Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Þafak Günlükleri 5   
Þafak Günlükleri 5

Þafak Günlükleri 5. sayýsý Aðustos ayý içinde çýkýyor. Bu sayýda iki ayrý hikaye olacak. 1. hikaye Kumpas, hikaye Kutsi Akýllý, çizim Serdar Edirne, renklendirme Oðan Kandemiroðlu'na ait.
2. hikaye Karýncanýn Katarý hikaye Kutsi Akýllý, çizim ve renklendirme Ercüment Morgök'e air. 5. sayýnýn kapaðý Oðan Kandemiroðlu'a ait.

Kumpas; Avustralya'da yaþanan "Broken Hill Olayý"na yeni bir bakýþ açýsý getiriyor. Hikaye, Sultan Reþat'ýn "cihad" çaðrýsýna uyarak Osmanlý bayraðý açmýþ iki kiþinin kadýn ve çocuklarý pikniðe taþýyan bir treni yaylým ateþine tutmalarý ve daha sonra milislerle çatýþmaya girip ölmeleriyle ilgili. Ýnternette bu hikayenin, onlarýn asker dolu bir trene ateþ açtýklarý ve üstlerine gelen bir çok askeri vurduktan sonra þehit olduklarý þeklindeki tamamen uydurma biçimine de rastlayabilirsiniz. Her ne kadar ilk bakýþta Türklerle yada Osmanlý imparatorluðu ile ilgili deðilmiþ gibi duruyorsa da, dönemi ve imparatorluðu fazlasýyla ilgilendiren olaylardan biri. Savunmasýz bir trene iki fanatik tarafýndan gerçekleþtirilen bu saldýrýda pek çok rahatsýz nokta var. Bu rahatsýz noktalardan yola çýkýlarak olay örgüsü kurulduðunda ise oldukça deðiþik sonuçlara varýlabiliyor. Biz de bunu yaptýk. Hikayeyi Kutsi Akýllý yazdý, Serdar Edirne çizdi, Oðan Kandemiroðlu renklendirdi

Karýncanýn Katarý ise bir fedakarlýk ve azim öyküsü. Konya'dan acilen Akþehir'e gitmesi gereken bir alayý taþýyan trenin yakýtýnýn Kemperek rampasýnda bitmesi ve onlarýn insanüstü bir gayret göstererek Akþehir'e varmaya çalýþmalarýyla ilgili. Bu hikaye ise Ercüment Morgök tarafýndan çizilip renklendirildi. Kapak çalýþmasý ise Oðan Kandemiroðlu'na ait. Umarýz beðenirsiniz.

ÖN ÝZLEME

,,

,,

,,

 

Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!
Gönderen Yunus, Salı, 01 Ağustos 2006 12:44, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it