Haberler

Haberler->Duyurular->serüven gecikecek...   
serüven gecikecek...

Teknik sorunlar nedeniyle çýkýþý ertelenen Yeni Serüven'in 7. sayýsý 18 Ekim'de çýkýyor. Ayrýca Serüven Özel Sayýsý olarak çýkacak olan MagAnime sayýsý için çalýþmalarda son sürat devam etmekte. Bu yoðun tempo içinde bu gecikmeyi normal görmek gerekir sanýrým. Albüm olarak çýkmasý düþünülen Deli Gücük'ün örnek çizimi aþaðýda;

"Çocuk ya hekim ya emci soyundanmýþ zaar. Narçiçeði, pamukotu, sedefotu sýralamýþ öldüm diyen Gargalar Padiþahýný tez elden adam etmiþ."

-Valla Geliyo Deli Gücük
- Kargalarý da va mý?
- Kaç kargasý var?

Diðer bir çizgi roman çalýþmasý;
“Beni öðretinden uzaklaþtýrmakla ne büyük iyilik yaptýn usta bilemezsin! Senin bile cesaret edemediðin ufuklara yolculuk ettim, dokunamayacaðýn kitaplarý okudum, senden çok fazlasýný gördüm!”

Koloni Blog sayfasýndan yapýlan açýklamaya göre serüven dergisinin yeni sayýsý 15 Ekim'e yetiþtirilmeye çalýþýlýyor. Konu ile ilgili Serüven Dergisi editörü Levent Cantek'in yaptýðý açýklamalar; [QUOTE]
Koloni Blog'daki açýklama: Geçen ayýn baþlarýnda yazmýþtým, bu sayýnýn tasarým ve basým iþiyle ilgilenen serüvenci arkadaþlarý duygusal olarak yýpratan üzüntüler, ölümler ve gerginlikler olmuþtu. Hayat bu kadar bastýrýnca gecikeceðiz demiþtim, [COLOR=red]daha da gecikeceðimiz [/COLOR]anlaþýldý. O kadar çok terslik oldu ki basým ve tasarým için Ýstanbul’a giden dergi malzemeleri bu hafta baþý Ankara’ya geri dönmek zorunda kaldý. Artýk karýnca kararýnca cebelleþip dergiyi 15 Ekime yetiþtirmeye çalýþacaðýz. Baþýmýza gelen terslikleri sýralamayalým ama bu terslikleri çözmemiz için bize büyük vakit ayýran, emek harcayan [COLOR=red]Aykut Kaplan[/COLOR] ve [COLOR=red]Ahmet Sekendi[/COLOR]z’e çok teþekkür ederiz.

Gecikme için özür dileriz.

Herkese selamlar, kolaylýklar Levent Cantek

Serüven Sitesinden yapýlan açýklama: Yeni sayýmýzýn çýkýþý Ekim ortasýný bulacak. Gecikmemizin temel nedeni son sayýnýn tasarým ve basým iþleriyle ilgilenen arkadaþlarýmýzýn yakýn çevreleri ya da kendileriyle ilgili olarak yaþadýklarý üzüntüler oldu. Ha geçti ha geçiyor derken tatsýzlýklarýn ardý arkasý kesilmedi. Dergiyi ay ortasýna yetiþtirmeye çalýþacaðýz.Öte yandan gerek Anime ve manga üstüne yoðunlaþan özel sayýmýz gerekse albüm hazýrlýklarýmýzý sürdürüyoruz. Özellikle çizgi roman albümleri bütünüyle özveriye dayanan çabalar olduðu için büyük zaman alýyor. Terslik olmazsa en geç Kasým ayý içerisinde fantastik edebiyat severlerin beðeneceklerini düþündüðümüz 128 sayfalýk bir çizgi roman albümü yayýnlayacaðýz. Gerek çizgisi gerekse bir “dünyayý” anlatan fantastik hikâyesinin yerli çizgi romanýmýza yeni bir heyecan getireceðini düþünüyoruz. Yeri gelmiþken çalýþmalarýný sürdürdüðümüz çizgi roman dizilerimizin kimilerinin yayýna hazýrlanan Tam Macera dergisinde yer alacaðýný duyuralým. Yeni haberlerle karþýnýzda olacaðýz.
[/QUOTE] Ýlgili web sayfalarý;
Serüven Resmi Sitesi
Koloni Blog
Serüven Blog
Gönderen Yunus, Pazar, 01 Ekim 2006 13:47, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it