Haberler

Haberler->Sinema da ÇR->300   
300

Frank Miller'ýn yazýp çizdiði Lynn Varley'in renklendirdiði 300 isimli çizgi roman da sinemaya uyarlanan çizgi romanlar arasýna katýlmaya hazýrlanýyor. Çizgi romanda M.Ö. 480 yýlýnda geçen Thermopylae savaþý konu ediliyor. Spartalýlar ve Persler arasýnda geçen savaþý anlatan çizgi roman adýný Persler'e karþý destansý bir savunma yapan 300 kiþilik Sparta ordusundan alýyor.

Çizgi roman olarak çok iyi eleþtiriler alan 300, sinema filmi olarak da merakla bekleniyor. Film týpký Sin City gibi dijital kameralarla ve büyük ölçüde mavi ekran önünde çekiliyor. Tüm arka plan görüntüleri ve efektler çekim sonrasý eklenecek. 300'ün Sin City ile bir benzerliði de yine çizgi romanýn karelerinin bire bir perdeye aktarýlmasýnýn beklenmesi.

300 filmin yönetmenliðini Dawn of the Dead'in yeniden yapýmý ile tanýdýðýmýz Zack Snyder üstleniyor. Snyder'ýn bu filmden sonra bir baþka çizgi roman klasiði Watchmen'i de yönetmesi bekleniyor. Filmin oyuncu kadrosunu ise henüz çok tanýnmayan oyuncular üstleniyor.

Amerika'da 9 Mart 2007'de gösterime girmesi beklenen filmle ilgili yapým notlarýna http://300themovie.warnerbros.com/ , filmin fragmanýna ise http://www.apple.com/trailers/wb/300/hd/ adresinden eriþilebilir.


300 Hakkýnda;

Öncelikle belirtmeliyim ki Frank Miller'ýn 300'ü çizgi roman olarak tam bir klasik olmasýna karþýn tarihi gerçekleri epey çarpýtmakta. Bu yüzden ne 300'ün ne de bir süre sonra gösterime girecek film uyarlamasýnýn tarihi gerçekler ya da Ateþ Geçitleri kitabý ile uyumlu olmasýný hiç beklemeyin.

Zaten Japonya haricindeki tüm Asya'ya karþý çarpýk bir bakýþ açýsýyla bakan Miller tüm Persleri ancak kýt beyinlilere yakýþacak sýð bir anlayýþla barbarlar olarak tasvir etmiþ. 300'de Persler direkt "kötü adamlar" olarak aktarýlmaktalar. Miller 300'de (hatýrladýðým kadarýyla) Perslerle ilgili bir rakam belirtmiyor, sadece çizimlerle ve diyaloglarla çok fazla olduklarýný belirtiyor.

Miller Spartalýlarý överken yere göðe sýðdýramýyor, hatta diðer Yunanlýlarý bile onlardan aþaðý görüyor. Miller'ýn versiyonunda aslen Spartalýlarýn yanlarýnda yeralan köleler yok, çarpýþmaya sadece 300 kiþi gidiyorlar. Herbiri yarý-çýplak Conanvari bir þekilde savaþa giderken fiziksel olarak mükemmel insanlar olarak karþýmýza çýkýyorlar. Aslen bu savaþ sýrasýnda yaþý epeyce ilerlemiþ olan Leonidas 300'de dimdik dikilen, kaslý, genç bir görünüme sahip (oysa Pressfield'in Ateþ Geçitleri kitabýnda Spartalýlarýn yanýna gelen Pers arabulucu yanýbaþýndaki yaþlý Leonidas'ý savaþmak için çok yaþlý bulur ve kral olduðunu bile anlayamaz). Ayrýca 300'de Spartalýlarýn ellerindeki kalkanlarý haricinde kaslý göðüsleri açýk, yarý-çýplak savaþmalarý da tam anlamýyla saçmalýk, tarih boyunca düþman ordusu ile yakýn çarpýþmaya giren hiçbir birlik (hele ki amaç mümkün olduðunca o mevziyi korumak ise) çýplak ve zýrhsýz bir þekilde mücadele etmemiþtir, bu tam bir aptallýk ve intihara meyillilik olur.

