Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Drain   
Drain

Image tarafýndan yayýnlanacak olan serinin yaratýcýsý ve yazarý C.B. Cebulski, çizeri ise aslen bir oyun tasarýmcýsý olan ve gene Cebulski ile birlikte daha önceki tek çizgiroman çalýþmasý "X-Men: Fairy Tales"i çizmiþ olan Sana Takeda.

Eski dönemlerden günümüze kadar geçen süreyi kapsayan bir hikaye olan Drain'in ana karakteri Japon bir kadýn vampir. Vampirler tarafýndan klaný yokedilen, ailesi öldürülen bir ninja olan Chinatsu'nun hayatýnda artýk intikamdan baþka birþeye yer yoktur. Artýk kendisi de bir vampir olan Chinatsu yýllar önce tüm yakýnlarýný katledip kendisini vampire dönüþtüren kara lordu aramaya baþlar. Sahip olduðu ölümsüzlük onun intikam ihtiyacýnýn daha da güçlü olmasýný saðlarken peþine düþtüðü kiþiyi yüzyýllarca kýtalar boyunca takip ederek arar, bu süre boyunca onu durdurmaya çalýþan pek çok ölümsüz ile de mücadele eder.

Konu ile ile ilgili yazýlarý forum alanýnda bulunan Drain adlý baþlýktan takip edebilirsiniz.

Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!
http://www.comicscontinuum.com/stories/0607/22/drain2c.jpg 
http://www.comicscontinuum.com/stories/0607/22/drain1.jpg 
http://www.comicscontinuum.com/stories/0607/22/drain2.jpg 
http://www.comicscontinuum.com/stories/0607/22/drain3.jpg 
http://www.comicscontinuum.com/stories/0607/22/drain4.jpg 

Kaynak: comicscontinuum
Derleyen: Hakan Buhurcu


Gönderen Yunus, Pazar, 23 Temmuz 2006 14:39, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it