Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Le Combat Ordinaire - Fransa'dan güncel bir kesit   
Le Combat Ordinaire - Fransa'dan güncel bir kesit

Serinin adýný "olaðan mücadele" olarak çevirebiliriz. Hikayede gerçekten de olaðanüstü olaylar yok. Bu açýdan biraz TVdeki "Seinfeld" e benzetiyorum. Sýradýþý bir þey olmuyor ama karakterler ve öyküleri öyle içten ve doðal anlatýlmýþ ki kendinizle özdeþleþtirip ýsýnýyorsunuz.

Marco bir savaþ fotoðrafçýsýdýr. Hayatýný kazanmak için kadavra resmi çekmekten býktýðýnda, psikoloðuna verdiði terapi paralarýndan tasarruf edip þehirden ayrýlmaya ve kýrsal bölgeye yerleþmeye karar verir. Hayatta en sevdikleri huysuz kedisi Adolf ve çocukluktan "suç ortaðý" kardeþi Georges'dur. Yaþlý annesi-babasý bir liman kentinde yaþar. Babasý þimdiki zaman hafýzasýný yitirmiþ, daha çok hatýralarýnda yaþamaktadýr. Annesinin ise en büyük derdi çocuklarýdýr.

Marco yeni yaþantýsýnda cici bir veteriner dr. olan Emilie ile yakýnlýk kuracak, ancak iliþki ilerledikçe yaklaþan sorumluluklarýn korkusu huzurunu kaçýracaktýr. Ayný zamanda kýrsal hayatýn da göründüðü kadar masum olmadýðýný anlar.

Çizimler oldukça sade ve sevimli. Karakterlerin duygularý ustalýkla ifade edilmiþ. Senaryo ve çizimler "Manu" lakaplý 1969 doðumlu genç sanatçý Emmanuel Larcenet'nin. Sanatçý uzun yýllar "Fluide Glacial" ve "Pilote" dergilerinde absürd mizah ve hiciv içeren kýsa öyküler yayýnlamýþ. Son dönemde daha çok otobiyografik çalýþmalara yönelmiþ.

Þimdiye kadar üç albümü yayýnlanan serinin ilk albümü, Fransýzlarýn ÇR'da en kapsamlý yarýþmasý Angouleme'de 2004'te "en iyi albüm" ödülünü almýþ. Yanýlmýyorsam 2005 Eisner ödüllerinde de "en iyi yabancý adaptasyon" seçilmiþti.

Sonuç olarak, günümüz Fransa'sýnda 30'lu yaþlarýndaki bir kýsým insanýn hayatlarý, sorunlarý, hayalleri ve arka planda onlarýn gözlerinden banliyöler, kent yaþamý, toplumun çeþitli katmanlarýndan profilleri içeren sýcak, sevimli, yer yer hüzünlü bir seri.

Konu hakkýnda yazýlarý okumak için Le Combat Ordinaire - Fransa'dan güncel bir kesit  forum baþlýðýný takip edebilirsiniz.

Derleyen: Karliova (Ýzzet Kalaonra)


Gönderen Yunus, Perşembe, 27 Temmuz 2006 14:35, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it