Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->SAMBRE (YSLAIRE): Trajik bir aþk hikayesi   
SAMBRE (YSLAIRE): Trajik bir aþk hikayesi

Son dönemde okuduklarým arasýnda beni en çok etkileyen ÇR.
Konu 19.YY Fransa'sýnda geçiyor. Taþrada yaþayan bir burjuva ailesine mahsup Bernard Sambre ile, bir fahiþenin kýzý, Julie'nin yaþadýðý umutsuz aþk, dönemin sosyal betimlemesi ve arka planda geliþen devrimin hikayesi.

Bernard'ýn babasý, yazdýðý "gözlerin savaþý" romanýný bitiremeden akli dengesini yitirirek intihar eder. Bernard ise babasýnýn lanetli ýrk olarak tanýmladýðý, kýrmýzý renkli gözlere sahip güzel Julie'ye tutulmaktan kendini alýkoyamaz. Bir kaza sonucu Bernard'ýn annesinin katili sanýlan Julie, Paris'e kaçar. Bernard da peþinden gider. Paris'te halk ayaklanmak üzeredir.

Seri 5 albümden oluþmakta. Çizimler çok özgün ve detaylý, her kare bir sanat iþi. Kullanýlan renkler, serinin ruhunu yansýtýyor, sepya, kahverengi, bordo, siyah. Karakterler iyi çalýþýlmýþ, herbirinin kiþilikleri derinlemesine veriliyor. Senaryo, sürükleyici. Bu tip kara hikayeleri sevenler için ideal. Ýhtiras, erotizm, þiirsellik, romantizm, çýlgýnlýk...hepsi var. Kitabýn yarattýðý atmosfere giriyor, duygularýnýza kapýlýyorsunuz. Özellikle gece okunmalý, ben son üç albümü bir gecede okudum

BDtheque sitesindeki notu 4.34/5. Sevenler baþyapýt kategorisine koyuyor. Sevmeyenler ise konuyu çok melo bulanlar.

Ýlgili linkler:
http://www.bdparadisio.com/yslaire.htm 
http://www.bdtheque.com/1
http://images.amazon.com/images1 
http://images.amazon.com/images2
http://ec1.images-amazon.com/images3
http://images.amazon.com/images4
 

Yslaire, namý diðer Bernard Hislaire 1957 Belçika doðumlu bir sanatçý. Bruksel'de guzel sanatlar akademisine devam etmiþ. 1975'ten itibaren Fransýzlarýn meþhur Spirou derginde çalýþmaya baþlamýþ. Ýlk baþarýsýný 1978'de yayýnlanan, yine naif ve romantik bir aþk hikayesi olan Bidouille ve Violette ile yakalamýþ.

1980'lerde Belçika gazetelerine mizah illüstrasyonlarý çizmiþ. 1986'da Yslaire takma adýný kullanmaya baþlamýþ ve Sambre serisinin ilk albümünü yayýnlamýþ. Roman övgülerle karþýlanmýþ ve epey de ödül toplamýþ. ÇR dünyasýnda Yann ismini kullanan Balac ile bu ilk albümde senaryo iþbirliði yapmýþ. Dönemi gerçekçi yansýtmak için Daniel Stern'in tarafýndan 1850'li yýllarda yazýlmýþ "1848 devriminin tarihi" kitabýndan faydalanmýþ.

90'lý yýllarýn sonunda "XX.gökyüzü hatýralarý" adýyla yeni bir seri yayýnlamaya baþlamýþ. Bu seri önce bir web sitesi olarak hayata geçmiþ.

Sambre üstüne Fransýzca güzel bir link,  Seriden çok güzel çizimler var, ayrýca nasýl detaylý bir çalýþma olduðu incelenmiþ.
http://www.bdparadisio.com/yslaire.htm 

20.yüzyýl hatýralarý üstüne hazýrladýðý site
www.xxeciel.com

Konu hakkýnda yazýlarý okumak için SAMBRE (YSLAIRE): Trajik bir aþk hikayesi   forum baþlýðýný takip edebilirsiniz.

Derleyen: Karlýova (Ýzzet Kalaonra)


Gönderen karlýova, Salı, 01 Ağustos 2006 11:44, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it