300'de Miller'ýn çarpýk bakýþ açýsýný gösteren en belirgin unsurlardan biri Yunanlýlara yardým ederek Pers ordusunun gizli geçitten geçmesini ve Spartalýlarý kuþatmalarýný saðlayan Yunanlý hainde kendini gösteriyor. Bu Yunanlý 300'de tamamen þekilsiz, özürlü biri olarak resmedilmiþ, en büyük hayali Spartalý bir savaþçý olmak ama reddedilince öfkeye kapýlarak onlara ihanet ediyor.

Sonuç olarak 300 benzerlerini çok daha sýk görmek istediðim çok baþarýlý bir çizgi roman çalýþmasý olmasýna karþýn objektifden son derece uzak aþýrý yanlý bakýþ açýsý nedeniyle de bir yandan da antipati duyduðum bir çizgi roman. Film de çizgi romanýn yolundan gideceði için filmde tarihi gerçeklerle örtüþmeyen durumlarla karþýlaþtýðýnýzda bunlardan yakýnmayýn, sadece çizgi romaný baz alarak deðerlendirin.

Dr. Evil (Hakan Buhurucu)


Antik dönemden günümüze gelen Thermoplai ve Lakademon Leonidas'la ilgili anlatýmlarým pek çoðu abartýlýdýr. Sparta'daki Devlet yapýsý ve eðitim sistemi ile ilgili detaylar genellikle atlanýr ki, bu konuyla ilgili Persfield'ýn da özellikle üzerinde durmaktan kaçýndýðý noktalar da var. Örneðin eþcinsellik Sparta'da Devlet Politikasýdýr. Pelasg kökenli olmayan Sparta'lýlarýn, Akdenizdeki Ýkinci Bin Kültürlerinin tamamýný etkileyen, Agamemnon'un Akha'larýnýn daðýlmasýna neden olan Deniz Kavimleri Göçü sonrasýnda Yunanistan'a gelip yerleþtikleri söylenir. Sayýca az olduklarý ve topraða baðlý köleleri kontrol altýna almak istekleri için o dönem için oldukça farklý bir askeri eðitim programý izlerler. Arkaik dönemden itibaren Deniz Ticaretine ve kolonileþmeye dayalý bir ekonomi yaratan Atina'nýn aksine Lakedemon'lar (Sparta'lýlarýn kalkanlarýnda Lamda "L" harfi Lakedemonia'yý ifade eder), tarýma ve savaþ sonrasý yaðmaya yönelik bir düzen kuruyor. 4 - 5 yaþýna gelen erkek çocuklarý (ki kýz çocuklarýnýn sanýrým 7 yaþýna gelmesi bekleniyor) kýsa bir süreliðine doðaya býrakýlýyor. Bunun mantýðý çocuklarýn dayanýklýlýðýný ölçmek. Bu uygulama neticesinde hayatta kalan çocuklar ailelerinden koparýlýp bir tür askeri akademiye alýnýyor. Erkek çocuklarý küçük yaþlardan itibaren acýya dayanýklý yetiþmeleri için Dor Tapýnaklarýnýn önünde kýrbaçlanýr. Buraya kadar ve burdan sonraki detaylar Persfield tarafýndan anlatýlýyor. Ancak üzerinde durulmayan nokta bu çocuklarýn ergenlik dönemi. Akademi dýþýný çýkmayan çocuklar Ephebos - Phadias sistemiyle kendilerinden yaþca büyük abilerine teslim ediliyor. Bunlarýn bir çoðunun savaþ tecrübesi var. Devlet Dairelerinde ve bu akademilerde Savaþ Kahramanlarý sürekli olarak yüceltiliyor. Sosyal hayatý olmayan bu çocuklar ergenlik çaðýna geldikten sonra kendilerinden yaþca büyük abilerine ya da bu savaþ kahramanlarýna karþýn bizim sapkýn olarak nitelendireceðimiz bazý duygular besliyor. Bu Ganimedes mitindeki eþcinsellik kavramýndan biraz daha uzak, "Erkek adam erkek sever" mantýðýnýn bir ürünü. Az sayýda kadýn da bu eðitime tabii tutuluyor. Benzeri bir durum kadýnlarýn eðitildiði askeri akademilerde de yaþanýr. Bu kadýnlar savaþ alanýnda erkeklerden farklý silahlanmýyorlar. Özellikle diz üstü zýrhlý eteklikler giydikleri için Savaþ Alanlarýnda Atinalýlar tarafýndan farklý sýfatlarla anýlýyorlar (!). Savaþ alanýnda bu kadýnlarýn cesetlerine Atinalýlar tarafýndan tecavüz ediliyor. Cesetlerine diyorum çünkü Atinalýlarý Spartalý kadýnlarý canlý olarak yakalayabilmelerine imkan yok. Antik dönem resimlerinde genellikle kadýnlarýn yüzü güneþ görmemenin bir belirtisi olarak beyaz renkli tasvir edilir. Aðýr dökümlü kýyafetler giydikleri gibi genellikle baþlarýný kapatýrlar. Evden çok fazla çýkmazlar. Tabii bu durum Hellenistik Dönemde biraz daha yumuþar. Heradotos'un renkli giyindikleri ve rahat hareket ettikleri için Lidyalý Kadýnlarý faiþe olarak adlandýrýldýðý düþünülecek olunursa Atinalýlarýn Spartalý kadýnlarý Savaþ alanýnda iyi karþýlamadýðý bir gerçektir. Yalnýz her Sparta vatandaþý belli bir yaþa geldikten sonra evlenmek ve en az bir çocuk sahibi olmak durumunda. Bu yasalarla belirtilen bir durum. Spartalýlarýn, diðer Yunan topluluklarýna göre yaþlýlara daha fazla saygý duymasýnýn en büyük nedeni savaþ tecrübesidir. Kölelerin bir çoðu Zýrh ya da silah taþýyýcýsýdýr. Atina'da, çiftçilerden ve köylülerden oluþturulan ve yuvarlak küçük kalkanlarý nedeniyle Phalanks olarak adlandýrýlan mýzýraklý hafif piyade birlikleri Sparta tarafýndan kullanýldý mý bilmiyorum. Bu doðrultuda Antik Dönem kaynaklarý yanýltýcýdýr. Bunun en büyük sebebi Pers istilasýna kadar siyasi birlik oluþturamayan Yunanlýlarýn Thermoplai ve Marathon savaþýndan sonra bir araya gelmesi Attika - Delos Deniz Birliðinin kurulmasýdýr. Bu sayede Yunanlýlar Persleri Salamis Deniz Savaþýnda yener ve daha sonra Persler Teselya Bölgesinden uzaklaþtýrýlýr. Coðrafi yapý sebebiyle birbirinden ayrý þehir devletleri (polis) kuran Yunanlýlar için Hellen kavramý bu dönemde ortaya çýkar. Tabii Pers Savaþlarý sonrasýnda Korinth askeri ve ticari gücünü yitirir. Ýki þehir devleti Atina ve Sparta arasýnda muazzam bir çekiþme baþlar. Antik Kaynaklarda Sparta'lýlarýn çýplak tasvir edilmesinin sebebi bir tür Tanrýsallaþtýrmadýr. Bu konuyu çizgiedebiyat mail grubunda Cüneyt'le (Zadeh) uzun uzadýya tartýþmýþtýk. Bu dönemdeki savaþlarda zýrhlý birlikler ciddi bir üstünlüðe sahip. Kaldý ki Kýta Yunanistan daðlýk bir bölgedir. Kýþlar oldukça soðuktur. Bu adamlarýn çýplak vaziyette savaþtýklarýný düþünmek (ki özellikle Yunanlýlar kargýlarý fýrlatmak için vurmak için kullanýrlar) mantýksýzlýktýr. Yukarda anlattýðým askeri eðitim biçmi kýsa bir süre Atina'da da uygulanýr. Ancak bir süre sonra kaldýrýlýr.


Frank Miller'ýn 300'ü Antik metinlerde Spartalýlarla ilgili abartýlý anlatýmlara sýrtýný dayar. Frank Miller her fýrsatta özellikle Lone Wolf & Cub'dan, Kazuo Koike ve Goseki Kojima'nýn anlatým biçminden çok etkilendiðini belirtir. Kanaatimce Miller 300'ü yazýp, çizerken; Japonlarýn hemen hemen her anime ve manga'da kendini hissettiren þoven anlatým biçmine (ki bu ayrý bir tartýþma konusudur. Özellikle Bozkurt Güvenç'in Japon Kültürü kitabýný okumanýzý tavsiye ederim. Sanýrým Türkçe'de Japonya ile ilgili yapýlmýþ en iyi sosyolojik alan araþ


Gönderen filmmaker, Cumartesi, 14 Ekim 2006 11:55, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it