma noktasýydý. Sadece 24 sayfa olduðumuz için bütün detaylara istediðimiz gibi giremedik ama en azýndan kaba hatlarýyla da olsa pek hatýrlanmayan (ya da hatýrlanmak istenmeyen) bir konuyu iþleme çalýþtýk.

Umarým okurlarýmýz beðenirler ve beklediklerine deðdiðini düþünürler.

Kutsi Akýllý

ÖN ÝZLEME

.

.

.

Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!

4. sayý hakkýnda bilgi:
ÞAFAK GÜNLÜKLERÝ SAYI : 4
Senaryo :
Kutsi AKILLI
Kurþunkalem ve renk :
Ertuð SÖNMEZ
Poster :
Oðan KANDEMÝROÐLU

[QUOTE]KUZGUNUN GÖZÜNÜ ÇELEN...

Annenle baban kavga ediyorsa, bil ki sebebi Ýngiliz’dir.
Osmanlý atasözü

Genelde babalarýn iþlediði suçun cezasýný oðullar çekmez ama devletler söz konusu olduðunda dedelerin yaptýðý hatalarýn cezasýný torunlar, hatta torunlarýn çocuklarý çeker. Bunun en iyi örneklerinden biri Filistin’dir. Yahudi bankerler Sultan Abdülhamit’e Filistin kurulacak bir ülke karþýlýðý Osmanlý borçlarýn silinmesi teklifi götürüldüðünde, Han, satýlacak bir topraðý olmadýðýný söyleyerek teklifi reddetmiþti. Filistinliler de bu özverili davranýþa, Türkleri Ýngiliz askerlerine satarak karþýlýk verdiler. Bugün Filistinli çocuklar, tanklarý sapanla taþ atarak durdurmaya çalýþýyorsa, bunda en büyük pay sahibi dedelerinindir.
Ýhanet yangýný sadece Filistin’e has bir durum deðildi. Trablusgarp’a kadar uzanan coðrafyada bu ateþ, olanca harýyla yanýyordu. Ýngilizler uzun zamandýr yürüttükleri faaliyetlerin semeresi almaya baþlamýþlardý.
Ýlerde kutsal topraklara hükmedecek olan Vahhabilik mezhebi Ýngilizler sayesinde hayat bulmuþ ve etkili hale gelmiþti.
Tüm Ýslam coðrafyasýnda, küçük yaþta çocuklar, rehber ajanlar eþliðinde yerleþtiriliyordu. Kullanýlacaklarý bölgelerde yýllarca “uykuya yatýrýlan” bu ajanlar, zamaný gelince uyandýrýlýyor, o güne kadar edindikleri saygýn din adamý kisvesi altýnda Ýngiliz emelleri için uygun hareketi destekleyen fetvalar vererek zayýflayan hasta adamýn içinde saðýlamaz urlar ortaya çýkarýyorlardý.
Bu öyle baþarýlý bir yöntemdi ki, Halife “Cihad” ilan ettiðinde, Cihad’a, imparatorluðun içindeki milletler bile ihanet ediyordu. Altýn, kendi kabilesinin hükmettiði ülke kurma vaatleri, yöre ve kiþilere göre gerekli “ayartýcý”lar kullanýlarak, imparatorluðun en zayýf anýnda “centilmen usulü” bir parçalama süreci baþlatýldý.
Ýngilizler Arap topraklarýnda bir çok ajan bulunduruyordu ama bunlardan bir tanesi yeteneði ve popülaritesi ile efsane haline geldi. Bu kiþi bir yazar, arkeolog olan, Sir Thomas Chapman’ýn gayrý meþru çocuðu Lawrence idi.

Lawrence savaþtan önce daha öðrenciyken orta doðuya gelmiþ, Arapça’yý mükemmel öðrenmiþ, yerel adetleri özümsemiþ ve þeyhlerle samimi iliþkiler kurmuþtu. Araplar kendisini, dilleri tam dönmediði için Al Aurens diye çaðýrýyorlardý.
Lawrence, Araplarýn özellikle fonetik konusundaki hassasiyetlerini biliyordu. Arap cephesine komutan tayin edilen Allenby ona bu hassasiyeti kullanma fýrsatý verdi. Allenby – Arapça “Nebi” kelimesini çaðrýþtýrýyordu ve Lawrence bundan son derece akýllýca faydalandý.
Peki Osmanlý’nýn yanýnda Arap aþireti yok muydu? Vardý ama bunlarýn hem sayýlarý yeterli deðildi, hem de Osmanlý’ya vefa borcundan çok, aþiretler arasý husumetler buna neden olmuþtu. Zaten ulus kavramýna varamamýþ, kabile - aþiret noktasýnda kalmýþ olan Araplar cetvelle çizilmiþ sýnýrlarla bölünerek daha sonra kolayca yönetilebilecekleri kýsýmlara ayrýldýlar.
Yazýlarýný internette de bulabileceðiniz bazý Arap taraftarý Türk yazarlarý isyan eden Araplarýn toplamýnýn 350 - 400 kiþi olduðunu söylerler. “350 kiþi Osmanlý ordusunu yenmiþtir” diye ima etmek oldukça iddialý ve mantýða da hayli terstir. Hatta bu yazarlar Ecyad Kalesinin yýkýlmasýnda bile Türklerin Ýslama yüz çevirmesi dolayýsýyla suçlu olduðundan bahsederler. Bu sav doðruysa Lawrence’in


Gönderen Yunus, Pazar, 25 Haziran 2006 10:54, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it