Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Enki Bilal 32 Aralýk   
Enki Bilal 32 Aralýk

Marmara çizgi'den Enki Bilal'in Canvar Üçlemesinin 2. kitabý 32 Aralýk çýktý.

Eser Adý: 32 ARALIK
Yazar ve Çizen: Enki Bilal
Kaðýt Bilgisi: 170 gr. kuþe kaðýda tamamý 4 renk resimli.
Basým Tarihi: 2006
Sayfa Sayýsý: 64
Kitap Boyutlarý: 31,00cm x 21,00cm
Etiket Fiyatý:17,50ytl.
Çýkýþ Tarihi: 03.07.2006

Ölümsüzler Panayýrý, Tehlikeli Kadýn ve Soðuk Ekvator, Canavarýn Uykusu... Enki Bilal’ in olaðanüstü çizgileri, içinizi acýtan öyküleri 32 Aralýk ile devam ediyor…

“ Bir Alman, Picasso’ya Guernica’nýn önünde sorar:
- Bunu siz mi yaptýnýz?
- Hayýr, siz.”

Enki Bilal’ in olaðanüstü çizgileri, 32 Aralýk ile devam ediyor…

Ayrýca Marmara Çizgi'de iki adet çizgi roman'ýn hazýrlýklarý devam ediyor;

1. hazýrlanan çizgi roman XII
Jean Van Hamme'ýn yazdýðý, William Vance'in çizdiði ve Dargaud yayýnevinin yayýnladýðý fransýz çizgi roman dizisinin kahramanýdýr. Kýsaca konusu ise Kafaya isabet eden bir kurþun... Kaybolan bir hayat... Hayýr, ölmemiþtir ama geçmiþiyle
ilgili hiçbir þey hatýrlamamaktadýr... Kimdir? Nereden gelmiþtir?
Bir plajda, bir çift tarafýndan yarý ölü vaziyette bulunmuþtur.
Karanlýk geçmiþiyle ilgili bulduðu ilk cevap, hafýzasýný kaybetmeden önce sýradan bir
adam olmadýðýdýr. Güçlü düþmanlarý vardýr...
Sol köprücük kemiðinin üzerine Roma rakamýyla yapýlmýsi dövmeye dayanarak "XIII"
adýný alýr.
Sýradýþý maceralara sürüklenerek, geçmiþinin peþine düþer.
Robert Ludlum'un Türkiye'de de "geçmiþi olmayan adam" adýyla yayýnlanan kitabýndan uyarlayan J.Van Hamme, çizen üstad VV.Vance: "XIII" 13 eylül'de...
Bu güne kadar 17 albümü yayýnlanmýþtýr. (Ýlk 5 sayýsýnýn kapak resmi önizleme bölümüzde
1. le jour du soleil noir
2. là où va l'indien...
3. toutes les larmes de l'enfer
4. spads
5. rouge total
6. le dossier jason fly
7. la nuit du 3 août
8. treize contre un
9. pour maria (1)
10. el cascador (2)
11. les trois montres d'argent (3)
12. le jugement (1)
13. the xiii mystery - l'enquête
14. secret défense
15. lachez les chiens !
16. opération montecristo
16.5. traquenards et sentiments
17. l'or de maximilien


XIII hakkýnda daha detaylý bilgi için aþaðýdakileri linkleri týklayýn!

XIII ve 20. yüzyýlýn tarihi gerçeklikleri arasýndaki baðlantýlar

XIII analizleri: XIII ve Largo Winch Benzerlikleri

ÖN ÝZLEME

..

..

..

Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!

2. hazýrlanan çizgi roman Borgia
Manara e Alejandro Jodorowsky ikilisinin hazýrladýðý 56 sayfalýk renkli Borgia adlý çizgi roman 2004 Arnoldo Mondadori Editore basýmý bir çizgi roman. Çok yakýnda Marmara Çizgi logosu ile çýkýcak. Geliþmleri bu sayfalardan takip edebilirsiniz.
Roma
Artýk kutsal bir þehir deðil;
Dini ahlaký kalmamýþ bir
Kaos ortamý. Borgia ailesi,
Tarihin hem ilk mafyasý ve de
onlarýn en ustasý

ÖN ÝZLEME

..

..Gönderen Yunus, Salı, 01 Ağustos 2006 14:11, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it